งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วัตถุประสงค์ 1. เพื่อสร้างและใช้ชุดการสอนวิชา บัญชีเบื้องต้น 2 เรื่องการปรับปรุงบัญชี สำหรับ นักศึกษาระดับชั้น ปวช.1 โรงเรียนโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วัตถุประสงค์ 1. เพื่อสร้างและใช้ชุดการสอนวิชา บัญชีเบื้องต้น 2 เรื่องการปรับปรุงบัญชี สำหรับ นักศึกษาระดับชั้น ปวช.1 โรงเรียนโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 วัตถุประสงค์ 1. เพื่อสร้างและใช้ชุดการสอนวิชา บัญชีเบื้องต้น 2 เรื่องการปรับปรุงบัญชี สำหรับ นักศึกษาระดับชั้น ปวช.1 โรงเรียนโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนของนักศึกษาก่อนการใช้ชุด การสอนและหลังจากการใช้ชุดการ สอน 3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการใช้ ชุดการสอนของนักศึกษาระดับชั้น ปวช.1 โรงเรียนโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่

3 ตัวแปร ต้น ชุดการ สอน ตัวแปร ต้น ชุดการ สอน ตัวแปรตาม 1. ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน 2. ความพึงพอใจใน การเรียนของ นักศึกษา ตัวแปรตาม 1. ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน 2. ความพึงพอใจใน การเรียนของ นักศึกษา กรอบแนวคิดในการวิจัย

4 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ นักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นปีที่ 1 โรงเรียนโปลิเทคนิค ลานนา เชียงใหม่ ภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2553 จำนวน 94 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตร วิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 ห้องการบัญชีและ การขาย 1101 โรงเรียนโปลิเทคนิค ลานนาเชียงใหม่ ภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2553 จำนวน 30 คน ประชากรกลุ่มตัวอย่าง

5 1. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การ ปรับปรุงบัญชี โดยใช้แบบทดสอบก่อนการใช้ชุดการ สอนการปรับปรุงบัญชี และหลังการใช้ ชุดการสอนการปรับปรุงบัญชี 2. ชุดการสอน เรื่องการปรับปรุง บัญชี จำนวน 2 กิจกรรม ใช้เวลาใน การสอนกิจกรรมละ 5 คาบ ๆ ละ 60 นาที รวมเป็น 10 คาบ ใช้สอน สัปดาห์ละ 4 คาบ * ชุดการสอนประกอบด้วย แผนการ จัดการเรียนรู้ สื่อการสอน pdf เรื่อง การปรับปรุงบัญชี แบบฝึกทักษะ ( แบบ ฝึกปฏิบัติ ) ลักษณะของเครื่องมือที่ใช้

6 1. เมื่อเปรียบเทียบ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ นักศึกษาก่อนใช้ชุดการสอน และหลังใช้ชุดการสอน วิชา บัญชีเบื้องต้น 2 เรื่องการ ปรับปรุงบัญชี พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ นักศึกษาหลังใช้ชุดการสอน สูงกว่าก่อนการใช้ชุดการสอน สรุปผลการวิจัย

7 2. ด้านการวัดและการ ประเมินผลความพึงพอใจของ นักศึกษาพบว่านักศึกษามีความ คิดเห็นเกี่ยวกับการใช้ชุดการสอน การแก้โจทย์ปัญหาบัญชีเบื้องต้น 2 ในการเรียนรายวิชาบัญชี เบื้องต้น 2 ผลของการใช้ชุดการ สอนวิชาบัญชีเบื้องต้น 2 เรื่องการ ปรับปรุงบัญชี ในการจัดการเรียน การสอนช่วยพัฒนาคุณภาพของ นักศึกษาได้จริง และนักศึกษา ส่วนมาก เห็นด้วยกับการใช้ชุด การสอนประกอบการเรียนรู้ ผลรวมความพึงพอใจได้ค่าเฉลี่ย 3.84 อยู่ในระดับดี สรุปผลการวิจัย

8 1. การใช้ชุดการสอน ควรจะมีการ ปรับตัวเลขของกิจกรรมและในแบบ ฝึกทักษะให้เหมาะสมกับนักศึกษาที่ นำไปใช้ 2. ครูผู้สอนควรศึกษารายละเอียดของ กิจกรรมในชุดการสอนให้เข้าใจ หรือ อาจมีการดัดแปลงให้เหมาะสมกับ กิจกรรม 3. การจัดกิจกรรมควรเป็นไปตามลำดับ ขั้นตอนตามที่ระบุไว้ในแผนการ จัดการเรียนรู้ 4. ครูผู้สอนควรมีการทบทวนความรู้ให้ นักศึกษาก่อน 5 ประเมินผลแล้วครูต้องแจ้งให้ นักศึกษาทราบผลจากการทำแบบฝึก ทักษะของทุกกิจกรรม ผลกระทบที่เกิดขึ้น

9 1. ควรมีการทำวิจัยเกี่ยวกับการสร้างชุด การสอนการแก้โจทย์บัญชี ที่จัดกิจกรรม เพื่อเน้นองค์ประกอบของการแก้โจทย์ ปัญหาให้ครบทุกองค์ประกอบ คือ ทักษะ ทางด้านภาษา ด้านความรู้ ความเข้าใจ ไม่ใช่เฉพาะทักษะการคิดคำนวณและ การวิเคราะห์ 2. ควรมีการทำวิจัยเกี่ยวกับการใช้ชุดการ สอนการแก้โจทย์บัญชีในระดับชั้นอื่น ต่อไป 3. ควรมีการสร้างชุดการสอนวิชาบัญชี เบื้องต้น 2 ในเรื่องอื่น 4. ควรมีการสร้างชุดเสริมทักษะในรายวิชา อื่นๆ ข้อเสนอแนะการวิจัย


ดาวน์โหลด ppt วัตถุประสงค์ 1. เพื่อสร้างและใช้ชุดการสอนวิชา บัญชีเบื้องต้น 2 เรื่องการปรับปรุงบัญชี สำหรับ นักศึกษาระดับชั้น ปวช.1 โรงเรียนโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google