งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การนำองค์การ วิสัยทัศน์ เป้าประสงค์ ค่านิยม ผลการดำเนินงานที่คาดหวัง One way communication Two way communication กำหนด KPI สำคัญ ระบบติดตามประเมินผล กำหนดทิศทางองค์การ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การนำองค์การ วิสัยทัศน์ เป้าประสงค์ ค่านิยม ผลการดำเนินงานที่คาดหวัง One way communication Two way communication กำหนด KPI สำคัญ ระบบติดตามประเมินผล กำหนดทิศทางองค์การ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การนำองค์การ วิสัยทัศน์ เป้าประสงค์ ค่านิยม ผลการดำเนินงานที่คาดหวัง One way communication Two way communication กำหนด KPI สำคัญ ระบบติดตามประเมินผล กำหนดทิศทางองค์การ สื่อสารสร้างความรู้ LD1 สร้างบรรยากาศ LD2 มอบอำนาจ การเรียนรู้ การสร้างแรงจูงใจ LD3 ทบทวนผลการดำเนินงาน จัดลำดับความสำคัญ ปรับปรุงทั่วทั้งองค์การ LD4 การกำกับดูแลองค์การที่ดี LD5 รัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม ( ผลกระทบทางลบ ) ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย องค์การ ( ควบคุมภายใน / ความเสี่ยง / ตรวจสอบภายใน ) ผู้ปฏิบัติงาน LD6 LD7 ระบบประเมินผลผู้บริหาร

2 OFI หมวด 1 LD 1  ควรมีการกำหนดแนวทาง / flow chart ในการกำหนดทิศทางของ องค์การที่ชัดเจน  ควรมีการปรับปรุงระบบการสื่อสารทิศทางขององค์การให้มี ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น(กลุ่มเป้าหมาย, ช่องทาง, ความถี่, ผู้รับผิดชอบ) LD 2  ควรมีการจัดทำแนวทาง / flow chart ในการมอบอำนาจไปสู่ บุคลากรที่ชัดเจน มีการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน LD 3  ควรมีแนวทางการส่งเสริมให้มีกิจกรรมการเรียนรู้และการสร้าง แรงจูงใจอย่างชัดเจน LD 4  ควรมีแนวทางในการกำหนด KPI ที่สำคัญอย่างเป็นระบบ  ควรมีการจัดทำ cockpit room ในการติดตามและประเมินผลการ ดำเนินงานของกรม LD 5  ควรมีการปรับปรุงด้านคุณภาพในขั้นตอนการจัดทำนโยบายการ กำกับดูแลองค์การที่ดีและการติดตามกำกับผลการดำเนินงาน  ควรมีการปรับปรุงระบบการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น LD 6  ควรมีการพัฒนาระบบการติดตาม กำกับ และประเมินผลระบบ ควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น LD 7  -ควรมีการดำเนินการในการจัดการผลกระทบทางลบที่เกิดขึ้นต่อ สังคมอันเป็นผลมาจากการดำเนินการของกรมอนามัย

3 แผนพัฒนาองค์การปี 2553 วัตถุประสงค์ 1. 1.เพื่อให้ผู้บริหารกรมอนามัยทราบ ตระหนักและให้ ความสำคัญกับบทบาทในการนำองค์การ 2. 2.เพื่อกำหนด/พัฒนาแนวทางปฏิบัติของผู้บริหารเกี่ยวกับ การกำหนดนโยบายการนำองค์การ 3. 3.เพื่อประเมินผลระบบการนำองค์การของกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

4 แนวทางการบริหารงานสำหรับผู้บริหาร กรมอนามัย ประกอบด้วย 1) 1)การกำหนดทิศทางขององค์กร 2) 2)การสื่อสารทิศทางขององค์กร 3) 3)การมอบอำนาจการตัดสินใจ 4) 4)การสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ 5) 5)การกำหนด ติดตาม กำกับและทบทวนตัวชี้วัดที่สำคัญ 6) 6)การกำหนดนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี 7) 7)การพัฒนาระบบควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน 8) 8)การกำหนดมาตรการในการจัดการผลกระทบทางลบที่ เกิดขึ้นต่อสังคม อันเป็นผลมาจากการทำงานตามภารกิจ

5 กิจกรรมหลัก 1. 1.จัดทำแนวปฏิบัติ "ผู้บริหารกรมอนามัยกับระบบการนำองค์การ" 2. 2.การสื่อสาร 3. 3.จัดประชุมเพื่อทำ Work Instruction ของระบบการนำองค์การกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 4. 4.หน่วยงาน process owner จัดทำแผนพัฒนาให้เป็นไปตาม Work Instruction เพื่อให้บรรลุตามตัวชี้วัดที่กำหนด 5. 5.หน่วยงาน process owner ดำเนินการตามแผนพัฒนาให้เป็นไปตาม Work Instruction เพื่อให้บรรลุตามตัวชี้วัดที่กำหนด 6. 6.ติดตามกำกับการดำเนินงานตาม Work Instruction ของ process owner ในแต่ละประเด็นเรื่อง (3 ครั้ง) ในเดือน เม.ย. 53, มิ.ย. 53 และ ก.ย. 53 (เจ้าภาพทั้ง 8 ประเด็นรายงานผลการดำเนินงานต่อกรมอนา มัยตามระยะเวลาที่กำหนด) 7. 7.การประชุมผู้บริหารเพื่อประเมินผลระบบการนำองค์การ

6 ตัวชี้วัดผลลัพธ์ KPI มิติตัวชี้วัดผลลัพธ์ KPI ด้านประสิทธิผล1. ร้อยละความสำเร็จของตัวชี้วัดสำคัญที่ผู้บริหารใช้ใน การติดตามการบริหารงาน ด้านคุณภาพการให้บริการ2. ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการนำ องค์การของผู้บริหาร 3. ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรต่อนโยบายและ โครงการในการกำกับดูแลองค์กรที่ดี ด้านประสิทธิภาพของ การปฏิบัติราชการ 4. ร้อยละของการมอบอำนาจในเรื่องที่สำคัญที่นำไป ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 5. มีการกำหนดมาตรการจัดการผลกระทบทางลบ ด้านการพัฒนาองค์กร6. ร้อยละของบุคลากรที่รับรู้และเข้าใจวิสัยทัศน์ ค่านิยม เป้าประสงค์ระยะสั้น ระยะยาว และผลการดำเนินการที่ คาดหวัง 7. ร้อยละของผู้บริหารที่รับรู้ เข้าใจแนวปฏิบัติ “ผู้บริหาร กรมอนามัยกับระบบการนำองค์การ” และสามารถ นำไปปฏิบัติได้


ดาวน์โหลด ppt การนำองค์การ วิสัยทัศน์ เป้าประสงค์ ค่านิยม ผลการดำเนินงานที่คาดหวัง One way communication Two way communication กำหนด KPI สำคัญ ระบบติดตามประเมินผล กำหนดทิศทางองค์การ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google