งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นายอดิเรก วัฒนาอุดม ชัย โยธาธิการและผังเมือง จังหวัด นางนิชาภา นามพรม หัวหน้าฝ่ายบริหารงาน ทั่วไป นายพิสิษฐ์ ชิณะวิพัฒน์ รก. หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ ผังเมือง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นายอดิเรก วัฒนาอุดม ชัย โยธาธิการและผังเมือง จังหวัด นางนิชาภา นามพรม หัวหน้าฝ่ายบริหารงาน ทั่วไป นายพิสิษฐ์ ชิณะวิพัฒน์ รก. หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ ผังเมือง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นายอดิเรก วัฒนาอุดม ชัย โยธาธิการและผังเมือง จังหวัด นางนิชาภา นามพรม หัวหน้าฝ่ายบริหารงาน ทั่วไป นายพิสิษฐ์ ชิณะวิพัฒน์ รก. หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ ผังเมือง นายสุรพล พันธุ์หวยพงษ์ หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ ว่าง

2 อัตราบรรจุ ข้าราชการ 14 พนักงาน ราชการ 77 ลูกจ้าง 88 รวม 27 อัตราว่าง - มาช่วย ราชการ - ถูกยืมตัว - ลาเรียน - ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ข้าราชการ 33 พนักงาน ราชการ 11 ลูกจ้าง 33 กลุ่มงานวิชาการโยธาธิ การ ข้าราชการ 33 พนักงาน ราชการ 22 ลูกจ้าง -- กลุ่มงานวิชาการผัง เมือง ข้าราชการ 22 พนักงาน ราชการ 33 ลูกจ้าง 44 ฝ่ายปฏิบัติการ ข้าราชการ 33 พนักงาน ราชการ 11 ลูกจ้าง 11 โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด (1/1) ผู้ช่วยโยธาธิการและผัง เมืองจังหวัด (1/1)

3 ที่กิจกรรม เป้าหม าย ต. ค. 55 พ.ย.55พ.ย.55 ธ. ค. 55 ม. ค. 56 ก.พ.56ก.พ.56 มี. ค. 56 เม. ย. 56 พ. ค. 56 มิ. ย. 56 ก. ค. 56 ส. ค. 56 ก. ย. 56 1 งานบริหารทั่วไป 7,5006251,2501,875 2,500 3,1253,7504,3755,0005,6236,2506,8757,500 7171,3961,9622,6013,2543,5744,6155,2025,8546,421 1.1 งานสารบรรณ 689679510540653320466530575567 (1) รับหนังสือ ( เรื่อง / เล่ม ) 256242180247242112202246243241 (2) ส่งหนังสือ ( เรื่อง ) 1169690101775042 6785 (3) พิมพ์หนังสือ ( เรื่อง ) 1169690101805042 6785 (4) จัดเก็บ ( เรื่อง ) 200 15019020085180200198156 (5) ส่ง E-mail ( เรื่อง ) 11111----- 1.2 การเงิน & บัญชี 23393741313528274836 (1) ฎีกาเบิก ( เรื่อง ) 15363436282724274232 (2) เงินส่งคลัง ( ครั้ง ) 8335384-64 (3) งบประมาณ ( ครั้ง ) -- -------- 1.3 พัสดุ 5111658221417302930 (1) จัดซื้อ ( ครั้ง ) 14943161012242214 (2) จัดจ้าง ( ครั้ง ) 366145345615 (3) จัดทำทะเบียนพัสดุ ( ครั้ง ) 1111111111

