งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นายชิตชัย อินทรพาณิชย์ โยธาธิการและผังเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ นางสาวทิพวรรณ ไชยศิริ หัวหน้ากลุ่มงาน วิชาการผังเมือง หัวหน้าฝ่าย ปฏิบัติการ นายศิริพัฒน์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นายชิตชัย อินทรพาณิชย์ โยธาธิการและผังเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ นางสาวทิพวรรณ ไชยศิริ หัวหน้ากลุ่มงาน วิชาการผังเมือง หัวหน้าฝ่าย ปฏิบัติการ นายศิริพัฒน์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นายชิตชัย อินทรพาณิชย์ โยธาธิการและผังเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ นางสาวทิพวรรณ ไชยศิริ หัวหน้ากลุ่มงาน วิชาการผังเมือง หัวหน้าฝ่าย ปฏิบัติการ นายศิริพัฒน์ รัตนฉวี หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ โยธาธิการ หัวหน้าฝ่าย บริหารงานทั่วไป - ว่าง - นายสมเกียรติ มังสาทอง

2 อัตร า บรร จุ ข้าราชการ 1312 พนักงาน ราชการ 77 ลูกจ้างประ จำ 77 รวม 2726 อัตราว่าง - (1) นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ มาช่วย ราชการ - ถูกยืมตัว - ลาเรียน - ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ข้าราชการ 32 พนักงานราชการ -- ลูกจ้างประจำ 33 กลุ่มงานวิชาการ โยธาธิการ ข้าราชการ 22 พนักงาน ราชการ 33 ลูกจ้างประ จำ -- กลุ่มงานวิชาการ ผังเมือง ข้าราชการ 22 พนักงาน ราชการ 44 ลูกจ้างประ จำ 44 ฝ่ายปฏิบัติการ ข้าราชการ 55 พนักงาน ราชการ -- ลูกจ้างประ จำ -- โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด (1/1) ผู้ช่วยโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด (0/0)

3 ที่กิจกรรม เป้าห มาย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 1 งานบริหารทั่วไป 6501,35 0 1,90 0 2,60 0 3,30 0 4,05 0 4,70 0 5,60 0 6,50 0 7,50 0 8,30 0 9,20 0 7041,63 6 2,58 9 3,40 5 4,13 4 4,19 4 1.1 งานสารบรรณ 6741,51 8 2,40 6 3,13 8 3,79 2 4,75 2 (1) รับหนังสือ ( เรื่อง / เล่ม ) 2485247771,04 7 1,28 6 1,60 1 (2) ส่งหนังสือ ( เรื่อง ) 89235426522610774 (3) พิมพ์หนังสือ ( เรื่อง ) 89235426522610774 (4) จัดเก็บ ( เรื่อง ) 2485247771,04 7 1,28 6 1,60 1 (5) ส่ง E-mail ( เรื่อง ) -----2 1.2 การเงิน & บัญชี 3096149219280358 (1) ฎีกาเบิก ( เรื่อง ) 13446699127162 (2) เงินส่งคลัง ( ครั้ง ) 4817212634 (3) งบประมาณ ( ครั้ง ) 13446699127162 1.3 พัสดุ -2234486284 (1) จัดซื้อ ( ครั้ง ) -812161925 (2) จัดจ้าง ( ครั้ง ) -3581217 (3) จัดทำทะเบียน พัสดุ ( ครั้ง ) -1117243142

4 ที่ ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม เป้าหม าย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 2 ผังเมืองรวมอำนาจเจริญ ( ดำเนินการ เพื่อประกาศ เป็นกฎกระทรวง ) 1 ผัง ข 18 2.1 ผังเมืองรวมเมือง อำนาจเจริญ ขณะนี้กำลังจะ เข้าสู่ขั้นตอนที่ 10 ซึ่งเป็น ขั้นตอนทางกฎหมาย ลักษณะ งานจึงเป็นการแนะนำให้ คำปรึกษาข้อกฎหมายผังเมือง เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติให้ เป็นไปตามข้อบังคับผังเมือง ข 10 ข 16 ข 17 3 ผังเมืองรวม ( ร่วมกับท้องถิ่น ) – ผัง เมืองชุมชนชานุมาน ข 1 – ข 4 ข 4 3.1 ผังเมืองรวมชุมชน ชานุมาน ข 3 4 ผังเมืองชุมชนเทศบาล 2 ผัง ข 1 – ข 5 ข 5 4.1 เทศบาลตำบลน้ำ ปลีก ข 1 ข 2 ข 3 4.2 เทศบาลตำบลเส นางคนิคม ข 1 ข 2 ข 3

5 หมายเหตุ ข 1 การสำรวจและจัดทำแผนที่ฐานและแผนที่เขตการปกครอง ข 2 การจัดเก็บวิเคราะห์ข้อมูล ข 3 การจัดทำผังและจัดทำเอกสาร ข 4 การประชุมคณะผู้บริหารเทศบาล, อบต. คณะกรรมการ บริหารงานอำเภอแบบบูรณาการ และคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ ข 5 จัดส่งเอกสารให้หน่วยงานอื่น

