งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นวัตกรรม และ การประเมินผล การศึกษา EDUCATIONAL INNOVATION and EVALUATION มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เกียรติ ศักดิ์ พันธ์ลำเจียก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นวัตกรรม และ การประเมินผล การศึกษา EDUCATIONAL INNOVATION and EVALUATION มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เกียรติ ศักดิ์ พันธ์ลำเจียก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นวัตกรรม และ การประเมินผล การศึกษา EDUCATIONAL INNOVATION and EVALUATION มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เกียรติ ศักดิ์ พันธ์ลำเจียก

2 เทคโนโลยีการศึกษา สื่อและนวัตกรรมการ เรียนการสอน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เกียรติ ศักดิ์ พันธ์ลำเจียก punlumjeak@hotmail.com เทคโนโลยี การศึกษา นวัตกรรม การศึกษา

3 การ เรียนรู้ ทุกเวลา ทุก สถานที่ สื่อมวลช น การศึกษ า เทคโนโล ยี การศึกษ า เทคโนโล ยี สารสนเท ศ โทรคมนา คม การศึกษ า เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เกียรติ ศักดิ์ พันธ์ลำเจียก นวัตกรรม การศึกษา เทคโนโลยี การศึกษา punlumjeak@hotmail.com

4 นวัตกรรม การศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เกียรติ ศักดิ์ พันธ์ลำเจียก เทคโนโล ยี การศึกษ า กระบวนก าร กระบวนก าร และ ผลผลิต ผลผลิต การติวแบบ โปรแกรม การสอน รูปแบบต่างๆ ระบบส่วนบุคคลของ การสอน ศูนย์การเรียนรู้ เกม สถานการณ์ จำลอง เกมจำลอง ไม่ใช้เครื่อง ฉาย ใช้ เครื่อง ฉาย บทเรียนแบบ โปรแกรม บทเรียนโมดูล เครื่องช่วยสอน ชุดการเรียน การสอน ( เกียรติศักดิ์ พันธ์ลำเจียก, 2545) เทคโนโลยี การศึกษา punlumjeak@hotmail.com

5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เกียรติ ศักดิ์ พันธ์ลำเจียก นวัตกรรม การศึกษา เทคโนโล ยี การศึกษ า กระบวนก าร การติวแบบ โปรแกรม การสอน รูปแบบต่างๆ ระบบส่วนบุคคลของ การสอน การสอนเป็น กลุ่ม การสอน รายบุคคล การสอนแบบ ร่วมมือ การสอนแบบ โปรแกรม อื่น ๆ ศูนย์การ เรียนรู้ ศูนย์ ปกติ ศูนย์ฝึก ทักษะ ศูนย์ ความ สนใจ ศูนย์สอน เสริม ศูนย์เพิ่มพูน ความรู้ ศูนย์ สำรอง เก ม เกม จำลอง สถานการ ณ์จำลอง กระบวนก าร กายภาพ กระบวนการและ กายภาพ ระหว่าง บุคคล ระหว่าง กลุ่ม ระหว่างบุคคล หรือกลุ่มกับเกม เกมและ สถานการณ์จำลอง เทคโนโลยี การศึกษา ( เกียรติศักดิ์ พันธ์ลำเจียก, 2545) punlumjeak@hotmail.com

6 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เกียรติ ศักดิ์ พันธ์ลำเจียก นวัตกรรม การศึกษา เทคโนโล ยี การศึกษ า กระบวนก าร บทเรียนแบบ โปรแกรม ชุดการเรียน การสอน แบบ เส้นตรง แบบ สาขา และ ผลผลิต บทเรียน โมดูล เครื่องช่วย สอน ชุด การ สอน ชุดการสอนกลุ่ม กิจกรรม ชุดการเรียนด้วย ตนเอง เทคโนโลยี การศึกษา ( เกียรติศักดิ์ พันธ์ลำเจียก, 2545) punlumjeak@hotmail.com

7 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เกียรติ ศักดิ์ พันธ์ลำเจียก นวัตกรรม การศึกษา บทเรียนแบบ โปรแกรม เทคโนโลยี การศึกษา punlumjeak@hotmail.com

8 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เกียรติ ศักดิ์ พันธ์ลำเจียก นวัตกรรม การศึกษา ชุดการเรียน การสอน เทคโนโลยี การศึกษา punlumjeak@hotmail.com

9 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เกียรติ ศักดิ์ พันธ์ลำเจียก นวัตกรรม การศึกษา ชุดการเรียน การสอน เทคโนโลยี การศึกษา punlumjeak@hotmail.com

