งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบประเมินผลผู้บริหาร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบประเมินผลผู้บริหาร"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบประเมินผลผู้บริหาร
การนำองค์การ กำหนดทิศทางองค์การ สื่อสารสร้างความรู้ LD1 วิสัยทัศน์ เป้าประสงค์ ค่านิยม ผลการดำเนินงานที่คาดหวัง One way communication Two way communication สร้างบรรยากาศ LD2 มอบอำนาจ การเรียนรู้ การสร้างแรงจูงใจ LD3 รัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม (ผลกระทบทางลบ) ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย องค์การ(ควบคุมภายใน/ความเสี่ยง/ตรวจสอบภายใน) ผู้ปฏิบัติงาน LD6 LD7 การกำกับดูแลองค์การที่ดี LD5 ทบทวนผลการดำเนินงาน จัดลำดับความสำคัญ ปรับปรุงทั่วทั้งองค์การ LD4 กำหนด KPI สำคัญ ระบบติดตามประเมินผล ระบบประเมินผลผู้บริหาร

2 OFI หมวด 1 LD 1 LD 2 LD 3 LD 4 LD 5 LD 6 LD 7
ควรมีการกำหนดแนวทาง / flow chart ในการกำหนดทิศทางขององค์การที่ชัดเจน ควรมีการปรับปรุงระบบการสื่อสารทิศทางขององค์การให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น(กลุ่มเป้าหมาย, ช่องทาง, ความถี่, ผู้รับผิดชอบ) LD 2 ควรมีการจัดทำแนวทาง / flow chart ในการมอบอำนาจไปสู่บุคลากรที่ชัดเจน มีการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน LD 3 ควรมีแนวทางการส่งเสริมให้มีกิจกรรมการเรียนรู้และการสร้างแรงจูงใจอย่างชัดเจน LD 4 ควรมีแนวทางในการกำหนด KPI ที่สำคัญอย่างเป็นระบบ ควรมีการจัดทำ cockpit room ในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกรม LD 5 ควรมีการปรับปรุงด้านคุณภาพในขั้นตอนการจัดทำนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีและการติดตามกำกับผลการดำเนินงาน ควรมีการปรับปรุงระบบการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น LD 6 ควรมีการพัฒนาระบบการติดตาม กำกับ และประเมินผลระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น LD 7 -ควรมีการดำเนินการในการจัดการผลกระทบทางลบที่เกิดขึ้นต่อสังคมอันเป็นผลมาจากการดำเนินการของกรมอนามัย

3 แผนพัฒนาองค์การปี 2553 วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้บริหารกรมอนามัยทราบ ตระหนักและให้ความสำคัญกับบทบาทในการนำองค์การ เพื่อกำหนด/พัฒนาแนวทางปฏิบัติของผู้บริหารเกี่ยวกับการกำหนดนโยบายการนำองค์การ เพื่อประเมินผลระบบการนำองค์การของกรมอนามัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

4 แนวทางการบริหารงานสำหรับผู้บริหาร กรมอนามัย ประกอบด้วย
การกำหนดทิศทางขององค์กร การสื่อสารทิศทางขององค์กร การมอบอำนาจการตัดสินใจ การสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ การกำหนด ติดตาม กำกับและทบทวนตัวชี้วัดที่สำคัญ การกำหนดนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี การพัฒนาระบบควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน การกำหนดมาตรการในการจัดการผลกระทบทางลบที่เกิดขึ้นต่อสังคม อันเป็นผลมาจากการทำงานตามภารกิจ

5 กิจกรรมหลัก จัดทำแนวปฏิบัติ "ผู้บริหารกรมอนามัยกับระบบการนำองค์การ"
การสื่อสาร จัดประชุมเพื่อทำ Work Instruction ของระบบการนำองค์การกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หน่วยงาน process owner จัดทำแผนพัฒนาให้เป็นไปตาม Work Instruction เพื่อให้บรรลุตามตัวชี้วัดที่กำหนด หน่วยงาน process owner ดำเนินการตามแผนพัฒนาให้เป็นไปตาม Work Instruction เพื่อให้บรรลุตามตัวชี้วัดที่กำหนด ติดตามกำกับการดำเนินงานตาม Work Instruction ของ process owner ในแต่ละประเด็นเรื่อง (3 ครั้ง) ในเดือน เม.ย. 53, มิ.ย. 53 และ ก.ย. 53 (เจ้าภาพทั้ง 8 ประเด็นรายงานผลการดำเนินงานต่อกรมอนามัยตามระยะเวลาที่กำหนด) การประชุมผู้บริหารเพื่อประเมินผลระบบการนำองค์การ

6 ตัวชี้วัดผลลัพธ์ KPI มิติ ตัวชี้วัดผลลัพธ์ KPI ด้านประสิทธิผล
1. ร้อยละความสำเร็จของตัวชี้วัดสำคัญที่ผู้บริหารใช้ในการติดตามการบริหารงาน ด้านคุณภาพการให้บริการ 2. ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการนำองค์การของผู้บริหาร 3. ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรต่อนโยบายและโครงการในการกำกับดูแลองค์กรที่ดี ด้านประสิทธิภาพของ การปฏิบัติราชการ 4. ร้อยละของการมอบอำนาจในเรื่องที่สำคัญที่นำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 5. มีการกำหนดมาตรการจัดการผลกระทบทางลบ ด้านการพัฒนาองค์กร 6. ร้อยละของบุคลากรที่รับรู้และเข้าใจวิสัยทัศน์ ค่านิยม เป้าประสงค์ระยะสั้น ระยะยาว และผลการดำเนินการที่ คาดหวัง 7. ร้อยละของผู้บริหารที่รับรู้ เข้าใจแนวปฏิบัติ “ผู้บริหารกรมอนามัยกับระบบการนำองค์การ” และสามารถนำไปปฏิบัติได้


ดาวน์โหลด ppt ระบบประเมินผลผู้บริหาร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google