งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

 ผู้วิจัย นางนันทา สุพจน์ เฉลิมขวัญ  วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีธนา พณิชยการ เชียงใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: " ผู้วิจัย นางนันทา สุพจน์ เฉลิมขวัญ  วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีธนา พณิชยการ เชียงใหม่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1  ผู้วิจัย นางนันทา สุพจน์ เฉลิมขวัญ  วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีธนา พณิชยการ เชียงใหม่

2  วิจัย เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนเรื่องการพูดและเขียน ส่วนประกอบหลักและรองของ จดหมายธุรกิจด้วยรูปแบบการจัด กิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ เทคนิคจิ๊กซอว์ของนักเรียนระดับชั้น ปวช.3/4 วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีธนา พณิชยการ เชียงใหม่ 

3  จากการสอนวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ ระดับ ชั้นปวช.3/4 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ พบว่า ผู้เรียนในห้องเรียนนี้แบ่งเป็นกลุ่มๆ ต่างคน ต่างเรียน ไม่มีปฏิสัมพันธ์กัน คือไม่ช่วยเหลือ ซึ่งกันและกัน กลุ่มผู้เรียนที่เรียนเก่งจะไม่ สนใจกลุ่มผู้เรียนที่เรียนอ่อน ทำให้เกิด ปัญหาในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ผู้วิจัยซึ่งรับผิดชอบในฐานะผู้สอนวิชา ภาษาอังกฤษจึงคิดหาแนวทางแก้ไข ให้ ผู้เรียนที่เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่ม มากขึ้นและมีปฏิสัมพันธ์กันมากขึ้น จึงนำ แนวคิดทฤษฎีการสอนแบบกลุ่มร่วมมือ เทคนิคจิ๊กซอว์ มาจัดกิจกรรมการเรียนการ สอนเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว

4  เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการพูดและเขียนส่วนประกอบ หลักและรองของ จดหมายธุรกิจให้มี ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 60  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน ที่เรียนด้วยรูปแบบการจัดกิจกรรมการ เรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิคจิ๊กซอว์

5 ผลการฝึก ทักษะ จำนวน ผู้เรียน ค่าร้อยละ ผู้เรียนที่ผ่าน เกณฑ์ 21100 ผู้เรียนที่ไม่ ผ่านเกณฑ์ 00

6 จากตารางที่ 1 ผลการหาค่าร้อยละ ของผู้ที่ผ่านเกณฑ์จากการวัดผลสัมฤทธิ์ การเรียน ของนักเรียนปวช.3/4 จำนวน 21 คน แสดงให้เห็นว่า มีผู้เรียนผ่านเกณฑ์ร้อย ละ 60 จำนวนทั้งหมด 21 คน หรือร้อย ละ 100 ผลพบว่าผู้เรียนมีการพัฒนาการ เรียนทุกคน

7 ข้ อ รายการ ระดับ ความ พึง พอใจ x 1 เนื้อหาเรื่องส่วนประกอบหลักและ รองของจดหมายธุรกิจ 4.14 2 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เหมาะสม 4.81 3 สื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอน เหมาะสม 3.76 รวม 4.24

8 จากตารางที่ 2 แสดงให้เห็นว่า ผู้เรียนมีความพึงพอใจในการเรียนรู้ ด้านเนื้อหา ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.14 ด้าน กิจกรรมการเรียนการสอน ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.81 ด้านสื่ออุปกรณ์การเรียน การสอน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.76 ใน ภาพรวมได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.24 แสดงว่าผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อการ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนอยู่ใน ระดับมาก

9  จากการที่ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ ผ่านเกณฑ์ทั้งหมด 21 คน คิดเป็นร้อยละ 100 มี ผลมาจากการที่ผู้เรียนได้เรียนรู้ร่วมกัน ช่วยเหลือ ซึ่งกันและกัน สรุปความคิดรวบยอดของเนื้อหา เกี่ยวกับวิธีการเขียนส่วนประกอบหลักและรองด้วย ตนเอง ทำให้เกิดองค์ความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหา อย่างถ่องแท้ จึงสามารถทำแบบทดสอบวัดผล สัมฤทธิ์ผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนด  ผลการศึกษาเจตคติ พบว่าผู้เรียนเห็นว่า กิจกรรมการเรียนการสอนมีความเหมาะสมมากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.81 ความพึงพอใจในภาพรวมได้ คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.24 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าผู้เรียน มีความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนแบบ กลุ่มร่วมมือเทคนิคจิ๊กซอว์อยู่ในระดับมาก เพราะ ผู้เรียนได้รับความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาอย่าง แท้จริง จึงทำให้ผลการเรียนดีขึ้น 

10 1. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา ภาษาอังกฤษธุรกิจ ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด 2. ผู้เรียนเกิดเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิชา ภาษาอังกฤษ 3. ครูผู้สอนได้นวัตกรรมการเรียนการสอน ประเภทเทคนิควิธี โดยการจัดกิจกรรมเรียนรู้แบบกลุ่ม ร่วมมือเทคนิคจิ๊กซอว์


ดาวน์โหลด ppt  ผู้วิจัย นางนันทา สุพจน์ เฉลิมขวัญ  วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีธนา พณิชยการ เชียงใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google