4 ที่ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม เป้าหมา ย ต. ค. 55 พ. ย. 55 ธ. ค. 55 ม. ค. 56 ก. พ.5 6 มี. ค. 56 เม. ย. 56 พ. ค. 56 มิ. ย. 56 ก. ค. 56 ส. ค. 56 ก. ย. 56 2 ผังเมืองรวม ( ดำเนินการเพื่อประกาศเป็นกฎกระทรวง ) 1 ผัง 2.1 เมืองกาฬสินธุ์ 7 121 ข.7 ข.8 ข. 9 3 ผังเมืองรวม ( ร่วมกับท้องถิ่น ) - ผัง 4 ผังเมืองชุมชนเทศบาล 4 ผัง 4.1 เทศบาลตำบลหนองกุงศรี อ. หนองกุงศรี จ. กาฬสินธุ์ แผน ผล ข. 1 ข.2 ข. 3 ข. 4 ข. 5 ข. 2 ข. 3 ข. 4 4.2 เทศบาลตำบลจุมจัง อ. กุฉินารายณ์ จ. กาฬสินธุ์ แผน ผล ข. 1 ข.2 ข. 3 ข. 4 ข. 5 ข.2 ข. 3 ข. 4 4.3 เทศบาลตำบลอิตื้อ อ. ยางตลาด จ. กาฬสินธุ์ แผนข. 1 ข.2 ข. 3 ข. 4 ข. 5 ผล ข.2 ข. 3 ข. 4 4.4 เทศบาลตำบลบัวบาน อ. ยางตลาด จ. กาฬสินธุ์ แผนข. 1 ข.2 ข. 3 ข. 4 ข. 5 ผล ข.2 ข. 3 ข. 4 ข.8ข.8 ข.2ข.2 ข.2ข.2 ข.2ข.2 ข.2ข.2 ข.8ข.8 ข.2ข.2 ข.2ข.2 ข.2ข.2 ข.2ข.2 ข. 8 ข. 2

5 ที่ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม เป้าหมา ย ต. ค. 55 พ. ย. 55 ธ. ค. 55 ม. ค. 56 ก. พ. 56 มี. ค. 56 เม. ย. 56 พ. ค. 56 มิ. ย. 56 ก. ค. 56 ส. ค. 56 ก. ย. 56 6 งานด้านช่างที่ให้บริการ 95079158237 316 395474553632711790869950 1823224997049781,1671,3111,4811,6331,820 6.1 กรรมการ ( คณะ ) 40353022462116283027 6.2 ให้คำปรึกษา ( ครั้ง ) 45404537471015453935 6.3 สำรวจ ( งาน ) 55510321710292510 6.4 ออกแบบเขียน / ตรวจแบบ ( งาน ) 3333231671815 6.5 ประมาณราคา ( งาน ) 4334321281815 6.6 ทดสอบวัสดุ ( ตัวอย่าง ) 783975112517263 16 1067 6.7 ควบคุมงานก่อสร้าง ( งาน ) 10 20 1913 6.8 ตรวจการจ้าง ( งาน ) 656718 3355 6.9 งานกำกับตามกฎหมาย ( งาน ) 0000533000 7 งานบริการด้านผังเมือง 120112233445566778899110115120 5111724353950556168 7.1 กรรมการ ( คณะ ) 1111-----1 7.2 ให้คำปรึกษา ( ครั้ง ) 4544524454 7.3 ตรวจสอบการใช้ประโยชน์ ที่ดิน ( เรื่อง ) --12222212

6 ที่ ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม เป้าหมา ย ต. ค. 55 พ. ย. 55 ธ. ค. 55 ม. ค. 56 ก. พ. 56 มี. ค. 56 เม. ย. 56 พ. ค. 56 มิ. ย. 56 ก. ค. 56 ส. ค. 56 ก. ย. 56 8 ที่ดินที่ได้รับการจัดรูปเพื่อการ พัฒนา 8.1 สนับสนุนการจัดรูปที่ดิน เพื่อพัฒนาพื้นที่ (75 จังหวัด ) ( จัดทำแผน แม่บทและพื้นที่เป้าหมายจัดรูป ที่ดิน ) แผน ผล 5 % 6 %7 % 9 การตรวจสอบอาคารราชการ 85 อาคาร 4540 122 10 ตรวจและออกใบอนุญาตโรง มหรสพ - แห่ง --- - -------- 11 ประชุมคณะกรรมการอุทธรณ์ - ครั้ง ------------ 1

