งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผศ. นิตยา เรืองแป้น ภาควิชาพื้นฐานการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ยะลา ความแตกต่าง ระหว่างบุคคล : Self-Efficacy.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผศ. นิตยา เรืองแป้น ภาควิชาพื้นฐานการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ยะลา ความแตกต่าง ระหว่างบุคคล : Self-Efficacy."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผศ. นิตยา เรืองแป้น ภาควิชาพื้นฐานการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ยะลา ความแตกต่าง ระหว่างบุคคล : Self-Efficacy

2 ทฤษฏีบุคลิกภาพการเรียนรู้ทาง สังคม (Social Learning Theory)

3 การรับรู้ความสามารถของตนเอง (Self-Efficacy) Bandura นักทฤษฏีการเรียนรู้ทาง สังคม เชื่อว่า การรับรู้ ความสามารถของ ตนเองนั้น มีผลต่อ การกระทำ ของบุคคล

4 กระบวนการความเข้าใจ เป็นศูนย์กลางของการ กระทำทั้งหลาย

5 พฤติกรรมของมนุษย์อาจจะแบ่งออก ได้เป็น 3 ประเภท 2.1 พฤติกรรมสนองตอบที่เกิดจาก การเรียนรู้ ผู้ซึ่งแสดงออกหรือ กระทำสม่ำเสมอ 2.2 พฤติกรรมที่เรียนรู้แต่ไม่เคย แสดงออกหรือกระทำ 2.3 พฤติกรรมที่ไม่เคยแสดงออก ทางการกระทำ เพราะไม่เคยเรียนรู้ จริง ๆ

6 ภาพ แสดงความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล (P) พฤติกรรม (B) และสิ่งแวดล้อม (E) ซึ่งเป็น ปัจจัยกำหนดซึ่งกันและกัน (Reciprocal Determinism)

7 (P)(P) (B)(B) (E)(E) ความคาดหวัง ความคิด ค่านิยม ฯลฯ ของบุคคลมี อิทธิพลต่อการ แสดงออกหรือ พฤติกรรม องค์ประกอบทาง กาย เช่น หน้าตา เชื้อชาติ ขนาด เพศ และ คุณลักษณะทาง ความคิด ค่านิยม ฯลฯ เป็นสิ่งเร้าที่ ก่อให้เกิด ปฏิกิริยาจาก ผู้คนรอบข้าง พฤติกรรมที่ แสดงออกจะถูก ประเมินอย่างอิสระ จากการเสริมแรง ทางสังคมและจะมี อิทธิพลต่อความ คาดหวัง ความคิด ความเชื่อของ บุคคล การกระทำของ กลุ่มคนรอบข้าง มีอิทธิพลต่อ การรับรู้ตนเอง ของบุคคล พฤติกรรมหรือการ กระทำของบุคคล มี อิทธิพลต่อปัจจัย แวดล้อมหรือบุคคล รอบข้าง แบบอย่างของผลการ กระทำหรือผลกรรมที่ ผู้อื่นได้รับเป็นปัจจัย แวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อ พฤติกรรมของบุคคล

8 การกระทำทั้งหลายของ บุคคลเกิดขึ้นได้จาก พฤติกรรม ความเข้าใจปัจจัย ส่วนบุคคลและอิทธิพลของ สิ่งแวดล้อม การกระทำของแต่ละบุคคล จะมีพลังแตกต่างกันโดยจะ แปรตามสภาพการณ์ เงื่อนไขของสิ่งแวดล้อม ในขณะใดขณะหนึ่งซึ่งจะมี พลังอิทธิพลต่อพฤติกรรม

9 เมื่อคนกระโจนลงในน้ำ ลึก จะพยายามว่ายน้ำขึ้นมา

10

11 การพัฒนาการรับรู้ ความสามารถของตนเอง 1. ประสบการณ์ที่ประสบ ความสำเร็จ (Mastery Experiences) 2. โดยการใช้ตัวแบบ (Modeling) 3. การใช้คำพูดชักจูง (Verbal Persuasion) 4. การกระตุ้นทางอารมณ์ (Emotional Arousal)

12 ปัญหา : จะมีวิธีการเลิกสูบ บุหรี่ได้อย่างไร

13 ปัญหา : ไปทำงานไม่ทัน ทำ อย่างไรจึงจะนอนตื่นเช้า

14 ปัญหา : อ่านหนังสืออย่างไรจึง จะจำได้ดี

15 ปัญหา : ทำอย่างไรจึงจะเล่น เทนนิสให้ได้แชมป์

16 ปัญหา : ทำอย่างไรจึงจะลด น้ำหนักได้

17


ดาวน์โหลด ppt ผศ. นิตยา เรืองแป้น ภาควิชาพื้นฐานการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ยะลา ความแตกต่าง ระหว่างบุคคล : Self-Efficacy.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google