งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 แบบสอบถาม (Questionnaire) เครื่องมือที่ใช้สำหรับเก็บ รวบรวมข้อมูลจากประชากร หรือกลุ่มตัวอย่างในเรื่องต่างๆ เช่น ข้อเท็จจริง ความคิดเห็น ความรู้สึก เจตคติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 แบบสอบถาม (Questionnaire) เครื่องมือที่ใช้สำหรับเก็บ รวบรวมข้อมูลจากประชากร หรือกลุ่มตัวอย่างในเรื่องต่างๆ เช่น ข้อเท็จจริง ความคิดเห็น ความรู้สึก เจตคติ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 แบบสอบถาม (Questionnaire) เครื่องมือที่ใช้สำหรับเก็บ รวบรวมข้อมูลจากประชากร หรือกลุ่มตัวอย่างในเรื่องต่างๆ เช่น ข้อเท็จจริง ความคิดเห็น ความรู้สึก เจตคติ ความพึง พอใจ โดยให้กลุ่มเป้าหมาย ตอบคำถามในแบบสอบถาม

2 2 แบบสอบถาม แบบสอบถามคือการแปลง วัตถุประสงค์ของการวิจัย ออกเป็นคำถามที่ เฉพาะเจาะจง และคำตอบที่ ใช้จะเป็นข้อมูลสำหรับการ ทดสอบสมมุติฐาน

3 3 การสร้างแบบสอบถาม ลักษณะของประชากร / กลุ่ม ตัวอย่าง ลักษณะของข้อมูล ( ความลับ หรือเรื่องส่วนตัว ค่านิยม หรือ ภาพพจน์ ) ความสั้นยาวของ แบบสอบถาม

4 4 การเรียงลำดับคำถาม ( ความสำคัญและมีเหตุมีผล ไม่วกวน ) ผู้ใช้แบบสอบถาม หรือผู้เก็บ ข้อมูล โดยเฉพาะการ สัมภาษณ์ บรรยากาศหรือสิ่งแวดล้อม ขณะการเก็บข้อมูล

5 5

6 6

7 7

8 8

9 9 องค์ประกอบของคำถาม เนื้อหาของคำถาม – ข้อเท็จจริง – ความรู้สึกหรือทัศนคติ รูปแบบของคำถาม

10 10

11 11

12 12

13 13

14 14

15 15

16 16

17 17

18 18 รูปแบบของคำถาม คำถามปลายเปิด คำถามปลายปิด - เลือกคำตอบเดียว / หลาย คำตอบ - การเรียงลำดับความสำคัญ - แบบมาตราส่วนประมาณค่า

19 19 คำถามเกี่ยวกับข้อเท็จจริง สำหรับรวบรวมข้อมูลผู้ตอบ เกี่ยวกับภูมิหลัง สภาพแวดล้อม อุปนิสัย และ อื่นๆ เช่น ที่อยู่ เพศ อายุ สภาพสมรส การศึกษา เศรษฐกิจ ฐานะทางสังคม เพื่อประโยชน์ในการอธิบาย ทัศนคติและพฤติกรรม

20 20 ข้อระวังในการตั้งคำถาม ผู้ตอบไม่รู้ข้อมูลนั้น ผู้ตอบจำข้อมูลไม่ได้ ผู้ตอบไม่เข้าใจคำถาม ผู้ตอบอาจลังเลที่จะต้อง

21 21 คำถามเกี่ยวกับความรู้สึก ความรู้สึกส่วนบุคคลได้แก่ ความเห็น ทัศนคติ ความเชื่อ และอุดมการณ์ ของบุคคลใน เรื่องใดเรื่องหนึ่ง

22 22 การเลือกคำถามวัดทัศนคติ ข้อความสั้นไม่ยุ่งยาก ตรงไปตรงมา ข้อความชัดเจน ไม่คลุมเคลือ ข้อความที่มีความหมายเดียว หลีกเลี่ยงคำถามที่เป็นค่านิยม ทางสังคม น่าสนใจ

23 23 ลิเคิทสเกล (Likert scale) วิธีการวัดทัศนคติที่ใช้กันมาก โดยข้อความแต่ละข้อจะมี ทางเลือกตอบได้ 5 ระดับ (1- 5) การให้คะแนนขึ้นอยู่ ลักษณะข้อความ

24 24 ขั้นตอนการสร้างแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลที่ต้องการ ศึกษาวิธีสร้างแบบสอบถาม ร่างแบบสอบถาม ให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจ ทดลองใช้และปรับปรุง พิมพ์แบบสอบถามฉบับจริง


ดาวน์โหลด ppt 1 แบบสอบถาม (Questionnaire) เครื่องมือที่ใช้สำหรับเก็บ รวบรวมข้อมูลจากประชากร หรือกลุ่มตัวอย่างในเรื่องต่างๆ เช่น ข้อเท็จจริง ความคิดเห็น ความรู้สึก เจตคติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google