งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา การศึกษาร่วมสมัย EDUCATIONAL TECHNOLOGY and COMMUNICATIONS มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เกียรติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา การศึกษาร่วมสมัย EDUCATIONAL TECHNOLOGY and COMMUNICATIONS มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เกียรติ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา การศึกษาร่วมสมัย EDUCATIONAL TECHNOLOGY and COMMUNICATIONS มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เกียรติ ศักดิ์ พันธ์ลำเจียก in CONTEMPORARY EDUCATION กั บ

2 การจัดสภาพแวดล้อม ทางการศึกษา เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษากับ การศึกษาร่วมสมัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เกียรติ ศักดิ์ พันธ์ลำเจียก punlumjeak@hotmail.com การจัดการเทคโนโลยีและ สื่อสารการศึกษา

3 การจัดสภาพแวดล้อม ทางการศึกษา เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษากับ การศึกษาร่วมสมัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เกียรติ ศักดิ์ พันธ์ลำเจียก สภาพแวดล้อม : ENVIRONMENT มาจากภาษาฝรั่งเศส (ENVIRON) หมายถึง AROUND หมายถึง ทุกสิ่งที่อยู่รอบตัวเรา punlumjeak@hotmail.com

4 การจัดสภาพแวดล้อม ทางการศึกษา เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษากับ การศึกษาร่วมสมัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เกียรติ ศักดิ์ พันธ์ลำเจียก การจัดสภาพแวดล้อม ทางการศึกษา การจัด เป็น การสร้าง การหา การ ปรับปรุง และการปรับเปลี่ยน สภาพแวดล้อมทางการศึกษา เป็นสิ่ง ที่อยู่รอบตัวของผู้เรียน และส่งผลต่อ การพัฒนาพฤติกรรมของผู้เรียน ด้าน พุทธิพิสัย จิตพิสัย และทักษะ พิสัย punlumjeak@hotmail.com

5 การจัดสภาพแวดล้อม ทางการศึกษา เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษากับ การศึกษาร่วมสมัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เกียรติ ศักดิ์ พันธ์ลำเจียก การจัดสร้างและจัดหา สภาพแวดล้อมทางการ ศึกษา การทำให้ได้สภาพแวดล้อมใหม่ตาม วัตถุประสงค์ที่ต้องการ ด้วยวิธีการ ต่างๆ punlumjeak@hotmail.com

6 การจัดสภาพแวดล้อม ทางการศึกษา เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษากับ การศึกษาร่วมสมัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เกียรติ ศักดิ์ พันธ์ลำเจียก การปรับปรุงสภาพแวดล้อม ทาง การศึกษา การปรับ เพิ่มเติม ลดทอน สภาพแวดล้อมเดิมให้เหมาะสมตาม วัตถุประสงค์ใหม่ที่ต้องการ ด้วย วิธีการต่างๆ punlumjeak@hotmail.com

7 การจัดสภาพแวดล้อม ทางการศึกษา เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษากับ การศึกษาร่วมสมัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เกียรติ ศักดิ์ พันธ์ลำเจียก การปรับเปลี่ยน สภาพแวดล้อมทาง การศึกษา การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมเดิมให้ เหมาะสมตามวัตถุประสงค์ใหม่ที่ ต้องการ ด้วยวิธีการต่างๆ punlumjeak@hotmail.com

8 การจัดสภาพแวดล้อม ทางการศึกษา เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษากับ การศึกษาร่วมสมัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เกียรติ ศักดิ์ พันธ์ลำเจียก ประเภทการจัดสภาพแวดล้อม ทางการศึกษา สภาพแวด ล้อม ทาง กายภาพ เป็นสภาพสิ่งแวดล้อมทั้งที่เป็นวัตถุและ นามธรรมที่ส่งผลต่อร่างกายของ บุคคล เช่น ต้นไม้ โต๊ะเก้าอี้ อาคาร สถานที่ สิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ วัสดุ อุปกรณ์ ภูมิทัศน์ punlumjeak@hotmail.com

9 การจัดสภาพแวดล้อม ทางการศึกษา เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษากับ การศึกษาร่วมสมัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เกียรติ ศักดิ์ พันธ์ลำเจียก ประเภทการจัดสภาพแวดล้อม ทางการศึกษา สภาพแวด ล้อม ทางจิต ภาพ เป็นสภาพสิ่งแวดล้อมที่ทำให้เกิด ความรู้สึกทางบวกหรือทางลบที่ส่งผล ต่อจิตใจของบุคคล อาจจะเป็นวัตถุ สิ่งของ หรือบุคคล เช่น สี อุณหภูมิ บรรยากาศ บุคลิกภาพ punlumjeak@hotmail.com

10 การจัดสภาพแวดล้อม ทางการศึกษา เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษากับ การศึกษาร่วมสมัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เกียรติ ศักดิ์ พันธ์ลำเจียก ประเภทการจัดสภาพแวดล้อม ทางการศึกษา สภาพแวด ล้อม ทางสังคม เป็นสภาพสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจาก ปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล เช่น ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร ผู้สอน ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ให้บริการ ผู้รับบริการ ผู้เรียน punlumjeak@hotmail.com

11 การจัดสภาพแวดล้อม ทางการศึกษา เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษากับ การศึกษาร่วมสมัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เกียรติ ศักดิ์ พันธ์ลำเจียก รูปแบบสภาพแวดล้อมทาง การศึกษา ศูนย์ เรียนรู้ แหล่ง เรียนรู้ แหล่งวิทย บริการ สถาน ปฏิบัติการ สถาน นันทนาการ ศูนย์บริการ ภายใน บ้าน ภายในชั้น เรียน อุทยาน การศึกษา punlumjeak@hotmail.com พิพิธภัณฑ์

12 Assistant Professor Dr. Kiatisak Punlumjeak RMUTT

13

14

15

16

17

18

19

20 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เกียรติ ศักดิ์ พันธ์ลำเจียก เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ punlumjeak@hotmail.com


ดาวน์โหลด ppt เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา การศึกษาร่วมสมัย EDUCATIONAL TECHNOLOGY and COMMUNICATIONS มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เกียรติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google