งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การตลาดในธุรกิจยุคปัจจุบัน (MARKETING IN THE PRESENT BUSINESS) ความหมายและความสำคัญของการตลาด (Definition and Importance of Marketing) แนวความคิดหลักทางการตลาด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การตลาดในธุรกิจยุคปัจจุบัน (MARKETING IN THE PRESENT BUSINESS) ความหมายและความสำคัญของการตลาด (Definition and Importance of Marketing) แนวความคิดหลักทางการตลาด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การตลาดในธุรกิจยุคปัจจุบัน (MARKETING IN THE PRESENT BUSINESS) ความหมายและความสำคัญของการตลาด (Definition and Importance of Marketing) แนวความคิดหลักทางการตลาด (The Core Concept of Marketing) การบริหารการตลาด (Marketing Management) แนวความคิดทางการตลาด (History of Marketing Concepts) การสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า (Building Customer Satisfaction) 1 Asst.Prof.Dr.Pattana Sirichotpundit, Ph.D.

2 การตลาดในธุรกิจยุคปัจจุบัน (MARKETING IN THE PRESENT BUSINESS) ความหมายและความสำคัญของการตลาด (Definition and Importance of Marketing) ความหมายการตลาด (The Definition of Marketing) การตลาดคือ การทำหน้าที่ขององค์กรและกลุ่มงานที่เกี่ยวข้องกับ กระบวนการสร้างสรรค์ การสื่อสาร และส่งมอบคุณค่าให้แก่ลูกค้า โดยทำการบริหารจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าเพื่อให้ได้รับ ประโยชน์ต่อองค์กรและผู้ถือหุ้นทั้งหลาย ความสำคัญของการตลาด (The Importance of Marketing)  ความสำคัญของการตลาดที่มีต่อองค์กรธุรกิจ (Marketing in Organization)  ความสำคัญของการตลาดที่มีต่อสังคม (Marketing in Society)  ความสำคัญของการตลาดที่มีต่อระบบเศรษฐกิจ (Marketing in Economic) 2 Asst.Prof.Dr.Pattana Sirichotpundit, Ph.D.

3 การตลาดในธุรกิจยุคปัจจุบัน (MARKETING IN THE PRESENT BUSINESS) ความหมายและความสำคัญของการตลาด (Definition and Importance of Marketing) หน้าที่การตลาด (Marketing Function) หน้าที่เกี่ยวกับการจัดหาสินค้า (Merchandising Function) หน้าที่เกี่ยวกับการจัดจำหน่าย (Distributing Function) หน้าที่อำนวยความสะดวกและสนับสนุน (Facilitating Function) หน้าที่การเพิ่มอรรถประโยชน์จากหน้าที่ทางการตลาด (Utility from Marketing Function) 3 Asst.Prof.Dr.Pattana Sirichotpundit, Ph.D.

4 การตลาดในธุรกิจยุคปัจจุบัน (MARKETING IN THE PRESENT BUSINESS) ความหมายและความสำคัญของการตลาด (Definition and Importance of Marketing) แนวทางการศึกษางานด้านการตลาด (The Study of Marketing) การศึกษาจากโภคภัณฑ์ (Commodity Approach) การศึกษาจากสถาบัน (Institutional Approach) การศึกษาจากหน้าที่ด้านการตลาด (Functional Approach) การศึกษาจากการบริหาร (Managerial Approach) การศึกษาจากสังคม (Social Approach) 4 Asst.Prof.Dr.Pattana Sirichotpundit, Ph.D.

