งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย นางสาวราตรี สมความคิด สังกัดวิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล ศรี ย่าน การพัฒนาการเรียนการสอน โดย ใช้สื่อการสอน E- BOOK เรื่อง หลักการสร้างแบบสอบถาม ของ นักเรียนระดับชั้น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย นางสาวราตรี สมความคิด สังกัดวิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล ศรี ย่าน การพัฒนาการเรียนการสอน โดย ใช้สื่อการสอน E- BOOK เรื่อง หลักการสร้างแบบสอบถาม ของ นักเรียนระดับชั้น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดย นางสาวราตรี สมความคิด สังกัดวิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล ศรี ย่าน การพัฒนาการเรียนการสอน โดย ใช้สื่อการสอน E- BOOK เรื่อง หลักการสร้างแบบสอบถาม ของ นักเรียนระดับชั้น ปวช.3 สาขางาน การขาย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล ศรี ย่าน

2 ปัญหาการวิจัย จากการสอบถามและสังเกตของผู้วิจัย พบว่า นักเรียนขาดความเข้าใจในเรื่อง การสร้างแบบสอบถาม ซึ่งจัดว่าเป็น หัวข้อสำคัญที่นักเรียนต้องเรียนรู้และ ทำความเข้าใจ การเรียนการสอนผ่าน E-book นับได้ว่าเป็นนวัตกรรม ประเภทหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ที่สร้าง ขึ้นด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ นักเรียน สามารถเปิดอ่านผ่านทางหน้า จอคอมพิวเตอร์ทั้งในระบบออฟไลน์ และออนไลน์ โดยเปิดโอกาสให้มีการ กระจายความรู้ข้อมูลข่าวสารไปสู่ มวลชนอื่นได้ อังนั้นการสร้างและออก แบบเรียนด้วย E-book ที่มีคุณภาพจะ ทำให้นักรียนมีความรู้เพิ่มทักษะและ ประสบผลสำเร็จในการเรียนรู้มากขึ้น

3 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 1. เพื่อหาประสิทธิภาพของการ พัฒนาการเรียนการสอน โดยใช้สื่อ การสอน E-book เรื่อง หลักการ สร้างแบบสอบถาม 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนก่อนและหลังเรียน ด้วย การพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้ สื่อการสอน E-book เรื่องหลักการสร้าง แบบสอบถาม

4 กรอบแนวคิดในการวิจัย ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม สื่อการเรียน การสอน E-book - ประสิทธิภาพ ของสื่อการสอน E-book เรื่อง หลักการสร้าง แบบสอบถาม - ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน

5


ดาวน์โหลด ppt โดย นางสาวราตรี สมความคิด สังกัดวิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล ศรี ย่าน การพัฒนาการเรียนการสอน โดย ใช้สื่อการสอน E- BOOK เรื่อง หลักการสร้างแบบสอบถาม ของ นักเรียนระดับชั้น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google