งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงสร้างองค์กร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงสร้างองค์กร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงสร้างองค์กร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณบดี ผู้ทรงคุณวุฒิ ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายวิชาชีพ ฝ่ายกลยุทธ์องค์กร คณะที่ปรึกษา ผู้แทนคณาจารย์ ฝ่ายบริหาร รองคณบดีฝ่ายบริหาร ฝ่ายวิชาการ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ สาขาวิชา ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ สถาปัตยกรรมศาสตร์ หัวหน้าสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ งานนโยบายและแผน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายนโยบาย แผน และประกันคุณภาพ สำนักงานเลขานุการคณะฯ หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ ภูมิสถาปัตยกรรม หัวหน้าสาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการสถาปัตยกรรมศาสตร์ งานบริหาร และธุรการ งานคลังและพัสดุ งานอาคารสถานที่ และโสตทัศนูปกรณ์ งานบริการการศึกษา การวางผังเมืองและสภาพแวดล้อม หัวหน้าสาขาวิชาการวางผังเมืองฯ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ หน่วยทะเบียน หน่วยห้องสมุด หน่วยบริการ โครงการบัณฑิต ศึกษา เทคโนโลยีทางอาคาร หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีทางอาคาร สารบรรณ การเจ้าหน้าที่ การเงิน และบัญชี พัสดุ หน่วยอาคารสถานที่ และโสตทัศนูปนูกรณ์ หน่วยห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ หน่วยประชาสัมพันธ์ หน่วยรักษาความสะอาด หน่วยปรับปรุงภูมิทัศน์ หน่วยนโยบายและแผน หน่วยประกันคุณภาพ หน่วยกิจการนิสิต

2 โครงสร้างองค์กร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณบดี ผู้ทรงคุณวุฒิ ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายวิชาชีพ ฝ่ายกลยุทธ์องค์กร คณะที่ปรึกษา ผู้แทนคณาจารย์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ หัวหน้าสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ฝ่ายบริหาร รองคณบดีฝ่ายบริหาร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายนโยบาย แผน และประกันคุณภาพ สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม หัวหน้าสาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ อ.ดร..สายทิวา รามสูต ฝ่ายวิชาการ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ อ.ดร.ภัทรนันท์ ทักขนนท์ สาขาวิชาการวางผังเมืองและสภาพแวดล้อม หัวหน้าสาขาวิชาการวางผังเมืองฯ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต ผศ.ประวุฒิ แย้มยลงาม ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ อ.สุทธิดา สัตยากร สาขาวิชาเทคโนโลยีทางอาคาร หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีทางอาคาร ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ อ.ดร.ธนภณ พันธเสน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ผศ.ฐิติวุฒิ ชัยสวัสดิ์อารี ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการสถาปัตยกรรมศาสตร์ หัวหน้าศูนย์วิจัยและบริการวิชาการสถาปัตยกรรมศาสตร์ สำนักงานเลขานุการ หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะ


ดาวน์โหลด ppt โครงสร้างองค์กร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google