7 ที่ ผลผลิต / โครงการ / กิจกรรม เป้าหมา ย ต. ค. 55 พ. ย.5 5 ธ. ค.55 ม. ค.56 ก. พ.56 มี. ค.56 เม. ย.5 6 พ. ค. 56 มิ. ย.5 6 ก.ค.56ก.ค.56 ส. ค.56 ก.ย.56ก.ย.56 1 สนง. เป็นหน่วยงานหลัก / โครงการ 1.1 โครงการพัฒนา เส้นทาง ท่องเที่ยวสู่ อุทยานโลกไดโนเสาร์ ( ยกเลิก โครงการ ) แผน ผล 10 % 50 %100 % งบประมา ณ 12,150,0 00 1.2 โครงการปรับปรุง สภาพ แวดล้อมและสภาพ ภูมิทัศน์ เมืองฟ้าแดดสงยาง ระยะ ที่ 1 ( ปีงบประมาณ 2555) แผน ผล 50 %80.40 % 91.25%100 % 29.75 % 30.25 % 34.75%37.25 % 40.00% 47.00 % งบประมาณ 20,000,00 0.00

8 ที่กิจกรรม เป้าหม าย ต. ค. 55 พ. ย. 55 ธ. ค. 55 ม. ค. 56 ก. พ. 56 มี. ค. 56 เม. ย. 56 พ. ค. 56 มิ. ย. 56 ก. ค. 56 ส. ค. 56 ก. ย. 56 1 ตรวจสอบอาคาร 9 ประเภท ( เอกชน ) แผน 4 แห่ง ผล 5 แห่ง 2 หน่วยเคลื่อนที่ “ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ” แผน 123 456789101112 ผล 111 11-1111 Agenda

9 ที่งบประมาณเป้าหมาย ต. ค. 55 พ. ย. 55 ธ. ค. 55 ม. ค. 56 ก. พ. 56 มี. ค. 56 เม. ย.56 พ. ค. 56 มิ. ย. 56 ก. ค. 56 ส. ค. 56 ก. ย. 56 1 งบประมาณ ทั้งสิ้น ( ไม่รวมงบ บุคลากร และงบอุดหนุน ) 2,136,300.00 บาท 4 %9 %15 %24 %28 %34 %49 %54 %70 %75 %88 %100 % 4.41 % 10.42 %17.07 %26 %27.23 %34.81 %37.11%45.08 %51.41%56.99 % 1.1 งบ ดำเนินงาน 1,818,300.00 บาท 4 %9 %9 %15 %24 %28 %34 %49 %54 %70 %75 %88 %100 % 10.42%17.07 %26 %27.23 %40.89 %43.60 %52.97 %60.41%66.96 % 1.2 งบลงทุน 318,000.00 บาท ---------100 %

10 ผังเมืองวันหมดอายุป 123456789101112131415161718 ผังเมืองรวมจังหวัดกาฬสินธุ์ ผังเมืองรวมเมืองกาฬสินธุ์ 24 ธ. ค. 53(ป)(ป) หมายเหตุ 1. ผังเมืองรวมเมืองกาฬสินธุ์ อยู่ในขั้นตอนที่ 9 เสนอคณะกรรมการพิจารณา ร่างกฎหมาย กระทรวงมหาดไทย 5152 55 56 5354


ดาวน์โหลด ppt นายอดิเรก วัฒนาอุดม ชัย โยธาธิการและผังเมือง จังหวัด นางนิชาภา นามพรม หัวหน้าฝ่ายบริหารงาน ทั่วไป นายพิสิษฐ์ ชิณะวิพัฒน์ รก. หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ ผังเมือง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google