งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กาฬสินธุ์ ว่าง สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กาฬสินธุ์ ว่าง สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กาฬสินธุ์ ว่าง สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
นายพิสิษฐ์ ชิณะวิพัฒน์ รก. หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการผังเมือง นายอดิเรก วัฒนาอุดมชัย โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด กาฬสินธุ์ นางนิชาภา นามพรม หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป นายสุรพล พันธุ์หวยพงษ์ หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ

2 ผู้ช่วยโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด (1/1)
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ข้าราชการ 3 พนักงานราชการ 1 ลูกจ้าง กลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ ข้าราชการ 3 พนักงานราชการ 2 ลูกจ้าง - กลุ่มงานวิชาการผังเมือง ข้าราชการ 2 พนักงานราชการ 3 ลูกจ้าง 4 ฝ่ายปฏิบัติการ ข้าราชการ 3 พนักงานราชการ 1 ลูกจ้าง อัตรา บรรจุ ข้าราชการ 14 พนักงานราชการ 7 ลูกจ้าง 8 รวม 27 อัตราว่าง - มาช่วยราชการ ถูกยืมตัว ลาเรียน

3 Function ที่ กิจกรรม เป้าหมาย ต.ค. 55 พ.ย. 55 ธ.ค. 55 ม.ค. 56 ก.พ. 56
มี.ค. 56 เม.ย. 56 พ.ค. 56 มิ.ย. 56 ก.ค. 56 ส.ค. 56 ก.ย. 56 1 งานบริหารทั่วไป 7,500 625 1,250 1,875 2,500 3,125 3,750 4,375 5,000 5,623 6,250 6,875 717 1,396 1,962 2,601 3,254 3,574 4,615 5,202 5,854 6,421 1.1 งานสารบรรณ 689 679 510 540 653 320 466 530 575 567 (1) รับหนังสือ (เรื่อง/เล่ม) 256 242 180 247 112 202 246 243 241 (2) ส่งหนังสือ (เรื่อง) 116 96 90 101 77 50 42 67 85 (3) พิมพ์หนังสือ (เรื่อง) 80 (4) จัดเก็บ (เรื่อง) 200 150 190 198 156 (5) ส่ง (เรื่อง) - 1.2 การเงิน & บัญชี 23 39 37 41 31 35 28 27 48 36 (1) ฎีกาเบิก (เรื่อง) 15 34 24 32 (2) เงินส่งคลัง (ครั้ง) 8 3 5 4 6 (3) งบประมาณ (ครั้ง) 1.3 พัสดุ 11 16 58 22 14 17 30 29 (1) จัดซื้อ (ครั้ง) 9 43 10 12 (2) จัดจ้าง (ครั้ง) (3) จัดทำทะเบียนพัสดุ (ครั้ง)

4 ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม
Function ที่ ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ต.ค. 55 พ.ย. 55 ธ.ค. 55 ม.ค. 56 ก.พ.56 มี.ค. 56 เม.ย. 56 พ.ค. 56 มิ.ย. 56 ก.ค. 56 ส.ค. 56 ก.ย. 56 2 ผังเมืองรวม (ดำเนินการเพื่อประกาศเป็นกฎกระทรวง) 1 ผัง 2.1 เมืองกาฬสินธุ์ 7 121 ข.7 ข.8 ข. 9 ข.9 3 ผังเมืองรวม (ร่วมกับท้องถิ่น) - ผัง 4 ผังเมืองชุมชนเทศบาล 4 ผัง 4.1 เทศบาลตำบลหนองกุงศรี อ. หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์ แผน ผล ข. 1 ข.2 ข. 3 ข. 4 ข. 5 ข. 2 4.2 เทศบาลตำบลจุมจัง อ. กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ 4.3 เทศบาลตำบลอิตื้อ อ. ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ ข. 8 ข. 8 ข. 8 ข. 8 ข. 2 ข. 2 ข. 2 ข. 2 ข. 2 ข. 2 ข. 2 ข. 2 ข.2 4.4 เทศบาลตำบลบัวบาน อ. ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ แผน ข. 1 ข.2 ข. 3 ข. 4 ข. 5 ผล ข. 2 ข. 2 ข.2