6 ที่ ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม เป้าห มาย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 6 งานด้านช่างที่ ให้บริการ 450 รายก าร 3876114152190228265302339376413450 79275425492647803 6.1 กรรมการ ( คณะ ) 2092133425675 6.2 ให้คำปรึกษา ( ครั้ง ) 2036891113 6.3 สำรวจ ( งาน ) 454916223036 6.4 ออกแบบเขียน / ตรวจแบบ ( งาน ) 45101620243142 6.5 ประมาณราคา ( งาน ) 4561216252933 6.6 ทดสอบวัสดุ ( ตัวอย่าง ) 21529177281306411508 6.7 ควบคุมงานก่อสร้าง ( งาน ) 30152840516477 6.8 ตรวจการจ้าง ( งาน ) 303611131519 6.9 งานกำกับตาม กฎหมาย ( งาน ) ------- 7 งานบริการด้านผัง เมือง 25030507090110130150170190210230250 83117166213240254 7.1 กรรมการ ( คณะ ) ------ 7.2 ให้คำปรึกษา ( ครั้ง ) ---3-- 7.3 ให้บริการตรวจสอบ การใช้ประโยชน์ที่ดิน แผนที่ ฯลฯ ( เรื่อง ) 83117166210240254

7 ที่ ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม เป้าห มาย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 8 ที่ดินที่ได้รับการจัดรูปเพื่อการพัฒนา 8.1 กำหนดพื้นที่ โครงการ - ศึกษาความเป็นไป ได้ ปัญหา ศักยภาพ สภาพพื้นที่โครงการ เพื่อความเป็นไปได้ใน การจัดทำโครงการจัดรูป ที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ 20% 45% 70%90%100 % 5%15% 25%35%40% 9 การตรวจสอบอาคาร ราชการ แห่ง 70 --81624324048566370- --12243143 1010 ตรวจและออก ใบอนุญาตโรงมหรสพ - ------------ ------------ 1 ประชุมคณะกรรมการ อุทธรณ์ - ------------ ------------ 1212 บำรุงรักษาและปรับปรุง เขื่อน ป้องกันตลิ่ง - บำรุงปกติ ( ยังไม่ได้รับ งบประมาณ ) - ------------ ------------

8 ที่ ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม เป้าห มาย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 1 ( งบพัฒนากลุ่มจังหวัด ) 1. 1 โครงการพัฒนาแหล่ง ท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด - ปรับปรุงแหล่ง ท่องเที่ยวอ่างเก็บน้ำพุทธ อุทยาน ระยะที่ 2 - ก่อสร้างอาคาร เอนกประสงค์ ( หอประชุมจุ 1,000 คน ) 20.00 0 ลบ. -------2%4%9%20%30% ----- 1. 2 2 ( งบพัฒนาจังหวัด ) 2. 1 พัฒนาคุณภาพชีวิตและ สิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม เพื่อสังคม อยู่เย็นเป็นสุข อย่างยั่งยืน - โครงการปรับปรุงภูมิ ทัศน์ภายในสวนลิงดอน เจ้าปู่ อ. พนา จ. อำนาจเจริญ 7.208 ลบ. ------7%11%26%40%58%100% ----- 2. 2

9 ที่ ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม เป้าห มาย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 1 สร้างเครือข่าย ประชาสัมพันธ์ งานด้านการผังเมืองให้แก่ ประชาชน 12 ครั้ง 123456789101112 123456 3 ตรวจสอบอาคาร 9 ประเภท - ---------- -- ---------- -- 4 ตรวจสอบสถานบริการ 15 แห่ง 123469 5 การประชาสัมพันธ์หน่วยงาน 12123456 6 หน่วยเคลื่อนที่ “ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข ” 12 ครั้ง 123456

10 ที่งบประมาณ เป้าห มาย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 1 งบประมาณทั้งสิ้น ( ไม่รวมงบบุคลากร และงบอุดหนุน ) 1.747 7 ลบ. 5%10%20%28%35%43%50%58%67%76%88%100 % 2.35 % 9.03 % 13.2 2% 18.2 5% 29.2 2% 1.1 งบดำเนินงาน 1.747 7 ลบ. 5%10%20%28%35%43%50%58%67%76%88%100 % 2.35 % 9.34 % 13.6 7% 18.8 7% 30.2 1% 1.2 งบลงทุน (1) โครงการพัฒนาและ ปรับปรุง สวนพุทธอุทยาน งานก่อสร้างเขื่อนป้องกัน ตลิ่งริมอ่างเก็บน้ำสวน พุทธอุทยาน ความยาว 880 เมตร งป ม. 10,000,000.- บาท 10.00 0 ลบ. ---5%5%15%35%40%45%50%75%88%100 % ----16.9 2% (2) โครงการพัฒนาและ ปรับปรุง ภูมิทัศน์ บริเวณพุทธอุทยานพระ มงคลมิ่งเมือง และลาน ปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด งปม. 10,000,000.- บาท 10.00 0 ลบ. ---6%6%30%40%49%58%69%77%92%100 % - ---- --- (3) บำรุงรักษาและ ปรับปรุงซ่อมแซมเขื่อน ป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง 0.06 ลบ. ----50%100 % ----- 1.3 งบรายจ่ายอื่น -

11 ผังเมือง วัน หมดอา ยุ ป 12345678910111213141516171819 ผังเมืองรวมจังหวัด อำนาจเจริญ ผังเมืองรวมเมือง อำนาจเจริญ 23 มี. ค.50 ผังเมืองชุมชน ทต. น้ำปลีก ผังชุมชน ทต. เสนางคนิคม 50 515253 54 56 5556


ดาวน์โหลด ppt นายชิตชัย อินทรพาณิชย์ โยธาธิการและผังเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ นางสาวทิพวรรณ ไชยศิริ หัวหน้ากลุ่มงาน วิชาการผังเมือง หัวหน้าฝ่าย ปฏิบัติการ นายศิริพัฒน์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google