งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นายชิตชัย อินทรพาณิชย์ โยธาธิการและผังเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ นางสาวทิพวรรณ ไชยศิริ หัวหน้ากลุ่มงาน วิชาการผังเมือง หัวหน้าฝ่าย ปฏิบัติการ นายศิริพัฒน์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นายชิตชัย อินทรพาณิชย์ โยธาธิการและผังเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ นางสาวทิพวรรณ ไชยศิริ หัวหน้ากลุ่มงาน วิชาการผังเมือง หัวหน้าฝ่าย ปฏิบัติการ นายศิริพัฒน์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นายชิตชัย อินทรพาณิชย์ โยธาธิการและผังเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ นางสาวทิพวรรณ ไชยศิริ หัวหน้ากลุ่มงาน วิชาการผังเมือง หัวหน้าฝ่าย ปฏิบัติการ นายศิริพัฒน์ รัตนฉวี หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ โยธาธิการ หัวหน้าฝ่าย บริหารงานทั่วไป - ว่าง - นายสมเกียรติ มังสาทอง

2 อัตร า บรร จุ ข้าราชการ 1312 พนักงาน ราชการ 77 ลูกจ้างประ จำ 77 รวม 2726 อัตราว่าง - (1) นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ มาช่วย ราชการ - ถูกยืมตัว - ลาเรียน - ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ข้าราชการ 32 พนักงานราชการ -- ลูกจ้างประจำ 33 กลุ่มงานวิชาการ โยธาธิการ ข้าราชการ 22 พนักงาน ราชการ 33 ลูกจ้างประ จำ -- กลุ่มงานวิชาการ ผังเมือง ข้าราชการ 22 พนักงาน ราชการ 44 ลูกจ้างประ จำ 44 ฝ่ายปฏิบัติการ ข้าราชการ 55 พนักงาน ราชการ -- ลูกจ้างประ จำ -- โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด (1/1) ผู้ช่วยโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด (0/0)

3 ที่กิจกรรม เป้าห มาย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 1 งานบริหารทั่วไป 6501,35 0 1,90 0 2,60 0 3,30 0 4,05 0 4,70 0 5,60 0 6,50 0 7,50 0 8,30 0 9, ,63 6 2,58 9 3,40 5 4,13 4 4, งานสารบรรณ 6741,51 8 2,40 6 3,13 8 3,79 2 4,75 2 (1) รับหนังสือ ( เรื่อง / เล่ม ) ,04 7 1,28 6 1,60 1 (2) ส่งหนังสือ ( เรื่อง ) (3) พิมพ์หนังสือ ( เรื่อง ) (4) จัดเก็บ ( เรื่อง ) ,04 7 1,28 6 1,60 1 (5) ส่ง ( เรื่อง ) การเงิน & บัญชี (1) ฎีกาเบิก ( เรื่อง ) (2) เงินส่งคลัง ( ครั้ง ) (3) งบประมาณ ( ครั้ง ) พัสดุ (1) จัดซื้อ ( ครั้ง ) (2) จัดจ้าง ( ครั้ง ) (3) จัดทำทะเบียน พัสดุ ( ครั้ง )

4 ที่ ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม เป้าหม าย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 2 ผังเมืองรวมอำนาจเจริญ ( ดำเนินการ เพื่อประกาศ เป็นกฎกระทรวง ) 1 ผัง ข ผังเมืองรวมเมือง อำนาจเจริญ ขณะนี้กำลังจะ เข้าสู่ขั้นตอนที่ 10 ซึ่งเป็น ขั้นตอนทางกฎหมาย ลักษณะ งานจึงเป็นการแนะนำให้ คำปรึกษาข้อกฎหมายผังเมือง เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติให้ เป็นไปตามข้อบังคับผังเมือง ข 10 ข 16 ข 17 3 ผังเมืองรวม ( ร่วมกับท้องถิ่น ) – ผัง เมืองชุมชนชานุมาน ข 1 – ข 4 ข ผังเมืองรวมชุมชน ชานุมาน ข 3 4 ผังเมืองชุมชนเทศบาล 2 ผัง ข 1 – ข 5 ข เทศบาลตำบลน้ำ ปลีก ข 1 ข 2 ข เทศบาลตำบลเส นางคนิคม ข 1 ข 2 ข 3

5 หมายเหตุ ข 1 การสำรวจและจัดทำแผนที่ฐานและแผนที่เขตการปกครอง ข 2 การจัดเก็บวิเคราะห์ข้อมูล ข 3 การจัดทำผังและจัดทำเอกสาร ข 4 การประชุมคณะผู้บริหารเทศบาล, อบต. คณะกรรมการ บริหารงานอำเภอแบบบูรณาการ และคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ ข 5 จัดส่งเอกสารให้หน่วยงานอื่น

