งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย นางสาวราตรี สมความคิด วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล ศรี ย่าน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย นางสาวราตรี สมความคิด วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล ศรี ย่าน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดย นางสาวราตรี สมความคิด วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล ศรี ย่าน

2  จากการสอบถามและสังเกตของผู้วิจัย พบว่า นักเรียนขาดความเข้าใจเรื่อง เทคนิคการขาย ซึ่งจัดว่าเป็นหัวข้อสำคัญที่ นักเรียนต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจ การ เรียนการสอนผ่าน E-book นับได้ว่าเป็น นวัตกรรมประเภทหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่ สร้างขึ้นด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์นักเรียน สามารถเปิดอ่านได้ ดังนั้นการสร้างและ ออกแบบบทเรียนด้วย E-book ที่มีคุณภาพ จะทำให้นักเรียนมีความรู้ เพิ่มทักษะและ ประสบความสำเร็จในการเรียนรู้มากขึ้น

3  เพื่อหาประสิทธิภาพของการ พัฒนาการเรียนการสอน โดยใช้สื่อ การสอน E-book เรื่องเทคนิคการขาย  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนก่อนและหลังเรียน ด้วยการ พัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้สื่อ การสอน E-book เรื่องเทคนิคการขาย

4 คะแนนคะแนน ระหว่างเรียน คะแนนหลัง เรียน ประสิทธิภาพ ของ E-book คะแนนเต็ม 2010 ค่าเฉลี่ย 16.508.1782.50/81.7 0 ร้อยละของ ค่าเฉลี่ย 82.5081.70 จากตารางที่ 1 พบว่า ผลการหา ประสิทธิภาพ ของสื่อการสอน E-book เรื่อง เทคนิคการขาย สำหรับนักเรียนระดับชั้นปวช.1 คะแนนแบบฝึกระหว่างเรียนเท่ากับ 82.50 และ คะแนนหลังเรียน เท่ากับ 81.70 แสดงว่า สื่อ การสอน E-book มีประสิทธิภาพตาม เกณฑ์ 80/80

5 การ ประเมิ น NxS.D.tp ก่อน เรียน 524.761.3012.31 9*.000 หลัง เรียน 526.361.37 * ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ.05 จากตารางที่ 2 พบว่า ผู้เรียนที่เรียนด้วยสื่อการ สอน E-book เรื่องเทคนิคการขายมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน คะแนน เฉลี่ยก่อนเรียน 4.76 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.30 คะแนนเฉลี่ยหลังเรียน 6.36 ส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน 1.37 เฉลี่ยเพิ่มขึ้น 1.60 และค่า t เท่ากับ 12.319 ซึ่งมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.05

6


ดาวน์โหลด ppt โดย นางสาวราตรี สมความคิด วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล ศรี ย่าน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google