งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิจัยเรื่อง “ ผลการจัดการเรียนรู้รายวิชา คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 เรื่อง ความน่าจะ เป็นโดยใช้เทคนิคร่วมกันคิด ” โดย นางสาวนิภาพร วิริยะประกอบ สังกัดวิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิจัยเรื่อง “ ผลการจัดการเรียนรู้รายวิชา คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 เรื่อง ความน่าจะ เป็นโดยใช้เทคนิคร่วมกันคิด ” โดย นางสาวนิภาพร วิริยะประกอบ สังกัดวิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิจัยเรื่อง “ ผลการจัดการเรียนรู้รายวิชา คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 เรื่อง ความน่าจะ เป็นโดยใช้เทคนิคร่วมกันคิด ” โดย นางสาวนิภาพร วิริยะประกอบ สังกัดวิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี

2 ปัญหาการวิจัย เนื่องจากนักเรียนในสาขา อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช.) ชั้นปีที่ 2 มีศักยภาพใน การเรียนรู้ที่แตกต่างกันและมี ผลการเรียนที่แตกต่างกัน

3 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 1. เพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ วิชา คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 เรื่องความน่าเป็น ให้มีประสิทธิภาพ 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนกับเกณฑ์ที่กำหนด 3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของ ผู้เรียน 4. เพื่อศึกษาทักษะกระบวนการใน การเรียนรู้ร่วมกัน

4 กรอบแนวคิดการวิจัย นักเรียนสาขาอุตสาหกรรมการ ท่องเที่ยวระดับ ประกาศสนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช.2) ปีที่ 2 คณะบรหารธุรกิจ รวม จำนวน 32 คน โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้ รายวิชา คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 รหัส 2000-1520 เรื่อง ความ น่าจะเป็น ตัวแปรต้นและตัวแปรอิสระตัวแปรตาม ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน ทักษะกระบวนการ ในการเรียนรู้ ร่วมกัน และความ พึงพอใจของ ผู้เรียน

5 สรุปผลการวิจัย จากผลการทดลองพบว่า ผู้เรียนมีทักษะ กระบวนการในการเรียนรู้ร่วมกันทุก ๆ ข้อ ในระดับมาก เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยรวม พบว่าอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เนื่องมาจาก การเรียนรู้รวมกันจะเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ ช่วยเหลือกัน และร่วมกันทำงานในกลุ่ม มีการแบ่งงาน มีการวางแผนงาน ดังนั้น สมาชิกทุก ๆ คนในกลุ่มจะมีบทบาท ร่วมกัน จึงส่งผลให้ผู้เรียนทุก ๆ คน มี ทักษะกระบวนการในการเรียนรู้ร่วมกัน หลังจากผ่านการจัดการเรียนรู้

6 ประโยชน์ที่จะได้รับจากการวิจัย 1. ได้กิจกรรมการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ 2. ผู้เรียนที่เรียนด้วย กิจกรรมการเรียนรู้มี ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น มีทักษะใน การเรียนร่วมกัน และผู้เรียนสามารถนำ ความรู้ที่ได้รับไปเป็นฐานในการศึกษาต่อใน ระดับสูงต่อไปได้ 3. เพื่อเป็นแนวทางสำหรับอาจารย์คนอื่น ๆ ใน การจัดทำนวัตกรรมและพัฒนาการเรียนการ สอนในรายวิชาอื่นๆ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น


ดาวน์โหลด ppt วิจัยเรื่อง “ ผลการจัดการเรียนรู้รายวิชา คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 เรื่อง ความน่าจะ เป็นโดยใช้เทคนิคร่วมกันคิด ” โดย นางสาวนิภาพร วิริยะประกอบ สังกัดวิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google