งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

LO Masterplan วัตถุประสงค์ของแผน 1. ประยุกต์ใช้แนวคิดองค์กรเรียนรู้และการจัดการความรู้ เพื่อยกระดับขีดความ สามารถหลัก (Core Competency) ของบุคลากรและกลุ่มงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "LO Masterplan วัตถุประสงค์ของแผน 1. ประยุกต์ใช้แนวคิดองค์กรเรียนรู้และการจัดการความรู้ เพื่อยกระดับขีดความ สามารถหลัก (Core Competency) ของบุคลากรและกลุ่มงาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 LO Masterplan วัตถุประสงค์ของแผน 1. ประยุกต์ใช้แนวคิดองค์กรเรียนรู้และการจัดการความรู้ เพื่อยกระดับขีดความ สามารถหลัก (Core Competency) ของบุคลากรและกลุ่มงาน รสผ. 2. ประยุกต์ใช้ ICT เพื่อพัฒนาสังคมแห่งภูมิปัญญา และการเรียนรู้

2 เป้าหมาย รสผ. เป็น LO การยกระดับของกลุ่มผลิตไฟฟ้า บนพื้นฐานการจัดการความรู้ โดยมี ICT เป็น ENABLING TECHNOLOGY เพิ่มขีดความ สามารถหลัก ของบุคลากร และองค์กร สภาพสังคม แห่งภูมิปัญญา และการเรียนรู้ ปรับปรุง พัฒนางาน อย่างต่อเนื่อง

3 ยุทธการและแผน 1. ส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงาน เปลี่ยนวิธีการทำงานโดยยึดหลักการทำงานอย่างเป็นระบบ โดยการนำเอากระบวนการจัดการความรู้และการเรียนผนวกเข้ากับขั้นตอนการทำงาน ประจำวัน เพื่อยกระดับขีดความสามารถหลักของผู้ปฏิบัติงาน และองค์กร 2. สร้างความเข้าใจกับผู้ปฏิบัติงานทุกระดับให้เล็งเห็นความสำคัญของการเรียนรู้ และ การจัดการความรู้ โดยเห็นการปรับเปลี่ยนทัศนคติที่ผู้ปฏิบัติงานมีต่อการทำงาน ผู้ร่วมงาน และองค์กร 3. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานให้ความร่วมมือในการปรับปรุงพัฒนางาน และตนเองอย่าง ต่อเนื่อง โดยสร้างระบบที่จะช่วยเป็นแรงขับเคลื่อนและจูงใจ เพื่อให้เกิดการพัฒนา ขององค์กรอย่างยั่งยืน 4. ประยุกต์ใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่ออำนวยความ สะดวกให้ผู้ปฏิบัติงาน สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและความรู้ต่างๆ ได้ทุกเวลา ทุกโอกาส และสถานที่

4 ผังการบริหารแผนแม่บท LO รสผ. คณะกรรมการ LO รสผ. สวผ. ควผฝ.

5 ความสัมพันธ์ของแผนแม่บท LO รสผ. กับ แผนปฏิรูป LO หน่วยงานระดับฝ่าย คณะกรรมการ LO รสผ. แผนแม่บท LO สวผ. ควผฝ. สวผ. แผนปฏิบัติงานประจำฝ่าย


ดาวน์โหลด ppt LO Masterplan วัตถุประสงค์ของแผน 1. ประยุกต์ใช้แนวคิดองค์กรเรียนรู้และการจัดการความรู้ เพื่อยกระดับขีดความ สามารถหลัก (Core Competency) ของบุคลากรและกลุ่มงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google