งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิจัยเรื่อง “ผลการจัดการเรียนรู้รายวิชา คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 เรื่อง ความน่าจะเป็นโดยใช้เทคนิคร่วมกันคิด” โดย นางสาวนิภาพร วิริยะประกอบ สังกัดวิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิจัยเรื่อง “ผลการจัดการเรียนรู้รายวิชา คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 เรื่อง ความน่าจะเป็นโดยใช้เทคนิคร่วมกันคิด” โดย นางสาวนิภาพร วิริยะประกอบ สังกัดวิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิจัยเรื่อง “ผลการจัดการเรียนรู้รายวิชา คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 เรื่อง ความน่าจะเป็นโดยใช้เทคนิคร่วมกันคิด” โดย นางสาวนิภาพร วิริยะประกอบ สังกัดวิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี

2 ปัญหาการวิจัย เนื่องจากนักเรียนในสาขาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ชั้นปีที่ 2มีศักยภาพในการเรียนรู้ที่แตกต่างกันและมีผลการเรียนที่แตกต่างกัน

3 วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ วิชา คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 เรื่องความน่าเป็น ให้มีประสิทธิภาพ 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกับเกณฑ์ที่กำหนด 3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียน 4. เพื่อศึกษาทักษะกระบวนการในการเรียนรู้ร่วมกัน

4 กรอบแนวคิดการวิจัย ตัวแปรต้นและตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม
นักเรียนสาขาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวระดับประกาศสนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.2) ปีที่ 2 คณะบรหารธุรกิจ รวมจำนวน 32 คน โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้รายวิชา คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2รหัส เรื่อง ความน่าจะเป็น ตัวแปรต้นและตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะกระบวนการในการเรียนรู้ร่วมกัน และความพึงพอใจของผู้เรียน

5 สรุปผลการวิจัย จากผลการทดลองพบว่า ผู้เรียนมีทักษะกระบวนการในการเรียนรู้ร่วมกันทุก ๆ ข้อ ในระดับมาก เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยรวมพบว่าอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เนื่องมาจาก การเรียนรู้รวมกันจะเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ช่วยเหลือกัน และร่วมกันทำงานในกลุ่ม มีการแบ่งงาน มีการวางแผนงาน ดังนั้นสมาชิกทุก ๆ คนในกลุ่มจะมีบทบาทร่วมกัน จึงส่งผลให้ผู้เรียนทุก ๆ คน มีทักษะกระบวนการในการเรียนรู้ร่วมกัน หลังจากผ่านการจัดการเรียนรู้

6 ประโยชน์ที่จะได้รับจากการวิจัย
ได้กิจกรรมการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ ผู้เรียนที่เรียนด้วย กิจกรรมการเรียนรู้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น มีทักษะในการเรียนร่วมกัน และผู้เรียนสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปเป็นฐานในการศึกษาต่อในระดับสูงต่อไปได้ เพื่อเป็นแนวทางสำหรับอาจารย์คนอื่น ๆ ในการจัดทำนวัตกรรมและพัฒนาการเรียนการสอนในรายวิชาอื่นๆ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น


ดาวน์โหลด ppt วิจัยเรื่อง “ผลการจัดการเรียนรู้รายวิชา คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 เรื่อง ความน่าจะเป็นโดยใช้เทคนิคร่วมกันคิด” โดย นางสาวนิภาพร วิริยะประกอบ สังกัดวิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google