งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชื่อผู้วิจัย นายสรรเพชญ สุข สวัสดิ์ สถาบัน วิทยาลัยเทคโนโลยี พระรามหก ชื่อเรื่องวิจัย การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนวิชา เครื่องทำความเย็นและ ปรับอากาศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชื่อผู้วิจัย นายสรรเพชญ สุข สวัสดิ์ สถาบัน วิทยาลัยเทคโนโลยี พระรามหก ชื่อเรื่องวิจัย การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนวิชา เครื่องทำความเย็นและ ปรับอากาศ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชื่อผู้วิจัย นายสรรเพชญ สุข สวัสดิ์ สถาบัน วิทยาลัยเทคโนโลยี พระรามหก ชื่อเรื่องวิจัย การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนวิชา เครื่องทำความเย็นและ ปรับอากาศ 1 เรื่อง การต่อวงจรไฟฟ้า ตู้เย็นที่สอนโดยใช้ ชุดสาธิตการต่อวงจร

2 วัตถุประสงค์การวิจัย 1. เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา เครื่อง ทำความเย็นและปรับ อากาศ 1 (2104-2110) ของนักเรียน ปวช.2/4 เรื่องการต่อวงจรไฟฟ้า ตู้เย็น ที่สอนโดยใช้ชุดสาธิตการต่อวงจร 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ ของคะแนน ทดสอบก่อนเรียนกับหลังเรียนวิชา เครื่องทำ ความเย็นและปรับอากาศ 1 เรื่องการต่อ วงจรไฟฟ้าตู้เย็น ที่สอนโดยใช้ชุดสาธิตการต่อ วงจร

3 กรอบแนวคิดตัวแปรการวิจัย 1. ตัวแปรอิสระได้แก่วิธีการเรียนเรื่อง การต่อ วงจรไฟฟ้าตู้เย็นที่สอนโดยใช้ ชุดสาธิตการต่อ วงจร ได้แก่ นักเรียน สาขาวิชา ไฟฟ้าและ อิเล็กทรอนิกส์ สาขางาน ไฟฟ้ากำลัง ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 2/4 ของวิทยาลัย เทคโนโลยีพระรามหก จำนวน 38 คน ระหว่าง การเรียนด้วยสื่อการสอนชุดสาธิตการต่อวงจร กับ การเรียนปกติ 2. ตัวแปรตาม ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ 1 เรื่อง การต่อวงจรไฟฟ้าตู้เย็นของ นักเรียนชั้น ปวช.2/4

4 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากร ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ได้แก่ นักเรียนสาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สาขางาน ไฟฟ้ากำลัง ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช.) ชั้นปี ที่ 2/4 วิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหก ที่ลงทะเบียน เรียนวิชา เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ 1 ในภาค เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 ทั้งหมดจำนวน 38 คน กลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยได้วางแผนการทดลองโดยใช้กลุ่มเดียว จำนวน 38 คน มีลักษณะของการทดสอบนักเรียน ก่อนเรียน (Pre-test) ดำเนินกิจกรรมการเรียนการสอน (Treament) ทดสอบนักเรียนหลังเรียน (Post-test)

5 ตารางการวิเคราะห์ข้อมูล ตารางที่ 1 แสดงจำนวนร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนทดสอบก่อน เรียนและหลังเรียนวิชา เครื่องทำความเย็นและ ปรับอากาศ 1 ( 2104-2110 ) คะแนน ร้อย ละ S.D. คะแนนทดสอบ ก่อนเรียน 35 5.8 2.91 คะแนนทดสอบ หลังเรียน 82 1.3 1.72

6 ผลการวิเคราะห์ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา เครื่องทำความเย็น และปรับอากาศ 1 เรื่อง การต่อวงจรไฟฟ้า ตู้เย็นของ นักเรียนชั้นปวช.2/4 โดยใช้ ชุดสาธิต การต่อวงจร พบว่าผลสัมฤทธิ์ของคะแนน ทดสอบก่อนเรียนมีค่าเฉลี่ย 5.8 ( S.D. = 2.91 ) และ ผมสัมฤทธิ์ของคะแนนทดสอบหลังเรียนมี ค่าเฉลี่ย 1.3 ( S.D. =1.72 ) ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์คะแนนก่อนและ หลังเรียน พบว่าผลสัมฤทธิ์ของคะแนนทดสอบ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน

7 สรุปผลการวิจัย ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา เครื่องทำความเย็น และปรับอากาศ 1 ( 2104-2110 ) เรื่อง การต่อ วงจรไฟฟ้าตู้เย็น ของนักเรียนชั้นปวช. 2/4 ที่ สอนโดยใช้ชุดสาธิตการต่อวงจรพบว่า ผลสัมฤทธิ์ของคะแนนทดสอบก่อนเรียนมี ค่าเฉลี่ย 5.8 ( S.D. = 2.91 ) ส่วนผลสัมฤทธิ์ของ คะแนนทดสอบหลังเรียนมีค่าเฉลี่ย 1.3 ( S.D. = 1.72 ) ดังนั้นผลสัมฤทธิ์ของคะแนนทดสอบหลัง เรียนสูงกว่าก่อนเรียน

8 ข้อเสนอแนะ ควรมีการสร้างสื่อที่ใช้ในการเรียนรายวิชาต่าง ๆ ในรูปแบบของสื่อการสอนแบบให้นักเรียนได้ฝึก ทำจริงให้มากขึ้น ควรมีการพัฒนารูปแบบของสื่อการสอนให้มี ความน่าสนใจมากขึ้น

9


ดาวน์โหลด ppt ชื่อผู้วิจัย นายสรรเพชญ สุข สวัสดิ์ สถาบัน วิทยาลัยเทคโนโลยี พระรามหก ชื่อเรื่องวิจัย การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนวิชา เครื่องทำความเย็นและ ปรับอากาศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google