งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิทยาลัย เทคโนโลยีภูเขียว. ฝ่ายบริหารงาน ทั่วไป ปรัชญาวิทยาลัย คุณธรรม นำความรู้ สู่การพัฒนา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิทยาลัย เทคโนโลยีภูเขียว. ฝ่ายบริหารงาน ทั่วไป ปรัชญาวิทยาลัย คุณธรรม นำความรู้ สู่การพัฒนา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิทยาลัย เทคโนโลยีภูเขียว

2 ฝ่ายบริหารงาน ทั่วไป

3 ปรัชญาวิทยาลัย คุณธรรม นำความรู้ สู่การพัฒนา

4 วิสัยทัศน์ (Vision) “ เราจะผลิตผู้สำเร็จ การศึกษาที่เปี่ยมด้วย คุณธรรม มีสมรรถนะ วิชาชีพ บนพื้นฐานแห่ง องค์กรสร้างสุขเพื่อเป็น บุคลากรที่มีคุณภาพใน ประชาคมอาเซียน ”

5 สรุปผลการ ดำเนินงาน ภาคเรียนที่ 1/2556

6 ตัวบงชี้ 3.8 ตัวชี้วัด เป้าผล ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแล สภาพแวดล้อม และภูมิทัศน์ของ สถานศึกษาและการใช้อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์ วิทยบริการ 55

7 ตัวชี้วัดเป้าผล 1. มีแผนงาน โครงการ การในการพัฒนาและดูแล สภาพแวดล้อม และภูมิทัศน์ของสถานศึกษาและ การใช้อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรง ฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ 1 2. มีการดำเนินงานตามแผน1 3. มีการประเมินความพึงพอใจของครู บุคลากร และผู้เรียน ที่มีต่อสภาพแวดล้อม และภูมิทัศน์ของ สถานศึกษาและการใช้อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ 1 4. ระดับความพึงพอใจของครู บุคลากร และผู้เรียน ที่มีต่อสภาพแวดล้อม และภูมิทัศน์ของสถานศึกษา และการใช้อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ มีการนำผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหาร จัดการ 1 รวมคะแนน

8 ตัวบงชี้ 3.9 ตัวชี้วัด เป้าผล การบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์ 55

9 ตัวชี้วัดเป้าผล 1. มีแผนงาน โครงการ การจัดหา การใช้ วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์ 1 2. มีการดำเนินงานตามแผน 1 3. มีการประเมินความพึงพอใจของครู บุคลากร และผู้เรียน ที่มีต่อการจัดหา การ ใช้วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์ 1 4. ระดับความพึงพอใจของครู บุคลากร และ ผู้เรียน ที่มีต่อการจัดหา การใช้วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์ มีการนำผลการประเมินไปปรับปรุงการ บริหารจัดการ 1 รวมคะแนน

10 ตัวบงชี้ 3.11 ตัวชี้วัด เป้าผล ระดับคุณภาพในการบริหาร การเงินและงบประมาณ 55

11 ตัวบงชี้ 3.11 ตัวชี้วัด เป้าผล คะแนน 1. ร้อยละรายจ่ายค่าวัสดุ อุปกรณ์และสื่อ สำหรับจัดการเรียนการสอน ร้อยละรายได้หรือมูลค่าของผลผลิต ผลงาน จากการใช้วัสดุฝึกในการจัดการเรียนการสอน ร้อยละรายจายค่าวัสดุฝึก อุปกรณ์และสื่อ สำหรับการบริการวิชาการและวิชาชีพ 1 4. รายจ่ายส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและผู้เรียน จัดทำและดำเนินการจัดประกวด จัดแสดง โครงการ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งาน สร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 5 5. ร้อยละรายจ่ายในการการดำเนินงานตาม โครงการ กิจกรรม ด้านปลูกฝังจิตสำนึก และ สร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก 5 รวมคะแนน

