งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นวัตกรรม และ การประเมินผล การศึกษา EDUCATIONAL INNOVATION and EVALUATION มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เกียรติ ศักดิ์ พันธ์ลำเจียก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นวัตกรรม และ การประเมินผล การศึกษา EDUCATIONAL INNOVATION and EVALUATION มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เกียรติ ศักดิ์ พันธ์ลำเจียก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นวัตกรรม และ การประเมินผล การศึกษา EDUCATIONAL INNOVATION and EVALUATION มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เกียรติ ศักดิ์ พันธ์ลำเจียก

2 เทคโนโลยีการศึกษา สื่อและนวัตกรรมการ เรียนการสอน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เกียรติ ศักดิ์ พันธ์ลำเจียก เทคโนโลยี การศึกษา นวัตกรรม การศึกษา

3 การ เรียนรู้ ทุกเวลา ทุก สถานที่ สื่อมวลช น การศึกษ า เทคโนโล ยี การศึกษ า เทคโนโล ยี สารสนเท ศ โทรคมนา คม การศึกษ า เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เกียรติ ศักดิ์ พันธ์ลำเจียก นวัตกรรม การศึกษา เทคโนโลยี การศึกษา

4 นวัตกรรม การศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เกียรติ ศักดิ์ พันธ์ลำเจียก เทคโนโล ยี การศึกษ า กระบวนก าร กระบวนก าร และ ผลผลิต ผลผลิต การติวแบบ โปรแกรม การสอน รูปแบบต่างๆ ระบบส่วนบุคคลของ การสอน ศูนย์การเรียนรู้ เกม สถานการณ์ จำลอง เกมจำลอง ไม่ใช้เครื่อง ฉาย ใช้ เครื่อง ฉาย บทเรียนแบบ โปรแกรม บทเรียนโมดูล เครื่องช่วยสอน ชุดการเรียน การสอน ( เกียรติศักดิ์ พันธ์ลำเจียก, 2545) เทคโนโลยี การศึกษา

5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เกียรติ ศักดิ์ พันธ์ลำเจียก นวัตกรรม การศึกษา เทคโนโล ยี การศึกษ า กระบวนก าร การติวแบบ โปรแกรม การสอน รูปแบบต่างๆ ระบบส่วนบุคคลของ การสอน การสอนเป็น กลุ่ม การสอน รายบุคคล การสอนแบบ ร่วมมือ การสอนแบบ โปรแกรม อื่น ๆ ศูนย์การ เรียนรู้ ศูนย์ ปกติ ศูนย์ฝึก ทักษะ ศูนย์ ความ สนใจ ศูนย์สอน เสริม ศูนย์เพิ่มพูน ความรู้ ศูนย์ สำรอง เก ม เกม จำลอง สถานการ ณ์จำลอง กระบวนก าร กายภาพ กระบวนการและ กายภาพ ระหว่าง บุคคล ระหว่าง กลุ่ม ระหว่างบุคคล หรือกลุ่มกับเกม เกมและ สถานการณ์จำลอง เทคโนโลยี การศึกษา ( เกียรติศักดิ์ พันธ์ลำเจียก, 2545)

6 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เกียรติ ศักดิ์ พันธ์ลำเจียก นวัตกรรม การศึกษา เทคโนโล ยี การศึกษ า กระบวนก าร บทเรียนแบบ โปรแกรม ชุดการเรียน การสอน แบบ เส้นตรง แบบ สาขา และ ผลผลิต บทเรียน โมดูล เครื่องช่วย สอน ชุด การ สอน ชุดการสอนกลุ่ม กิจกรรม ชุดการเรียนด้วย ตนเอง เทคโนโลยี การศึกษา ( เกียรติศักดิ์ พันธ์ลำเจียก, 2545)

7 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เกียรติ ศักดิ์ พันธ์ลำเจียก นวัตกรรม การศึกษา บทเรียนแบบ โปรแกรม เทคโนโลยี การศึกษา

8 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เกียรติ ศักดิ์ พันธ์ลำเจียก นวัตกรรม การศึกษา ชุดการเรียน การสอน เทคโนโลยี การศึกษา

9 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เกียรติ ศักดิ์ พันธ์ลำเจียก นวัตกรรม การศึกษา ชุดการเรียน การสอน เทคโนโลยี การศึกษา

