งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย นางสาวราตรี สมความคิด สังกัดวิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล ศรีย่าน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย นางสาวราตรี สมความคิด สังกัดวิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล ศรีย่าน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดย นางสาวราตรี สมความคิด สังกัดวิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล ศรีย่าน
การพัฒนาการเรียนการสอน โดยใช้สื่อการสอน E-book เรื่อง หลักการสร้างแบบสอบถาม ของนักเรียนระดับชั้น ปวช.3 สาขางานการขาย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล ศรีย่าน โดย นางสาวราตรี สมความคิด สังกัดวิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล ศรีย่าน

2 ปัญหาการวิจัย จากการสอบถามและสังเกตของผู้วิจัย พบว่า นักเรียนขาดความเข้าใจ ในเรื่อง การสร้างแบบสอบถาม ซึ่งจัดว่าเป็นหัวข้อสำคัญที่นักเรียน ต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจ การเรียนการสอนผ่าน E-book นับได้ว่าเป็นนวัตกรรมประเภทหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ที่สร้างขึ้นด้วย โปรแกรมคอมพิวเตอร์ นักเรียนสามารถเปิดอ่านผ่านทางหน้า จอคอมพิวเตอร์ทั้งในระบบออฟไลน์ และออนไลน์ โดยเปิดโอกาสให้มี การกระจายความรู้ข้อมูลข่าวสารไปสู่มวลชนอื่นได้ อังนั้นการสร้างและ ออกแบบเรียนด้วย E-book ที่มีคุณภาพจะทำให้นักรียนมี ความรู้เพิ่มทักษะและประสบผลสำเร็จในการเรียนรู้มากขึ้น

3 วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อหาประสิทธิภาพของการพัฒนาการเรียนการสอน โดยใช้ สื่อการสอน E-book เรื่อง หลักการสร้างแบบสอบถาม 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียน ด้วยการพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้สื่อการสอน E-book เรื่องหลักการสร้างแบบสอบถาม

4 กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม สื่อการเรียนการสอน E-book ประสิทธิภาพของสื่อการสอน E-book เรื่อง หลักการสร้างแบบสอบถาม - ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

5


ดาวน์โหลด ppt โดย นางสาวราตรี สมความคิด สังกัดวิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล ศรีย่าน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google