12 สรุปผลการดำเนินงานของฝ่ายบริหารงาน ทั่วไป ตัวชี้วัดระดับฝ่าย เป้าผลค่าเป้ า % คะแ นน % ต่าง ระดับประสิทธิผลการ พัฒนากระบวนการบริหาร จัดการ ร้อยละ WP /WI 10 0% % ร้อยละผลคะแนนประเมิน 5 ส. 80 % % ร้อยละ KAIZEN 1 เรื่อง / คนในแผนก / เทอม 10 0% % ร้อยละบุคลากรในฝ่าย ได้รับการพัฒนา สมรรถนะในการให้บริการ 80 % 3 ไม่ ปฏิบัติ ร้อยละจำนวนครั้งจัดทำ แผนปฏิบัติงานฝ่าย 10 0% 5 ไม่ ปฏิบัติ ร้อยละจำนวนข้อร้องเรียน จากผู้มีส่วน เกี่ยวข้องที่ได้รับการ แก้ไข 80 % % รวม

13

14 สรุปผลการดำเนินงานของฝ่ายบริหารงาน ทั่วไป ตัวชี้วัดระดับฝ่าย เป้าผลค่าเป้า คะแน น ต่าง ระดับประสิทธิผล กระบวนการบริหารเพื่อความ พึงพอใจของผู้มีส่วน เกี่ยวข้อง ประสิทธิผลการ บริหารงาน งบประมาณ ประสิทธิผลการบริหาร การเงิน ประสิทธิผลการ บริหารงานบัญชี ประสิทธิผลการ บริหารงานเงิน อุดหนุน 5505

15 สรุปผลการดำเนินงานของฝ่ายบริหารงานทั่วไป ตัวชี้วัดระดับฝ่าย เป้าผลค่าเป้า คะแน น ต่าง ประสิทธิผลการ บริหารงานกองทุนกู้ยืม ประสิทธิผลการบริหารงาน พัสดุ / จัดซื้อ ประสิทธิผลการบริหารงาน สารบรรณ ประสิทธิผลการบริหารงาน ทะเบียน ประสิทธิผลการบริหารงาน ประเมินผล การเรียน ระดับความพึงพอใจของ ผู้มีส่วน เกี่ยวข้องต่อการ ให้บริการ 30-33

16 สรุปผลการดำเนินงานของฝ่ายบริหารงาน ทั่วไป ( แผนกอำนวยการ ) ตัวชี้วัดระดับฝ่าย เป้าผลค่าเป้า คะแน น ต่าง ประสิทธิผลการ บริหารงานอาคาร 12. ประสิทธิผลการ บริหารงาน สภาพแวดล้อม / ภูมิทัศน์ / สถานที่ 13. ระดับความพึงพอใจของ ครู บุคลากร และผู้เรียนที่มีต่อ สภาพแวดล้อมและ ภูมิทัศน์ และการใช้ อาคารสถานที่ ฯ 14. ประสิทธิผลการ บริหารงานยานยนต์ รวม ประสิทธิภาพการ ดำเนินงาน

17

18

19

20 สรุปผลการดำเนินงานของฝ่ายบริหารงานทั่วไป ภาคเรียนที่ 1/2556 ตัวชี้วัดระดับฝ่าย เป้าผล ค่า ต่าง เป้า ระดับประสิทธิผลการ บริหารงานพัฒนากระบวนการ ระดับประสิทธิผล กระบวนการบริหารเพื่อความ พึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง รวม ประสิทธิผลการ บริหารงาน

21

22 ข้อเสนอแนะ 1. ควรพัฒนาบุคลากรด้านความรู้ เกี่ยวกับการพัฒนากระบวนการงานที่ ตนรับผิดชอบ  ควรพัฒนาบุคลากรให้มีความ ตระหนักในค่านิยมหลัก ของวิทยาลัย เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ ในการปฏิบัติงาน 3. ควรพัฒนาบุคลากรด้านการ ให้บริการที่ได้มาตรฐาน

23 “ สวัสดี ”

24


ดาวน์โหลด ppt วิทยาลัย เทคโนโลยีภูเขียว. ฝ่ายบริหารงาน ทั่วไป ปรัชญาวิทยาลัย คุณธรรม นำความรู้ สู่การพัฒนา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google