งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเรียน การสอน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี รองศาสตราจารย์ ดร. เกียรติศักดิ์ พันธ์ลำเจียก เทคโนโลยีสารสนเทศ กับ 5.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเรียน การสอน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี รองศาสตราจารย์ ดร. เกียรติศักดิ์ พันธ์ลำเจียก เทคโนโลยีสารสนเทศ กับ 5."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเรียน การสอน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี รองศาสตราจารย์ ดร. เกียรติศักดิ์ พันธ์ลำเจียก เทคโนโลยีสารสนเทศ กับ 5

2 เว็บช่วยสอน (Web – Based Instruction) การจัดโปรแกรมการเรียน การสอนใน รูปแบบสื่อหลายมิติ (Hypermedia) ที่อาศัยคุณลักษณะและทรัพยากร ของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเวิลด์ไวด์เว็บของ ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต มาช่วย สร้างสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนและ เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างมีความหมาย รองศาสตราจารย์ ดร. เกียรติศักดิ์ พันธ์ลำเจียก mail.com เทคโนโลยีสารสนเทศกับการ เรียนการสอน

3 เว็บช่วยสอน (Web – Based Instruction) ข้อมูลรายวิชาห้องเรียนเสมือนจริง แหล่งการเรียน การ ประเมินผล ข้อมูลผู้สอนและผู้เรียน โลกเสมือน จริง รองศาสตราจารย์ ดร. เกียรติศักดิ์ พันธ์ลำเจียก mail.com เทคโนโลยีสารสนเทศกับการ เรียนการสอน

4 การใช้ WBI รองศาสตราจารย์ ดร. เกียรติศักดิ์ พันธ์ลำเจียก mail.com เทคโนโลยีสารสนเทศกับการ เรียนการสอน

5 อีเลิร์นนิง (e- Learning) การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี สารสนเทศการศึกษา การเรียนเนื้อหา ความรู้ สารสนเทศ เพื่อการเรียนการสอน หรือการ ฝึกอบรม ในลักษณะสื่อประสม ผ่าน วัสดุอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ด้วย เทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งแบบอิสระ (Offline) และบนเครือข่าย (Online) ทั้งแบบมีสาย (Wired) และแบบไร้ สาย (Wireless) เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา รองศาสตราจารย์ ดร. เกียรติศักดิ์ พันธ์ลำเจียก mail.com เทคโนโลยีสารสนเทศกับการ เรียนการสอน

6 อีเลิร์นนิง (e-Learning) เนื้อหาสื่อในอีเลิร์นนิง ระบบการจัดการเรียนรู้ (Learning Management System) ระบบ ประเมินผล ระบบการเรียนการสอน ระบบผู้เรียน ระบบผู้สอน ระบบสนับสนุน รองศาสตราจารย์ ดร. เกียรติศักดิ์ พันธ์ลำเจียก mail.com เทคโนโลยีสารสนเทศกับการ เรียนการสอน

7 การใช้ LMS เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา รองศาสตราจารย์ ดร. เกียรติศักดิ์ พันธ์ลำเจียก mail.com เทคโนโลยีสารสนเทศกับการ เรียนการสอน

8 การใช้ LMS เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา รองศาสตราจารย์ ดร. เกียรติศักดิ์ พันธ์ลำเจียก mail.com เทคโนโลยีสารสนเทศกับการ เรียนการสอน

9 การใช้ LMS เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา รองศาสตราจารย์ ดร. เกียรติศักดิ์ พันธ์ลำเจียก mail.com เทคโนโลยีสารสนเทศกับการ เรียนการสอน

10 การใช้ LMS forteacher.asp เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา รองศาสตราจารย์ ดร. เกียรติศักดิ์ พันธ์ลำเจียก mail.com เทคโนโลยีสารสนเทศกับการ เรียนการสอน


ดาวน์โหลด ppt การเรียน การสอน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี รองศาสตราจารย์ ดร. เกียรติศักดิ์ พันธ์ลำเจียก เทคโนโลยีสารสนเทศ กับ 5.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google