งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเรียน การสอน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี รองศาสตราจารย์ ดร. เกียรติศักดิ์ พันธ์ลำเจียก เทคโนโลยีสารสนเทศ กับ 5.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเรียน การสอน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี รองศาสตราจารย์ ดร. เกียรติศักดิ์ พันธ์ลำเจียก เทคโนโลยีสารสนเทศ กับ 5."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเรียน การสอน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี รองศาสตราจารย์ ดร. เกียรติศักดิ์ พันธ์ลำเจียก เทคโนโลยีสารสนเทศ กับ 5

2 เว็บช่วยสอน (Web – Based Instruction) การจัดโปรแกรมการเรียน การสอนใน รูปแบบสื่อหลายมิติ (Hypermedia) ที่อาศัยคุณลักษณะและทรัพยากร ของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเวิลด์ไวด์เว็บของ ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต มาช่วย สร้างสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนและ เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างมีความหมาย รองศาสตราจารย์ ดร. เกียรติศักดิ์ พันธ์ลำเจียก punlumjeak@hot mail.com เทคโนโลยีสารสนเทศกับการ เรียนการสอน

3 เว็บช่วยสอน (Web – Based Instruction) ข้อมูลรายวิชาห้องเรียนเสมือนจริง แหล่งการเรียน การ ประเมินผล ข้อมูลผู้สอนและผู้เรียน โลกเสมือน จริง รองศาสตราจารย์ ดร. เกียรติศักดิ์ พันธ์ลำเจียก punlumjeak@hot mail.com เทคโนโลยีสารสนเทศกับการ เรียนการสอน

4 การใช้ WBI http://203.158.122.214/ict4t รองศาสตราจารย์ ดร. เกียรติศักดิ์ พันธ์ลำเจียก punlumjeak@hot mail.com เทคโนโลยีสารสนเทศกับการ เรียนการสอน

5 อีเลิร์นนิง (e- Learning) การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี สารสนเทศการศึกษา การเรียนเนื้อหา ความรู้ สารสนเทศ เพื่อการเรียนการสอน หรือการ ฝึกอบรม ในลักษณะสื่อประสม ผ่าน วัสดุอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ด้วย เทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งแบบอิสระ (Offline) และบนเครือข่าย (Online) ทั้งแบบมีสาย (Wired) และแบบไร้ สาย (Wireless) เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา รองศาสตราจารย์ ดร. เกียรติศักดิ์ พันธ์ลำเจียก punlumjeak@hot mail.com เทคโนโลยีสารสนเทศกับการ เรียนการสอน

6 อีเลิร์นนิง (e-Learning) เนื้อหาสื่อในอีเลิร์นนิง ระบบการจัดการเรียนรู้ (Learning Management System) ระบบ ประเมินผล ระบบการเรียนการสอน ระบบผู้เรียน ระบบผู้สอน ระบบสนับสนุน รองศาสตราจารย์ ดร. เกียรติศักดิ์ พันธ์ลำเจียก punlumjeak@hot mail.com เทคโนโลยีสารสนเทศกับการ เรียนการสอน

7 การใช้ LMS http://203.158.122.214/ict4t เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา รองศาสตราจารย์ ดร. เกียรติศักดิ์ พันธ์ลำเจียก punlumjeak@hot mail.com เทคโนโลยีสารสนเทศกับการ เรียนการสอน

8 การใช้ LMS http://203.146.15.109/ เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา รองศาสตราจารย์ ดร. เกียรติศักดิ์ พันธ์ลำเจียก punlumjeak@hot mail.com เทคโนโลยีสารสนเทศกับการ เรียนการสอน

9 การใช้ LMS http://www.thaicyberu.go.th/ เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา รองศาสตราจารย์ ดร. เกียรติศักดิ์ พันธ์ลำเจียก punlumjeak@hot mail.com เทคโนโลยีสารสนเทศกับการ เรียนการสอน

10 การใช้ LMS http://lms.thaicyberu.go.th/OfficialTCU/main/ http://lms.thaicyberu.go.th/OfficialTCU/main/ forteacher.asp เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา รองศาสตราจารย์ ดร. เกียรติศักดิ์ พันธ์ลำเจียก punlumjeak@hot mail.com เทคโนโลยีสารสนเทศกับการ เรียนการสอน


ดาวน์โหลด ppt การเรียน การสอน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี รองศาสตราจารย์ ดร. เกียรติศักดิ์ พันธ์ลำเจียก เทคโนโลยีสารสนเทศ กับ 5.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google