งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย รศ. ดร. จิตตินันท์ เดชะคุปต์ สาขาวิชามนุษยนิเวศ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมา ธิราช.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย รศ. ดร. จิตตินันท์ เดชะคุปต์ สาขาวิชามนุษยนิเวศ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมา ธิราช."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดย รศ. ดร. จิตตินันท์ เดชะคุปต์ สาขาวิชามนุษยนิเวศ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมา ธิราช

2 ประเด็นนำเสนอ  แนวความคิดและทิศทางการ พัฒนา  สถานการณ์และแนวโน้มของเด็ก เยาวชน และครอบครัว  นโยบาย แผนยุทธศาสตร์ และ มาตรการด้าน เด็กและครอบครัว

3 แนวคิดและทิศ ทางการพัฒนา  ความสำคัญของครอบครัวใน ระดับโลก  วัตถุประสงค์  เงื่อนไขสู่ความสำเร็จ  กรอบความคิด  ทิศทางการพัฒนา

4 กรอบความคิด ( หน่วยงานระดับนโยบาย / ปฏิบัติ / วิชาการ ) ภาครัฐ ( องค์กรที่มุ่งผลกำไร / สื่อมวลชน ) ภาคธุรกิจ ( องค์กรไม่มุ่งผลกำไร / องค์กรวิชาชีพ ) ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ( องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น / ชุมชน / ประชาชน )

5 สถานการณ์และแนวโน้ม ของเด็ก เยาวชน และ ครอบครัว  สถานการณ์และปัญหาของ เด็กและเยาวชน  สถานการณ์และปัญหาของ ครอบครัว

6 โครงสร้าง / ลักษณะ ครอบครัว

7 โครงสร้าง / ลักษณะ ครอบครัว ( ต่อ )

8 ขนาดของ ครอบครัว  ปี 25235.2 คน / ครัวเรือน  ปี 25334.4 คน / ครัวเรือน  ปี 25433.9 คน / ครัวเรือน  ปี 2545 3.5 คน / ครัวเรือน

9 อัตราการจดทะเบียน สมรส / หย่า

10 อัตราเด็กและผู้สูงอายุ ถูกทอดทิ้ง

11 สัดส่วนของครัวเรือนที่มี รายได้ มากกว่ารายจ่ายร้อยละ 10 ขึ้นไป

12 ดัชนีความอยู่ดีมีสุขด้าน ชีวิตครอบครัว

13 ดัชนีความอยู่ดีมีสุขด้านชีวิต ครอบครัว ( ต่อ )

14 สภาพปัญหา ครอบครัวไทย  ปัญหาสัมพันธภาพใน ครอบครัว  ปัญหาการอบรมเลี้ยงดู เด็ก  ปัญหาพฤติกรรมเบี่ยงเบน ของวัยรุ่น  ปัญหาการดูแลผู้สูงอายุใน ครอบครัว  ปัญหาความหลากหลาย ของครอบครัว

15 นโยบายยุทธศาสตร์และแผน สภาวะที่เหมาะสมสำหรับเด็กและ เยาวชนด้านครอบครัว  นโยบายระดับชาติ  เป้าหมาย  คุณลักษณะของสภาวะที่ เหมาะสม  ยุทธศาสตร์การพัฒนา

16 ยุทธศาสตร์การ พัฒนา  การพัฒนาศักยภาพครอบครัว แบบองค์รวม  การส่งเสริมเครือข่ายทาง สังคมเพื่อพัฒนาเด็ก และครอบครัว  การให้ความคุ้มครองแก่เด็ก และครอบครัว  การพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยี ระบบ ข้อมูลข่าวสาร และการศึกษา วิจัย

17 สรุปสภาวะที่เหมาะสมสำหรับเด็ก ด้านครอบครัว  กายภาพ – บ้านน่าอยู่ / ปลอดภัย – บริเวณบ้านมีพื้นที่วิ่งเล่น / เป็น ธรรมชาติ – ชุมชนสิ่งแวดล้อมน่าอยู่ / ปลอดภัย – วัสดุสิ่งของสำหรับการเรียนรู้ ตามวัย

18 สรุปสภาวะที่เหมาะสมสำหรับเด็ก ด้านครอบครัว ( ต่อ )  จิต - สังคม – พ่อแม่มีความรักความเข้าใจ – พ่อแม่ให้การดูแล / อบรมเลี้ยงดู – พ่อแม่ให้โอกาสการเรียนรู้ – พ่อแม่ให้กำลังใจ / เป็นที่พึ่งให้ ลูก

19 สรุปสภาวะที่เหมาะสมสำหรับเด็ก ด้านครอบครัว ( ต่อ )  สติปัญญา – พ่อแม่ส่งเสริมการเรียนรู้ของลูก – พ่อแม่เสริมสร้างสภาพแวดล้อม การเรียนรู้ – พ่อแม่เป็นแบบอย่างที่ดีในการ เรียนรู้

20 สรุปสภาวะที่เหมาะสมสำหรับเด็ก ด้านครอบครัว ( ต่อ )  จิตวิญญาณ – พ่อแม่มีคุณธรรม / เข้าใจคุณค่า แห่งชีวิต – พ่อแม่มีอารมณ์มั่นคง / ไม่ใช้ ความรุนแรง – บรรยากาศในบ้านสงบสุข

21


ดาวน์โหลด ppt โดย รศ. ดร. จิตตินันท์ เดชะคุปต์ สาขาวิชามนุษยนิเวศ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมา ธิราช.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google