งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา การศึกษาร่วมสมัย EDUCATIONAL TECHNOLOGY and COMMUNICATIONS มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เกียรติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา การศึกษาร่วมสมัย EDUCATIONAL TECHNOLOGY and COMMUNICATIONS มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เกียรติ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา การศึกษาร่วมสมัย EDUCATIONAL TECHNOLOGY and COMMUNICATIONS มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เกียรติ ศักดิ์ พันธ์ลำเจียก in CONTEMPORARY EDUCATION กั บ

2 การจัดสภาพแวดล้อม ทางการศึกษา เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษากับ การศึกษาร่วมสมัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เกียรติ ศักดิ์ พันธ์ลำเจียก punlumjeak@hotmail.com การจัดการเทคโนโลยีและ สื่อสารการศึกษา ( ต่ อ )

3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เกียรติ ศักดิ์ พันธ์ลำเจียก การ วิเคราะห์ punlumjeak@hotmail.com การ ประเมินผล การจัดการเทคโนโลยีและ สื่อสารการศึกษา การสังเคราะห์ การวางแผน การ ดำเนินการ การ ประเมินผล ระหว่าง ดำเนินการ

4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เกียรติ ศักดิ์ พันธ์ลำเจียก การจัดการเทคโนโลยีและ สื่อสารการศึกษา การจัดการนโยบายและแผน ยุทธศาสตร์ การจัดการในการบริหาร การศึกษา การจัดการการเรียนการสอน การจัดการการเรียนรู้ punlumjeak@hotmail.com การจัดการบุคลากร

5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เกียรติ ศักดิ์ พันธ์ลำเจียก การจัดการการบริการ การศึกษา การจัดการแหล่งการเรียนรู้ punlumjeak@hotmail.com การจัดการเทคโนโลยี สารสนเทศและความรู้ การจัดการสื่อและเทคโนโลยี การศึกษา การจัดการเทคโนโลยีและ สื่อสารการศึกษา

6 http://210.1.20.15/moe/about.php ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เกียรติ ศักดิ์ พันธ์ลำเจียก punlumjeak@hotmail.com

7 http://210.1.20.15/moe/searchAdvance.php ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เกียรติ ศักดิ์ พันธ์ลำเจียก punlumjeak@hotmail.com

8 http://www.sema.go.th/ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เกียรติ ศักดิ์ พันธ์ลำเจียก punlumjeak@hotmail.com

9 http://www.sema.go.th/ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เกียรติ ศักดิ์ พันธ์ลำเจียก punlumjeak@hotmail.com

10 http://www.tkcenter.net/ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เกียรติ ศักดิ์ พันธ์ลำเจียก punlumjeak@hotmail.com

11 http://www.tkcenter.net/index.aspx?pageid=111&parent=0 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เกียรติ ศักดิ์ พันธ์ลำเจียก punlumjeak@hotmail.com

12 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เกียรติ ศักดิ์ พันธ์ลำเจียก เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ punlumjeak@hotmail.com


ดาวน์โหลด ppt เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา การศึกษาร่วมสมัย EDUCATIONAL TECHNOLOGY and COMMUNICATIONS มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เกียรติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google