งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เทคโนโลยีสารสนเทศ การเรียนการสอน 5 กับ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เทคโนโลยีสารสนเทศ การเรียนการสอน 5 กับ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เทคโนโลยีสารสนเทศ การเรียนการสอน 5 กับ
รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์ พันธ์ลำเจียก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

2 เว็บช่วยสอน (Web – Based Instruction)
เทคโนโลยีสารสนเทศกับการเรียนการสอน เว็บช่วยสอน (Web – Based Instruction) การจัดโปรแกรมการเรียน การสอนในรูปแบบสื่อหลายมิติ (Hypermedia) ที่อาศัยคุณลักษณะและทรัพยากรของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเวิลด์ไวด์เว็บของระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต มาช่วยสร้างสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนและเอื้อต่อการเรียนรู้อย่างมีความหมาย รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์ พันธ์ลำเจียก

3 เว็บช่วยสอน (Web – Based Instruction)
เทคโนโลยีสารสนเทศกับการเรียนการสอน เว็บช่วยสอน (Web – Based Instruction) ข้อมูลรายวิชา ห้องเรียนเสมือนจริง แหล่งการเรียน การประเมินผล ข้อมูลผู้สอนและผู้เรียน โลกเสมือนจริง รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์ พันธ์ลำเจียก

4 การใช้ WBI http://203.158.122.214/ict4t punlumjeak@hotmail.com
เทคโนโลยีสารสนเทศกับการเรียนการสอน การใช้ WBI รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์ พันธ์ลำเจียก

5 เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา
เทคโนโลยีสารสนเทศกับการเรียนการสอน เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา อีเลิร์นนิง (e-Learning) การเรียนเนื้อหา ความรู้ สารสนเทศ เพื่อการเรียนการสอน หรือการฝึกอบรม ในลักษณะสื่อประสม ผ่านวัสดุอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งแบบอิสระ (Offline) และบนเครือข่าย (Online) ทั้งแบบมีสาย (Wired) และแบบไร้สาย (Wireless) รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์ พันธ์ลำเจียก

6 อีเลิร์นนิง (e-Learning)
เทคโนโลยีสารสนเทศกับการเรียนการสอน อีเลิร์นนิง (e-Learning) เนื้อหา สื่อในอีเลิร์นนิง ระบบการจัดการเรียนรู้ (Learning Management System) ระบบประเมินผล ระบบการเรียนการสอน ระบบผู้เรียน ระบบผู้สอน ระบบสนับสนุน รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์ พันธ์ลำเจียก

7 เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
เทคโนโลยีสารสนเทศกับการเรียนการสอน เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา การใช้ LMS รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์ พันธ์ลำเจียก

8 เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
เทคโนโลยีสารสนเทศกับการเรียนการสอน เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา การใช้ LMS รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์ พันธ์ลำเจียก

9 เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
เทคโนโลยีสารสนเทศกับการเรียนการสอน เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา การใช้ LMS รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์ พันธ์ลำเจียก

10 การใช้ LMS punlumjeak@hotmail.com เทคโนโลยีสารสนเทศกับการเรียนการสอน
เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา การใช้ LMS forteacher.asp รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์ พันธ์ลำเจียก


ดาวน์โหลด ppt เทคโนโลยีสารสนเทศ การเรียนการสอน 5 กับ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google