6 ที่ ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม เป้าห มาย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 6 งานด้านช่างที่ ให้บริการ 450 รายก าร กรรมการ ( คณะ ) ให้คำปรึกษา ( ครั้ง ) สำรวจ ( งาน ) ออกแบบเขียน / ตรวจแบบ ( งาน ) ประมาณราคา ( งาน ) ทดสอบวัสดุ ( ตัวอย่าง ) ควบคุมงานก่อสร้าง ( งาน ) ตรวจการจ้าง ( งาน ) งานกำกับตาม กฎหมาย ( งาน ) งานบริการด้านผัง เมือง กรรมการ ( คณะ ) ให้คำปรึกษา ( ครั้ง ) ให้บริการตรวจสอบ การใช้ประโยชน์ที่ดิน แผนที่ ฯลฯ ( เรื่อง )

7 ที่ ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม เป้าห มาย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 8 ที่ดินที่ได้รับการจัดรูปเพื่อการพัฒนา 8.1 กำหนดพื้นที่ โครงการ - ศึกษาความเป็นไป ได้ ปัญหา ศักยภาพ สภาพพื้นที่โครงการ เพื่อความเป็นไปได้ใน การจัดทำโครงการจัดรูป ที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ 20% 45% 70%90%100 % 5%15% 25%35%40% 9 การตรวจสอบอาคาร ราชการ แห่ง ตรวจและออก ใบอนุญาตโรงมหรสพ ประชุมคณะกรรมการ อุทธรณ์ บำรุงรักษาและปรับปรุง เขื่อน ป้องกันตลิ่ง - บำรุงปกติ ( ยังไม่ได้รับ งบประมาณ )

8 ที่ ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม เป้าห มาย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 1 ( งบพัฒนากลุ่มจังหวัด ) 1. 1 โครงการพัฒนาแหล่ง ท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด - ปรับปรุงแหล่ง ท่องเที่ยวอ่างเก็บน้ำพุทธ อุทยาน ระยะที่ 2 - ก่อสร้างอาคาร เอนกประสงค์ ( หอประชุมจุ 1,000 คน ) ลบ %4%9%20%30% ( งบพัฒนาจังหวัด ) 2. 1 พัฒนาคุณภาพชีวิตและ สิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม เพื่อสังคม อยู่เย็นเป็นสุข อย่างยั่งยืน - โครงการปรับปรุงภูมิ ทัศน์ภายในสวนลิงดอน เจ้าปู่ อ. พนา จ. อำนาจเจริญ ลบ %11%26%40%58%100%

9 ที่ ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม เป้าห มาย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 1 สร้างเครือข่าย ประชาสัมพันธ์ งานด้านการผังเมืองให้แก่ ประชาชน 12 ครั้ง ตรวจสอบอาคาร 9 ประเภท ตรวจสอบสถานบริการ 15 แห่ง การประชาสัมพันธ์หน่วยงาน หน่วยเคลื่อนที่ “ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข ” 12 ครั้ง

10 ที่งบประมาณ เป้าห มาย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 1 งบประมาณทั้งสิ้น ( ไม่รวมงบบุคลากร และงบอุดหนุน ) ลบ. 5%10%20%28%35%43%50%58%67%76%88%100 % 2.35 % 9.03 % % % % 1.1 งบดำเนินงาน ลบ. 5%10%20%28%35%43%50%58%67%76%88%100 % 2.35 % 9.34 % % % % 1.2 งบลงทุน (1) โครงการพัฒนาและ ปรับปรุง สวนพุทธอุทยาน งานก่อสร้างเขื่อนป้องกัน ตลิ่งริมอ่างเก็บน้ำสวน พุทธอุทยาน ความยาว 880 เมตร งป ม. 10,000,000.- บาท ลบ. ---5%5%15%35%40%45%50%75%88%100 % % (2) โครงการพัฒนาและ ปรับปรุง ภูมิทัศน์ บริเวณพุทธอุทยานพระ มงคลมิ่งเมือง และลาน ปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด งปม. 10,000,000.- บาท ลบ. ---6%6%30%40%49%58%69%77%92%100 % (3) บำรุงรักษาและ ปรับปรุงซ่อมแซมเขื่อน ป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง 0.06 ลบ %100 % งบรายจ่ายอื่น -

11 ผังเมือง วัน หมดอา ยุ ป ผังเมืองรวมจังหวัด อำนาจเจริญ ผังเมืองรวมเมือง อำนาจเจริญ 23 มี. ค.50 ผังเมืองชุมชน ทต. น้ำปลีก ผังชุมชน ทต. เสนางคนิคม


ดาวน์โหลด ppt นายชิตชัย อินทรพาณิชย์ โยธาธิการและผังเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ นางสาวทิพวรรณ ไชยศิริ หัวหน้ากลุ่มงาน วิชาการผังเมือง หัวหน้าฝ่าย ปฏิบัติการ นายศิริพัฒน์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google