งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. การจัดการองค์การเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับ จุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์ของ องค์การ 2. การจัดกลุ่มกิจกรรม 3. การกำหนดความสัมพันธ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. การจัดการองค์การเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับ จุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์ของ องค์การ 2. การจัดกลุ่มกิจกรรม 3. การกำหนดความสัมพันธ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 1. การจัดการองค์การเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับ จุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์ของ องค์การ 2. การจัดกลุ่มกิจกรรม 3. การกำหนดความสัมพันธ์

3 1. ประโยชน์ของการจัดการที่มีต่อ องค์การ 2. ประโยชน์ของการจัดการองค์การ ที่มีต่อผู้บริหาร 3. ประโยชน์ของการจัดการที่ที่มีต่อ ผู้ปฏิบัติงาน

4 1. วัตถุประสงค์ของ องค์การ 2. เอกภาพในการบังคับ บัญชา 3. การจัดสายการบังคับ บัญชา 4. การรวมอำนาจและ การกระจายอำนาจ หลักพื้นฐานใน การจัดองค์การ

5

6 5. การแบ่งงานตามความชำนาญ เฉพาะด้าน 6. การจัดความเป็นมาตรฐาน 7. การจัดช่วงการบังคับบัญชา 8. การมอบหมายงาน 9. ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงาน หลักและหน่วยงานสนับสนุนที่ ปรึกษา 10. การจัดแผนกงาน 11. โครงสร้างขององค์การที่ยืดถือ ต่อกันมา 12. แผนภูมิองค์การ หลักพื้นฐานในการจัด องค์การ ( ต่อ )

7 1. ประเภทของธุรกิจ  ธุรกิจอุตสาหกรรม  ธุรกิจการค้า  ธุรกิจบริการ การจัดองค์การ ธุรกิจ

8 2. รูปแบบขององค์การธุรกิจ  การประกอยการโดย เจ้าของคนเดียว  ห้างหุ้นส่วน  บริษัทจำกัด  กิจการร่วมค้าหรือร่วม ลงทุน  กองทุนธุรกิจ  กิจการแบบโฮลติ้ง Company การจัดองค์การ ธุรกิจ

9 ผู้จัดการ ฝ่ายบริหาร พนักงาน ฝ่ายผลิต พนักงาน ฝ่าย การเงิน พนักงาน ฝ่าย การตลาด พนักงาน ฝ่ายบุคคล พนักงาน

10 การจัดรูปแบบโครงสร้างองค์การ โครงสร้างแบบ เครื่องจักรกล ( แบบเสมือน สิ่งไม่มีชีวิต =mechanistic organization) โครงสร้างแบบปรับตัว ( แบบเสมือนสิ่งมีชีวิต = organic organization) 1. เน้นความเป็น ผู้เชี่ยวชาญไม่ค่อยมีการ เปลี่ยนแปลง 2. มีการจัดแบ่งสายงาน / แผนกอย่างแน่นอน 3. มีสายการบังคับบัญชาที่ ชัดเจนการไหลเวียนของ ข่าวสารเป็นไปตามแนวดิ่ง 4. ขนาดของการควบคุม แคบ 5. อำนาจการบังคับบัญชา เป็นแบบรวมอำนาจ 6. มีกฎเกณฑ์และรูปแบบ การปฏิบัติงานมาก 1. เน้นการทำงานเป็นทีม อาจมีการปรับเปลี่ยนหน้าที่ ตามความเหมาะสม 2. การจัดแผนกงานหรือการ แบ่งสายงายจะมีความ ยืดหยุ่น ทำงานเป็นทีมข้าม หน้าที่กัน 3. การไหลเวียนของข่าวสาร เป็นอิสระทั้งในแนวดิ่งและ แนวนอน ผู้บริหารพร้อมให้ คำแนะนำแก่พนักงาน 4. ขนาดของการควบคุม กว้าง 5. การใช้อำนาจบังคับ บัญชามีลักษณะกระจาย อำนาจ 6. มีกฎเกณฑ์และรูปแบบ การปฏิบัติงานน้อย

11 1. สภาพแวดล้อม 2. กลยุทธ์วัตถุประสงค์ของ องค์การ 3. เทคโนโลยี 4. ขนาดและวงจรชีวิตของ องค์การ

12 1. ด้านลักษณะโครงสร้างของ องค์การ  สายบังคับบัญชาสั้นลง  ขนาดการควบคุมกว้างขึ้น  ความเป็นเอกภาพในการ บังคับบัญชาน้อยลง  การมอบหมายงานให้อำนาจ คนมากขึ้น  การกระจายอำนาจอย่างรวม อำนาจ  การมีโครงสร้างขนาดเล็ก รวมอยู่ในขนาดใหญ่  การลดจำนวนที่ปรึกษาให้ น้อยลง แนวโน้มการจัดองค์การสมัยใหม่

13 องค์การแบบ เครือข่าย 2. ด้านรูปแบบ องค์การ องค์การแบบนาฬิกาทราย องค์การแบบกลุ่ม


ดาวน์โหลด ppt 1. การจัดการองค์การเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับ จุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์ของ องค์การ 2. การจัดกลุ่มกิจกรรม 3. การกำหนดความสัมพันธ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google