งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเขียว

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเขียว"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเขียว

2 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

3 คุณธรรม นำความรู้ สู่การพัฒนา
ปรัชญาวิทยาลัย คุณธรรม นำความรู้ สู่การพัฒนา

4 วิสัยทัศน์ (Vision) “เราจะผลิตผู้สำเร็จการศึกษาที่เปี่ยมด้วยคุณธรรม มีสมรรถนะวิชาชีพ บนพื้นฐานแห่งองค์กรสร้างสุขเพื่อเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพในประชาคมอาเซียน”

5 สรุปผลการดำเนินงาน ภาคเรียนที่ 1/2556

6 ตัวบงชี้ 3.8 ตัวชี้วัด เป้า ผล
ตัวบงชี้ 3.8 ตัวชี้วัด เป้า ผล ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม และภูมิทัศน์ของสถานศึกษาและการใช้อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ 5

7 ตัวชี้วัด เป้า ผล 1. มีแผนงาน โครงการ การในการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม และภูมิทัศน์ของสถานศึกษาและการใช้อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ 1 2. มีการดำเนินงานตามแผน 3. มีการประเมินความพึงพอใจของครู บุคลากร และผู้เรียน ที่มีต่อสภาพแวดล้อม และภูมิทัศน์ของสถานศึกษาและการใช้อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ 4. ระดับความพึงพอใจของครู บุคลากร และผู้เรียน ที่มีต่อสภาพแวดล้อม และภูมิทัศน์ของสถานศึกษาและการใช้อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ 3.51 5. มีการนำผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารจัดการ รวมคะแนน

8 ตัวบงชี้ 3.9 ตัวชี้วัด เป้า ผล การบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์ 5

9 ตัวชี้วัด เป้า ผล รวมคะแนน
1. มีแผนงาน โครงการ การจัดหา การใช้วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์ 1 2. มีการดำเนินงานตามแผน 3. มีการประเมินความพึงพอใจของครู บุคลากร และผู้เรียน ที่มีต่อการจัดหา การใช้วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์ 4. ระดับความพึงพอใจของครู บุคลากร และผู้เรียน ที่มีต่อการจัดหา การใช้วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์ 3.51 5. มีการนำผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารจัดการ รวมคะแนน

10 ระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ
ตัวบงชี้ 3.11 ตัวชี้วัด เป้า ผล ระดับคุณภาพในการบริหารการเงินและงบประมาณ 5

11 ตัวบงชี้ 3.11 ตัวชี้วัด เป้า ผล รวมคะแนน คะแนน
1. ร้อยละรายจ่ายค่าวัสดุ อุปกรณ์และสื่อสำหรับจัดการเรียนการสอน 10 2. ร้อยละรายได้หรือมูลค่าของผลผลิต ผลงานจากการใช้วัสดุฝึกในการจัดการเรียนการสอน 25 3. ร้อยละรายจายค่าวัสดุฝึก อุปกรณ์และสื่อสำหรับการบริการวิชาการและวิชาชีพ 1 4. รายจ่ายส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและผู้เรียนจัดทำและดำเนินการจัดประกวด จัดแสดงโครงการ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 5 5. ร้อยละรายจ่ายในการการดำเนินงานตามโครงการ กิจกรรม ด้านปลูกฝังจิตสำนึก และสร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก รวมคะแนน

12 สรุปผลการดำเนินงานของฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ตัวชี้วัดระดับฝ่าย เป้า ผล ค่า % คะแนน ต่าง 2555 1. ระดับประสิทธิผลการพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ 4 1.66 -2.34 1. ร้อยละWP /WI 100% 5 62.50% 1 -4 2. ร้อยละผลคะแนนประเมิน 5 ส. 80% 80.50% 3. ร้อยละ KAIZEN 1 เรื่อง/คนในแผนก/เทอม 40.00% 4. ร้อยละบุคลากรในฝ่ายได้รับการพัฒนา สมรรถนะในการให้บริการ 3 ไม่ปฏิบัติ -3 5. ร้อยละจำนวนครั้งจัดทำแผนปฏิบัติงานฝ่าย -5 6. ร้อยละจำนวนข้อร้องเรียนจากผู้มีส่วน เกี่ยวข้องที่ได้รับการแก้ไข 33.33% -2 รวม

13

14 สรุปผลการดำเนินงานของฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ตัวชี้วัดระดับฝ่าย เป้า ผล ค่า คะแนน ต่าง 2555 2. ระดับประสิทธิผลกระบวนการบริหารเพื่อความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 4 3.11 -0.89 1. ประสิทธิผลการบริหารงาน งบประมาณ 3.33 -0.67 2. ประสิทธิผลการบริหารการเงิน 5 3 -2 3. ประสิทธิผลการบริหารงานบัญชี 3.5 -0.50 4. ประสิทธิผลการบริหารงานเงิน อุดหนุน

15 สรุปผลการดำเนินงานของฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ตัวชี้วัดระดับฝ่าย เป้า ผล ค่า คะแนน ต่าง 2556 5. ประสิทธิผลการบริหารงานกองทุนกู้ยืม 4 2 -2 6. ประสิทธิผลการบริหารงานพัสดุ/จัดซื้อ 7. ประสิทธิผลการบริหารงานสารบรรณ 5 1 8. ประสิทธิผลการบริหารงานทะเบียน 4.8 0.80 9. ประสิทธิผลการบริหารงานประเมินผล การเรียน 2.5 -2.50 10. ระดับความพึงพอใจของผู้มีส่วน เกี่ยวข้องต่อการให้บริการ 3 -3

16 สรุปผลการดำเนินงานของฝ่ายบริหารงานทั่วไป (แผนกอำนวยการ)
ตัวชี้วัดระดับฝ่าย เป้า ผล ค่า คะแนน ต่าง 2556 11. ประสิทธิผลการบริหารงานอาคาร 12. ประสิทธิผลการบริหารงาน สภาพแวดล้อม/ภูมิทัศน์/สถานที่ 13. ระดับความพึงพอใจของครู บุคลากร และผู้เรียนที่มีต่อสภาพแวดล้อมและ ภูมิทัศน์ และการใช้อาคารสถานที่ ฯ 14. ประสิทธิผลการบริหารงานยานยนต์ รวม ประสิทธิภาพการดำเนินงาน

17

18

19

20 รวม ประสิทธิผลการบริหารงาน
สรุปผลการดำเนินงานของฝ่ายบริหารงานทั่วไป ภาคเรียนที่ 1/2556 ตัวชี้วัดระดับฝ่าย เป้า ผล ค่าต่าง เป้า2556 1. ระดับประสิทธิผลการบริหารงานพัฒนากระบวนการ 4 1.66 -2.34 2. ระดับประสิทธิผลกระบวนการบริหารเพื่อความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 3.11 -0.89 รวม ประสิทธิผลการบริหารงาน 2.39 -1.61

21

22 ข้อเสนอแนะ ควรพัฒนาบุคลากรด้านความรู้เกี่ยวกับการพัฒนากระบวนการงานที่ตนรับผิดชอบ ควรพัฒนาบุคลากรให้มีความตระหนักในค่านิยมหลัก ของวิทยาลัย เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน 3. ควรพัฒนาบุคลากรด้านการให้บริการที่ได้มาตรฐาน

23 “สวัสดี”

24


ดาวน์โหลด ppt วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเขียว

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google