งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิชา หลักการตลาด บทที่ 3 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา อ. จิรญา โพธิเวชเทวัญ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิชา หลักการตลาด บทที่ 3 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา อ. จิรญา โพธิเวชเทวัญ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิชา หลักการตลาด บทที่ 3 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา อ. จิรญา โพธิเวชเทวัญ

2 การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมและระบบ สารสนเทศทางการตลาด สิ่งแวดล้อมทางการตลาด ความหมาย Armstrong and Kotler “ เป็นสิ่งที่กระทำและมี พลังที่อยู่ภายนอก ซึ่งมีผลกระทบต่อความสามารถ ด้านการบริหารการตลาดในการสร้างและรักษา ความสัมพันธ์กับลูกค้าเป้าหมายให้ประสบ ความสำเร็จ ” Economic Glossary เป็นพลังจากดภายนอกที่มี ผลกระทบทั้งทางตรงหรือทางอ้อมต่อกิจกรรม ทั้งหลายขององค์การ ซึ่งเป็นการประเมินสิ่งแวดล้อม โดยรวม ได้แก่ การได้มาซึ่งทรัพยากรมนุษย์ วัตถุดิบ เงิน และการพัฒนา สินค้าและบริการ สิ่งแวดล้อมทางการตลาดได้แก่ พลังด้าน การเมือง กม. เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี

3 ความสำคัญของสิ่งแวดล้อมทาง การตลาด 1. สิ่งแวดล้อมภายนอก 2. รูปแบบและระดับการเปลี่ยนแปลงของ สิ่งแวดล้อมทางการตลาด 3. การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมทางการตลาด 4. สิ่งแวดล้อมทางการตลาดสามารถสร้างโอกาส และอุปสรรคให้แก่องค์กร 5. การศึกษา ติดตาม รวบรวม และวิเคราะห์ ข้อมูล จะช่วยให้บริษัทปรับกลยุทธ์การตลาดให้ สอดคล้องกับสถานการณ์ทางการตลาดได้อย่าง เหมาะสม

4 ประเภทของสิ่งแวดล้อมทาง การตลาด 1. สิ่งแวดล้อมจุลภาค ได้แก่ บริษัท ผู้จำหน่าย ปัจจัยการผลิต คนกลางทางการตลาด ลูกค้า คู่แข่ง สาธารณชน 2. สิ่งแวดล้อมมหาภาค ได้แก่ สิ่งแวดล้อม ทางด้านประชากรศาสตร์ สิ่งแวดล้อมทางด้าน เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ทางด้านเทคโนโลยี สิ่งแวดล้อมทางการเมือง และกฎหมาย สิ่งแวดล้อมทางสังคมและ วัฒนธรรม

5 ระบบสารสนสนเทศทาง การตลาด ความหมาย Armstrong and Kotler “ ระบบสารสนเทศทาง การตลาดประกอบด้วย บุคคล อุปกรณ์ เพื่อ ประเมินข่าวสารที่ต้องการ พัฒนาข่าวสารและ ช่วยการตัดสินใจในการนำข่าวสารไปใช้ให้เกิดผล ทางการปฏิบัติสำหรับลูกค้าและการตลาด ” Kurtz “ เป็นการวางแผน การออกแบบระบบ คอมพิวเตอร์ เพื่อเตรียมการสำหรับผู้บริหาร เกี่ยวกับข้อมูลที่ต้องการอย่างต่อเนื่อง เพื่อการ ตัดสินใจที่เฉพาะเจาะจง และภายในขอบเขต ความรับผิดชอบ ”

6 ความสำคัญของระบบสารสนเทศ ทางการตลาด 1. ระบบสารสนเทศทางการตลาดช่วยให้ผู้บริหาร กำหนดกลยุทธ์ ยุทธ์วิธี สำหรับการดำเนิน กิจกรรมทางการตลาดได้เหมาะสมกับสถานการณ์ 2. การมีสารสนเทศที่เป็นปัจจุบันและถูกต้อง ทำ ให้บริษัทมีความได้เปรียบทางการแข่งขัน 3. บริษัทสามารถกำหนดแผนการปฏิบัติการ ทางการตลาด และคาดหวังผลลัพธ์บนพื้นฐาน ของข้อมูลที่บริษัทมีอยู่ 4. บริษัทสามารถล่วงรู้สัญลักษณ์การเปลี่ยนแปลง ต่างๆ ที่เกิดจากการรวบรวมข้อมูลอย่างต่อเนื่อง ได้ล่วงหน้า และหลีกเลี่ยงวิกฤตต่างๆ

7 องค์ประกอบของระบบ สารสนเทศ 1. การประเมินความจำเป้นของสารสนเทศ โดย การพิจารณาว่าสารสนเทศใดที่ต้องการ สารสนเทศบางประเภทสามารถหาได้จากสังคม ออนไลน์ 2. การพัฒนาสารสนเทศทางการตลาด สามารถ ได้มาจาก ข้อมูลภายใน ข่าวกรองทางการตลาด และการวิจัยตลาด


ดาวน์โหลด ppt วิชา หลักการตลาด บทที่ 3 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา อ. จิรญา โพธิเวชเทวัญ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google