งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิทยาลัย เทคโนโลยีภูเขียว. ฝ่ายบริหารงาน ทั่วไป ปรัชญาวิทยาลัย คุณธรรม นำความรู้ สู่การพัฒนา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิทยาลัย เทคโนโลยีภูเขียว. ฝ่ายบริหารงาน ทั่วไป ปรัชญาวิทยาลัย คุณธรรม นำความรู้ สู่การพัฒนา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิทยาลัย เทคโนโลยีภูเขียว

2 ฝ่ายบริหารงาน ทั่วไป

3 ปรัชญาวิทยาลัย คุณธรรม นำความรู้ สู่การพัฒนา

4 วิสัยทัศน์ (Vision) “ เราจะผลิตผู้สำเร็จ การศึกษาที่เปี่ยมด้วย คุณธรรม มีสมรรถนะ วิชาชีพ บนพื้นฐานแห่ง องค์กรสร้างสุขเพื่อเป็น บุคลากรที่มีคุณภาพใน ประชาคมอาเซียน ”

5 สรุปผลการ ดำเนินงาน ภาคเรียนที่ 1/2556

6 ตัวบงชี้ 3.8 ตัวชี้วัด เป้าผล ระดับคุณภาพในการพัฒนาและดูแล สภาพแวดล้อม และภูมิทัศน์ของ สถานศึกษาและการใช้อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์ วิทยบริการ 55

7 ตัวชี้วัดเป้าผล 1. มีแผนงาน โครงการ การในการพัฒนาและดูแล สภาพแวดล้อม และภูมิทัศน์ของสถานศึกษาและ การใช้อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรง ฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ 1 2. มีการดำเนินงานตามแผน1 3. มีการประเมินความพึงพอใจของครู บุคลากร และผู้เรียน ที่มีต่อสภาพแวดล้อม และภูมิทัศน์ของ สถานศึกษาและการใช้อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ 1 4. ระดับความพึงพอใจของครู บุคลากร และผู้เรียน ที่มีต่อสภาพแวดล้อม และภูมิทัศน์ของสถานศึกษา และการใช้อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน ศูนย์วิทยบริการ 3.51 5. มีการนำผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหาร จัดการ 1 รวมคะแนน

8 ตัวบงชี้ 3.9 ตัวชี้วัด เป้าผล การบริหารจัดการวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์ 55

9 ตัวชี้วัดเป้าผล 1. มีแผนงาน โครงการ การจัดหา การใช้ วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์ 1 2. มีการดำเนินงานตามแผน 1 3. มีการประเมินความพึงพอใจของครู บุคลากร และผู้เรียน ที่มีต่อการจัดหา การ ใช้วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์ 1 4. ระดับความพึงพอใจของครู บุคลากร และ ผู้เรียน ที่มีต่อการจัดหา การใช้วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และคอมพิวเตอร์ 3.51 5. มีการนำผลการประเมินไปปรับปรุงการ บริหารจัดการ 1 รวมคะแนน

10 ตัวบงชี้ 3.11 ตัวชี้วัด เป้าผล ระดับคุณภาพในการบริหาร การเงินและงบประมาณ 55

11 ตัวบงชี้ 3.11 ตัวชี้วัด เป้าผล คะแนน 1. ร้อยละรายจ่ายค่าวัสดุ อุปกรณ์และสื่อ สำหรับจัดการเรียนการสอน 10 2. ร้อยละรายได้หรือมูลค่าของผลผลิต ผลงาน จากการใช้วัสดุฝึกในการจัดการเรียนการสอน 25 3. ร้อยละรายจายค่าวัสดุฝึก อุปกรณ์และสื่อ สำหรับการบริการวิชาการและวิชาชีพ 1 4. รายจ่ายส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและผู้เรียน จัดทำและดำเนินการจัดประกวด จัดแสดง โครงการ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งาน สร้างสรรค์ หรืองานวิจัย 5 5. ร้อยละรายจ่ายในการการดำเนินงานตาม โครงการ กิจกรรม ด้านปลูกฝังจิตสำนึก และ สร้างความเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก 5 รวมคะแนน

