งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการ พัฒนาที่ยั่งยืน กับการบูรณาการเศรษฐกิจ พอเพียง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการ พัฒนาที่ยั่งยืน กับการบูรณาการเศรษฐกิจ พอเพียง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการ พัฒนาที่ยั่งยืน กับการบูรณาการเศรษฐกิจ พอเพียง

2 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง แนวทางในการดำเนินชีวิตซึ่ง ประยุกต์ใช้ได้ทุกระดับ ปัจเจก บุคคล ชุม ชน ครอบค รัว ระดับช าติ Maream S.

3 เศรษฐ กิจ สังคมสิ่งแวด ล้อม วัฒนธ รรม ปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง ทางสายกลาง เป็นความ สมดุลของ การพัฒนาประเทศท่ามกลาง กระแสโลกาภิวัตน์ Maream S.

4 เศรษฐกิจพอเพียง กับ โลกาภิวัตน์ Maream S. 13/7/2012

5 มิติด้าน สังคม

6 Maream S. 13/7/2012

7 มิติด้านวัตถุ Maream S. 13/7/2012

8 มิติด้าน วัฒนธรรม Maream S. 13/7/2012

9 วัฒนธรรม ตะวันตก วัฒนธรรม ไทย Maream S. 13/7/2012

10 การพัฒนาของประเทศไทย Maream Sormad

11 BMaream Sormad

12 ปัญหาของการ พัฒนา Maream Sormad

13 ภาวะโลกร้อน Maream Sormad 22/4/54

14

15

16 เศรษฐกิจพอเพียง กับ การ พัฒนาที่ยั่งยืน Maream Sormad 22/4/54

17 การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development) มิใช่ การทำให้เกิดประโยชน์สูงสุด (Maximization) ในระยะสั้น ปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง

18 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบด้วย 3 ห่วง 2 เงื่อนไข

19 เป้าหมายปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง ทางสาย กลาง พอเพีย ง เศรษฐกิจ / สังคม / สิ่งแวดล้อม / วัฒนธรรม สมดุล / พร้อมรับการ เปลี่ยนแปลง พอประ มาณ มี เหตุผล มีภูมิคุ้มกัน นำไป สู่ เงื่อนไขความรู้ รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง เงื่อนไขคุณธรรม ซื่อสัตย์สุจริต อดทน เพียร มีสติ ปัญญา

20 คำนิยามหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีที่ไม่น้อย เกินไป และไม่มากเกินไปโดยไม่เบียดเบียน ตนเองและผู้อื่น เช่น การผลิตและการบริโภคที่มี อยู่ในระดับพอประมาณ ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับ ระดับของความพอเพียงนั้น จะต้องเป็นไปอย่างมี เหตุผลโดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนคำนึงถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งใกล้ และไกล การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว หมายถึง การ เตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการ เปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นโดย คำนึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่างๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งใกล้และไกล

21 เงื่อนไข หมายถึง การตัดสินใจและการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ให้อยู่ในระดับพอเพียงนั้น ต้องอาศัยทั้งความรู้และ คุณธรรมเป็นพื้นฐาน เงื่อนไขความรู้ ประกอบด้วย ความรอบรู้ เกี่ยวกับวิชาการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน ความรอบคอบที่จะนำความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้ เชื่อมโยงกันเพื่อประกอบการวางแผนและความ ระมัดระวังในขั้นปฏิบัติ เงื่อนไขคุณธรรมที่จะต้องเสริมสร้าง ประกอบด้วย ความตระหนักในคุณธรรม มีความ ซื่อสัตย์ สุจริต อดทน มีความเพียร ใช้สติปัญญา ในการดำเนินชีวิตในโลกและไม่ตระหนี่

22 การจัดการศึกษากับปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง การจัดการ ศึกษา ของ โรงเรียน พอประมาณ มีเหตุผลมีภูมิคุ้มกัน พร้อมรับ การ เปลี่ยนแ ปลง ความ รู้ คุณธร รม - การบริหาร จัดการ - การพัฒนา หลักสูตร - การจัด กิจกรรม พัฒนา ผู้เรียน - การพัฒนา บุคลากร - มิติวัตถุ - มิติ สังคม - มิติ สิ่งแวดล้อ ม - มิติ วัฒนธรร ม การจัดการ เรียนรู้ Maream S. 13/7/2012

23 ใบกิจกรรม 1 แบ่งกลุ่มผู้เข้ารับการอบรมกลุ่มๆ ละ 7 คน 2. ศึกษากิจกรรมตามใบงานที่กำหนด 3. นำกิจกรรมมาวิเคราะห์หลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ “ อยู่อย่าง พอเพียง ”


ดาวน์โหลด ppt สิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการ พัฒนาที่ยั่งยืน กับการบูรณาการเศรษฐกิจ พอเพียง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google