งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ครูพัทธนันท์ เปลี่ยนศรี เศรษฐศาสตร์กับชีวิตประจำวัน ผู้สอนนางพัทธนันท์ เปลี่ยนศรี โรงเรียนวังไกลกังวล ผู้สอนนางพัทธนันท์ เปลี่ยนศรี โรงเรียนวังไกลกังวล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ครูพัทธนันท์ เปลี่ยนศรี เศรษฐศาสตร์กับชีวิตประจำวัน ผู้สอนนางพัทธนันท์ เปลี่ยนศรี โรงเรียนวังไกลกังวล ผู้สอนนางพัทธนันท์ เปลี่ยนศรี โรงเรียนวังไกลกังวล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ครูพัทธนันท์ เปลี่ยนศรี เศรษฐศาสตร์กับชีวิตประจำวัน ผู้สอนนางพัทธนันท์ เปลี่ยนศรี โรงเรียนวังไกลกังวล ผู้สอนนางพัทธนันท์ เปลี่ยนศรี โรงเรียนวังไกลกังวล สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ( ส 33101 ) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เศรษฐศาสตร์

2 ครูพัทธนันท์ เปลี่ยนศรี ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง อธิบายความหมายและความ สัมพันธ์ของวิชาเศรษฐศาสตร์ กับศาสตร์อื่นๆได้ อธิบายความหมายและความ สัมพันธ์ของวิชาเศรษฐศาสตร์ กับศาสตร์อื่นๆได้

3 ครูพัทธนันท์ เปลี่ยนศรี เศรษฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ ศึกษาความแตกต่างระหว่าง การกระทำซึ่งกันและกันในสังคม ศึกษาความแตกต่างระหว่าง การกระทำซึ่งกันและกันในสังคม

4 ครูพัทธนันท์ เปลี่ยนศรี เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ ประวัติ - ศาสตร์ ประวัติ - ศาสตร์ ภูมิศาสตร์ บริหารธุรกิจ จิตวิทยา จริย - ศาสตร์ จริย - ศาสตร์ คณิตศาสตร์

5 ครูพัทธนันท์ เปลี่ยนศรี นิติศาสตร์ เป็นวิชาที่เกี่ยวกับกฎหมาย ช่วย ให้ผู้ผลิตไม่เอารัดเอาเปรียบต่อ ผู้บริโภค เป็นวิชาที่เกี่ยวกับกฎหมาย ช่วย ให้ผู้ผลิตไม่เอารัดเอาเปรียบต่อ ผู้บริโภค

6 ครูพัทธนันท์ เปลี่ยนศรี รัฐศาสตร์ การปกครองประเทศให้มีความ มั่นคง ปลอดภัยสงบเรียบร้อย การปกครองประเทศให้มีความ มั่นคง ปลอดภัยสงบเรียบร้อย

7 ครูพัทธนันท์ เปลี่ยนศรี ประวัติศาสตร์ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีต นำมา ใช้อธิบาย ปรากฏการณ์ทาง เศรษฐกิจในปัจจุบัน เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีต นำมา ใช้อธิบาย ปรากฏการณ์ทาง เศรษฐกิจในปัจจุบัน

8 ครูพัทธนันท์ เปลี่ยนศรี ภูมิศาสตร์ กิจกรรมทางเศรษฐกิจเกี่ยวกับ การครองชีพของมนุษย์ในภูมิภาค ต่างๆ ของโลก กิจกรรมทางเศรษฐกิจเกี่ยวกับ การครองชีพของมนุษย์ในภูมิภาค ต่างๆ ของโลก

9 ครูพัทธนันท์ เปลี่ยนศรี บริหารธุรกิจ การดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ เพื่อให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด การดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ เพื่อให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด - ประหยัดแรงงานมากที่สุด - มีกำไรสูงสุด - ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมมากที่สุด

10 ครูพัทธนันท์ เปลี่ยนศรี จิตวิทยา พฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปของ มนุษย์ในด้านวัตถุและจิตใจ พฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปของ มนุษย์ในด้านวัตถุและจิตใจ

11 ครูพัทธนันท์ เปลี่ยนศรี จริยศาสตร์ ความรู้เกี่ยวกับคุณค่า คุณธรรม และจริยธรรมในสังคม ความรู้เกี่ยวกับคุณค่า คุณธรรม และจริยธรรมในสังคม

12 ครูพัทธนันท์ เปลี่ยนศรี คณิตศาสตร์ วิเคราะห์ปรากฏการณ์ทางเศรษฐกิจ ในเชิงปริมาณโดยใช้ข้อมูลที่เป็น ตัวเลข วิเคราะห์ปรากฏการณ์ทางเศรษฐกิจ ในเชิงปริมาณโดยใช้ข้อมูลที่เป็น ตัวเลข

13 ครูพัทธนันท์ เปลี่ยนศรี พบกันคาบต่อไป


ดาวน์โหลด ppt ครูพัทธนันท์ เปลี่ยนศรี เศรษฐศาสตร์กับชีวิตประจำวัน ผู้สอนนางพัทธนันท์ เปลี่ยนศรี โรงเรียนวังไกลกังวล ผู้สอนนางพัทธนันท์ เปลี่ยนศรี โรงเรียนวังไกลกังวล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google