5 ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม
Function ที่ ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ต.ค. 55 พ.ย. 55 ธ.ค. 55 ม.ค. 56 ก.พ. 56 มี.ค. 56 เม.ย. 56 พ.ค. 56 มิ.ย. 56 ก.ค. 56 ส.ค. 56 ก.ย. 56 6 งานด้านช่างที่ให้บริการ 950 79 158 237 316 395 474 553 632 711 790 869 182 322 499 704 978 1,167 1,311 1,481 1,633 1,820 6.1 กรรมการ (คณะ) 40 35 30 22 46 21 16 28 27 6.2 ให้คำปรึกษา (ครั้ง) 45 37 47 10 15 39 6.3 สำรวจ (งาน) 5 32 17 29 25 6.4 ออกแบบเขียน/ตรวจแบบ (งาน) 3 23 7 18 6.5 ประมาณราคา (งาน) 4 12 8 6.6 ทดสอบวัสดุ (ตัวอย่าง) 78 75 112 51 72 63 67 6.7 ควบคุมงานก่อสร้าง (งาน) 20 19 13 6.8 ตรวจการจ้าง (งาน) 6.9 งานกำกับตามกฎหมาย (งาน) งานบริการด้านผังเมือง 120 11 33 44 55 66 77 88 99 110 115 24 50 61 68 7.1 กรรมการ (คณะ) 1 - 7.2ให้คำปรึกษา (ครั้ง) 2 7.3 ตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดิน (เรื่อง)

6 ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม
Function ที่ ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ต.ค. 55 พ.ย. 55 ธ.ค. 55 ม.ค. 56 ก.พ. 56 มี.ค. 56 เม.ย. 56 พ.ค. 56 มิ.ย. 56 ก.ค. 56 ส.ค. 56 ก.ย. 56 8 ที่ดินที่ได้รับการจัดรูปเพื่อการพัฒนา 8.1 สนับสนุนการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ (75 จังหวัด) (จัดทำแผน แม่บทและพื้นที่เป้าหมายจัดรูปที่ดิน) แผน ผล 5 % 6 % 7 % 7% 9 การตรวจสอบอาคารราชการ 85 อาคาร 45 40 122 10 ตรวจและออกใบอนุญาตโรงมหรสพ - แห่ง - 11 ประชุมคณะกรรมการอุทธรณ์ - ครั้ง 1

7 Area (งานตามงบประมาณแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด)
ที่ ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ต.ค. 55 พ.ย.55 ธ.ค.55 ม.ค.56 ก.พ.56 มี.ค.56 เม.ย.56 พ.ค.56 มิ.ย.56 ก.ค.56 ส.ค.56 ก.ย.56 1 สนง. เป็นหน่วยงานหลัก /โครงการ 1.1 โครงการพัฒนาเส้นทาง ท่องเที่ยวสู่อุทยานโลกไดโนเสาร์ (ยกเลิกโครงการ) แผน ผล 10 % 50 % 100 % งบประมาณ 12,150,000 1.2 โครงการปรับปรุงสภาพ แวดล้อมและสภาพภูมิทัศน์ เมืองฟ้าแดดสงยางระยะ ที่ 1 (ปีงบประมาณ 2555) แผน ผล 50 % 80.40% 91.25% 100 % 29.75 % 30.25 % 34.75% 37.25% 40.00% 47.00% งบประมาณ 20,000,000.00

8 Agenda ที่ กิจกรรม เป้าหมาย ต.ค. 55 พ.ย. 55 ธ.ค. 55 ม.ค. 56 ก.พ. 56
มี.ค. 56 เม.ย. 56 พ.ค. 56 มิ.ย. 56 ก.ค. 56 ส.ค. 56 ก.ย. 56 1 ตรวจสอบอาคาร 9 ประเภท (เอกชน) แผน 4 แห่ง ผล 5 แห่ง 2 หน่วยเคลื่อนที่ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 -

9 แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ที่ งบประมาณ เป้าหมาย ต.ค. 55 พ.ย. 55 ธ.ค. 55 ม.ค. 56 ก.พ. 56 มี.ค. 56 เม.ย.56 พ.ค. 56 มิ.ย. 56 ก.ค. 56 ส.ค. 56 ก.ย. 56 1 งบประมาณทั้งสิ้น (ไม่รวมงบบุคลากร และงบอุดหนุน) 2,136, บาท 4 % 9 % 15 % 24 % 28 % 34 % 49 % 54 % 70 % 75 % 88 % 100 % 4.41 % 10.42 % 17.07 % 26 % 27.23 % 34.81 % 37.11% 45.08 % 51.41% 56.99 % 1.1 งบดำเนินงาน 1,818, บาท 10.42% 40.89 % 43.60 % 52.97 % 60.41% 66.96 % 1.2 งบลงทุน 318, บาท -

10 สถานภาพผังเมืองในพื้นที่
วันหมดอายุ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ผังเมืองรวมจังหวัดกาฬสินธุ์ ผังเมืองรวมเมืองกาฬสินธุ์ 24 ธ.ค. 53 (ป) 51 52 53 54 หมายเหตุ ผังเมืองรวมเมืองกาฬสินธุ์ อยู่ในขั้นตอนที่ 9 เสนอคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมาย กระทรวงมหาดไทย


ดาวน์โหลด ppt กาฬสินธุ์ ว่าง สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google