12 สรุปผลการดำเนินงานของฝ่ายบริหารงาน ทั่วไป ตัวชี้วัดระดับฝ่าย เป้าผลค่าเป้ า % คะแ นน % ต่าง 25 55 1. ระดับประสิทธิผลการ พัฒนากระบวนการบริหาร จัดการ 4 1.66 - 2.3 4 1. ร้อยละ WP /WI 10 0% 5 62.50 % 1-4-45 2. ร้อยละผลคะแนนประเมิน 5 ส. 80 % 4 80.50 % 40 5 3. ร้อยละ KAIZEN 1 เรื่อง / คนในแผนก / เทอม 10 0% 5 40.00 % 1-4-45 4. ร้อยละบุคลากรในฝ่าย ได้รับการพัฒนา สมรรถนะในการให้บริการ 80 % 3 ไม่ ปฏิบัติ 0-3-33 5. ร้อยละจำนวนครั้งจัดทำ แผนปฏิบัติงานฝ่าย 10 0% 5 ไม่ ปฏิบัติ 0-5-55 6. ร้อยละจำนวนข้อร้องเรียน จากผู้มีส่วน เกี่ยวข้องที่ได้รับการ แก้ไข 80 % 3 33.33 % 1-2-23 รวม 4 1.6 6 - 2. 34 4

13

14 สรุปผลการดำเนินงานของฝ่ายบริหารงาน ทั่วไป ตัวชี้วัดระดับฝ่าย เป้าผลค่าเป้า คะแน น ต่าง 255 5 2. ระดับประสิทธิผล กระบวนการบริหารเพื่อความ พึงพอใจของผู้มีส่วน เกี่ยวข้อง 43.11 - 0.8 9 4 1. ประสิทธิผลการ บริหารงาน งบประมาณ 43.33 - 0.6 7 4 2. ประสิทธิผลการบริหาร การเงิน 53-25 3. ประสิทธิผลการ บริหารงานบัญชี 43.5 - 0.5 0 4 4. ประสิทธิผลการ บริหารงานเงิน อุดหนุน 5505

15 สรุปผลการดำเนินงานของฝ่ายบริหารงานทั่วไป ตัวชี้วัดระดับฝ่าย เป้าผลค่าเป้า คะแน น ต่าง 255 6 5. ประสิทธิผลการ บริหารงานกองทุนกู้ยืม 42-24 6. ประสิทธิผลการบริหารงาน พัสดุ / จัดซื้อ 42-24 7. ประสิทธิผลการบริหารงาน สารบรรณ 4515 8. ประสิทธิผลการบริหารงาน ทะเบียน 44.8 0.80 5 9. ประสิทธิผลการบริหารงาน ประเมินผล การเรียน 52.5 - 2.50 5 10. ระดับความพึงพอใจของ ผู้มีส่วน เกี่ยวข้องต่อการ ให้บริการ 30-33

16 สรุปผลการดำเนินงานของฝ่ายบริหารงาน ทั่วไป ( แผนกอำนวยการ ) ตัวชี้วัดระดับฝ่าย เป้าผลค่าเป้า คะแน น ต่าง 25 56 11. ประสิทธิผลการ บริหารงานอาคาร 12. ประสิทธิผลการ บริหารงาน สภาพแวดล้อม / ภูมิทัศน์ / สถานที่ 13. ระดับความพึงพอใจของ ครู บุคลากร และผู้เรียนที่มีต่อ สภาพแวดล้อมและ ภูมิทัศน์ และการใช้ อาคารสถานที่ ฯ 14. ประสิทธิผลการ บริหารงานยานยนต์ รวม ประสิทธิภาพการ ดำเนินงาน

17

18

19

20 สรุปผลการดำเนินงานของฝ่ายบริหารงานทั่วไป ภาคเรียนที่ 1/2556 ตัวชี้วัดระดับฝ่าย เป้าผล ค่า ต่าง เป้า 2 556 1. ระดับประสิทธิผลการ บริหารงานพัฒนากระบวนการ 41.66-2.34 4 2. ระดับประสิทธิผล กระบวนการบริหารเพื่อความ พึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 4 3.1 1 - 0.89 4 รวม ประสิทธิผลการ บริหารงาน 4 2.3 9 - 1.6 1 4

21

22 ข้อเสนอแนะ 1. ควรพัฒนาบุคลากรด้านความรู้ เกี่ยวกับการพัฒนากระบวนการงานที่ ตนรับผิดชอบ  ควรพัฒนาบุคลากรให้มีความ ตระหนักในค่านิยมหลัก ของวิทยาลัย เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ ในการปฏิบัติงาน 3. ควรพัฒนาบุคลากรด้านการ ให้บริการที่ได้มาตรฐาน

23 “ สวัสดี ”

24


ดาวน์โหลด ppt วิทยาลัย เทคโนโลยีภูเขียว. ฝ่ายบริหารงาน ทั่วไป ปรัชญาวิทยาลัย คุณธรรม นำความรู้ สู่การพัฒนา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google