10 นวัตกรรม การศึกษา เทคโนโล ยี การศึกษ า ผลผลิต ไม่ใช้เครื่อง ฉาย 2 มิติ ใช้เครื่อง ฉาย แผนภู มิ แผน สถิติ แผนภ าพ ภาพ นิ่ง ภาพทึบ แสง แผ่น โปร่งใส สไลด์ สัญญา นภาพ VISUALIZ ER 3 มิติ ของจริง หุ่นจำ ลอง ภาพเคลื่อน ไหว VISUAL PRESENTER วีดิ ทัศน์ แผ่น ป้าย ป้าย นิเทศ กระเป๋า ผนังและ บัตรคำ ป้าย แม่เหล็ก ป้าย ไฟฟ้า เทคโนโลยี การศึกษา ( เกียรติศักดิ์ พันธ์ลำเจียก, 2545) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เกียรติ ศักดิ์ พันธ์ลำเจียก punlumjeak@hotmail.com

11 นวัตกรรม การศึกษา แผนภู มิ แบบ ต้นไม้ แบบ สาย ธาร แบบ องค์การ แบบต่อเนื่ อง แบบ เปรียบเทีย บ แบบ ตาราง แบบ วิวัฒนาการ แบบ อธิบาย ภาพ เทคโนโล ยี การศึกษ า ผลผลิต ไม่ใช้เครื่องฉาย 2 มิติ แผน สถิติ แบบ เส้น แบบ แท่ง แบบ วงกลม แบบ รูปภาพ แบบพื้นที่ แผนภ าพ แบบ ลายเส้ น แบบ รูปภาพ แบบ ผสม แบบ บล็อกไดอะแก รม เทคโนโลยี การศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เกียรติ ศักดิ์ พันธ์ลำเจียก punlumjeak@hotmail.com

12 นวัตกรรม การศึกษา แผนภูมิ แบบต่อเนื่อง เทคโนโลยี การศึกษา ( เกียรติศักดิ์ พันธ์ลำเจียก, 2545) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เกียรติ ศักดิ์ พันธ์ลำเจียก punlumjeak@hotmail.com

13 นวัตกรรม การศึกษา แผนภูมิแบบพลิก (Flip Charts) เทคโนโลยี การศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เกียรติ ศักดิ์ พันธ์ลำเจียก punlumjeak@hotmail.com

14 นวัตกรรม การศึกษา ของ จริง เทคโนโล ยี การศึกษ า ผลผลิต ไม่ใช้เครื่องฉาย 3 มิติ หุ่นจำ ลอง แบบรูปทรง ภายนอก แบบเท่า ของจริง แบบขยาย หรือย่อส่วน แบบผ่า ซีก แบบแยก ส่วน ของ จริง ของ ตัวอย่า ง แบบเคลื่อนไหว ทำงานได้ แบบเลียน ของจริง เทคโนโลยี การศึกษา ( เกียรติศักดิ์ พันธ์ลำเจียก, 2545) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เกียรติ ศักดิ์ พันธ์ลำเจียก punlumjeak@hotmail.com

15 นวัตกรรม การศึกษา หุ่นจำลองแสดง รูปทรงภายใน เทคโนโลยี การศึกษา ( เกียรติศักดิ์ พันธ์ลำเจียก, 2545) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เกียรติ ศักดิ์ พันธ์ลำเจียก punlumjeak@hotmail.com

16 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เกียรติ ศักดิ์ พันธ์ลำเจียก นวัตกรรม การศึกษา แผ่นป้ายนิเทศ เทคโนโลยี การศึกษา punlumjeak@hotmail.com

17 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เกียรติ ศักดิ์ พันธ์ลำเจียก นวัตกรรม การศึกษา สื่อที่ใช้เครื่องฉาย ภาพนิ่ง เทคโนโลยี การศึกษา punlumjeak@hotmail.com

18 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เกียรติ ศักดิ์ พันธ์ลำเจียก นวัตกรรม การศึกษา สื่อที่ใช้เครื่องฉาย ภาพนิ่ง เทคโนโลยี การศึกษา punlumjeak@hotmail.com

19 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เกียรติ ศักดิ์ พันธ์ลำเจียก นวัตกรรม การศึกษา สื่อที่ใช้เครื่องฉาย ภาพเคลื่อนไหว เทคโนโลยี การศึกษา punlumjeak@hotmail.com

20 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เกียรติ ศักดิ์ พันธ์ลำเจียก นวัตกรรม การศึกษา เทคโนโลยี การศึกษา punlumjeak@hotmail.com

21 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เกียรติ ศักดิ์ พันธ์ลำเจียก นวัตกรรม การศึกษา เทคโนโลยี การศึกษา punlumjeak@hotmail.com


ดาวน์โหลด ppt นวัตกรรม และ การประเมินผล การศึกษา EDUCATIONAL INNOVATION and EVALUATION มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เกียรติ ศักดิ์ พันธ์ลำเจียก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google