10 นวัตกรรม การศึกษา เทคโนโล ยี การศึกษ า ผลผลิต ไม่ใช้เครื่อง ฉาย 2 มิติ ใช้เครื่อง ฉาย แผนภู มิ แผน สถิติ แผนภ าพ ภาพ นิ่ง ภาพทึบ แสง แผ่น โปร่งใส สไลด์ สัญญา นภาพ VISUALIZ ER 3 มิติ ของจริง หุ่นจำ ลอง ภาพเคลื่อน ไหว VISUAL PRESENTER วีดิ ทัศน์ แผ่น ป้าย ป้าย นิเทศ กระเป๋า ผนังและ บัตรคำ ป้าย แม่เหล็ก ป้าย ไฟฟ้า เทคโนโลยี การศึกษา ( เกียรติศักดิ์ พันธ์ลำเจียก, 2545) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เกียรติ ศักดิ์ พันธ์ลำเจียก

11 นวัตกรรม การศึกษา แผนภู มิ แบบ ต้นไม้ แบบ สาย ธาร แบบ องค์การ แบบต่อเนื่ อง แบบ เปรียบเทีย บ แบบ ตาราง แบบ วิวัฒนาการ แบบ อธิบาย ภาพ เทคโนโล ยี การศึกษ า ผลผลิต ไม่ใช้เครื่องฉาย 2 มิติ แผน สถิติ แบบ เส้น แบบ แท่ง แบบ วงกลม แบบ รูปภาพ แบบพื้นที่ แผนภ าพ แบบ ลายเส้ น แบบ รูปภาพ แบบ ผสม แบบ บล็อกไดอะแก รม เทคโนโลยี การศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เกียรติ ศักดิ์ พันธ์ลำเจียก

12 นวัตกรรม การศึกษา แผนภูมิ แบบต่อเนื่อง เทคโนโลยี การศึกษา ( เกียรติศักดิ์ พันธ์ลำเจียก, 2545) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เกียรติ ศักดิ์ พันธ์ลำเจียก

13 นวัตกรรม การศึกษา แผนภูมิแบบพลิก (Flip Charts) เทคโนโลยี การศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เกียรติ ศักดิ์ พันธ์ลำเจียก

14 นวัตกรรม การศึกษา ของ จริง เทคโนโล ยี การศึกษ า ผลผลิต ไม่ใช้เครื่องฉาย 3 มิติ หุ่นจำ ลอง แบบรูปทรง ภายนอก แบบเท่า ของจริง แบบขยาย หรือย่อส่วน แบบผ่า ซีก แบบแยก ส่วน ของ จริง ของ ตัวอย่า ง แบบเคลื่อนไหว ทำงานได้ แบบเลียน ของจริง เทคโนโลยี การศึกษา ( เกียรติศักดิ์ พันธ์ลำเจียก, 2545) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เกียรติ ศักดิ์ พันธ์ลำเจียก

15 นวัตกรรม การศึกษา หุ่นจำลองแสดง รูปทรงภายใน เทคโนโลยี การศึกษา ( เกียรติศักดิ์ พันธ์ลำเจียก, 2545) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เกียรติ ศักดิ์ พันธ์ลำเจียก

16 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เกียรติ ศักดิ์ พันธ์ลำเจียก นวัตกรรม การศึกษา แผ่นป้ายนิเทศ เทคโนโลยี การศึกษา

17 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เกียรติ ศักดิ์ พันธ์ลำเจียก นวัตกรรม การศึกษา สื่อที่ใช้เครื่องฉาย ภาพนิ่ง เทคโนโลยี การศึกษา

18 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เกียรติ ศักดิ์ พันธ์ลำเจียก นวัตกรรม การศึกษา สื่อที่ใช้เครื่องฉาย ภาพนิ่ง เทคโนโลยี การศึกษา

19 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เกียรติ ศักดิ์ พันธ์ลำเจียก นวัตกรรม การศึกษา สื่อที่ใช้เครื่องฉาย ภาพเคลื่อนไหว เทคโนโลยี การศึกษา

20 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เกียรติ ศักดิ์ พันธ์ลำเจียก นวัตกรรม การศึกษา เทคโนโลยี การศึกษา

21 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เกียรติ ศักดิ์ พันธ์ลำเจียก นวัตกรรม การศึกษา เทคโนโลยี การศึกษา


ดาวน์โหลด ppt นวัตกรรม และ การประเมินผล การศึกษา EDUCATIONAL INNOVATION and EVALUATION มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เกียรติ ศักดิ์ พันธ์ลำเจียก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google