5 การตลาดในธุรกิจยุคปัจจุบัน (MARKETING IN THE PRESENT BUSINESS) แนวความคิดหลักทางการตลาด (The Core Concept of Marketing) 5 Asst.Prof.Dr.Pattana Sirichotpundit, Ph.D. ความ จำเป็น ความ ต้องการ อุปสงค์ ผลิตภัณฑ์ คุณค่า / ต้นทุน ความพึง พอใจ แลกเปลี่ย น ทำการซื้อ ขาย วิธีการ ตลาด นักการ ตลาด วิธีการ ตลาด นักการ ตลาด

6 การตลาดในธุรกิจยุคปัจจุบัน (MARKETING IN THE PRESENT BUSINESS) แนวความคิดหลักทางการตลาด (The Core Concept of Marketing) การแลกเปลี่ยนในระบบเศรษฐกิจยุคใหม่ 6 Asst.Prof.Dr.Pattana Sirichotpundit, Ph.D. ตลาด ผู้บริโภค ตลาด รัฐบาล ตลาด ทรัพยากร ตลาด คนกลาง เงิน ภาษี สินค้าและบริการ ทรัพยากร บริการ ภาษี สินค้า บริการ เงิน สินค้า บริการ / เงิน ตลาด ผู้ผลิต

7 การวิเคราะห์ โอกาสและ สิ่งแวดล้อม ทางการตลาด การวิจัยตลาด การเลือกตลาด เป้าหมาย การวางตำแหน่ง ตลาด การออกแบบกล ยุทธ์และการ วางแผน โปรแกรม การตลาด การจัดองค์การ การปฏิบัติการ และการควบคุม สิ่งแวดล้อมมหภาค - ประชากรศาสตร์ - ภาวะเศรษฐกิจ - กายภาพ - เทคโนโลยี - การเมือง / กฎหมาย - สังคม / วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อมจุลภาค - ผู้ขายปัจจัยการผลิต - คนกลางทางการตลาด - คู่แข่งขัน - กลุ่มสาธารณะชน - ลูกค้า การวิจัยตลาด และการแบ่งส่วน ตลาด - ตลาดผู้บริโภค - ตลาดธุรกิจ การเลือกตลาด เป้าหมาย การวางตำแหน่ง ตลาด - การสร้างความ แตกต่าง ด้าน ผลิตภัณฑ์ บริการ บุคลากร และ ภาพลักษณ์ ส่วนประสมการตลาด - กลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ - กลยุทธ์ราคา - กลยุทธ์การจัดจำหน่าย - กลยุทธ์การส่งเสริม การตลาด งบประมาณกิจกรรม โปรแกรมการ ปฏิบัติงาน ประเมินและ ควบคุม - การจัดองค์การ - วัตถุประสงค์ - หน้าที่รับผิดชอบ - การวัดผลงาน - ปรับปรุงการทำงาน  การบริหารการตลาดเชิงธุรกิจทั่วไป (General Frameworks of Marketing in Business) 7 การตลาดในธุรกิจยุคปัจจุบัน (Marketing in the Present Business) Asst.Prof.Dr.Pattana Sirichotpundit, Ph.D.

8 การตลาดในธุรกิจยุคปัจจุบัน (MARKETING IN THE PRESENT BUSINESS) แนวความคิดทางการตลาด (History of Marketing Concepts) 8 Asst.Prof.Dr.Pattana Sirichotpundit, Ph.D. แนวความคิดมุ่ง การผลิต (The Production Concept) แนวความคิดมุ่ง ผลิตภัณฑ์ (The Product Concept) แนวความคิดมุ่ง การตลาด (The Marketing Concept) แนวความคิดมุ่ง การตลาดเพื่อสังคม (The Societal Marketing Concept) แนวความคิดมุ่ง การขาย (The Selling Concept)

9 การตลาดในธุรกิจยุคปัจจุบัน (MARKETING IN THE PRESENT BUSINESS) แนวความคิดทางการตลาด (History of Marketing Concepts) ความแตกต่างระหว่างการตลาดและการขาย 9 Asst.Prof.Dr.Pattana Sirichotpundit, Ph.D. โรงงานผลิต ผลิตภัณฑ์การขายและการส่งเสริมการขาย กำไรภายใต้ปริมาณการขาย ตลาดเป้าหมาย ความต้องการลูกค้า การตลาดแบบประสานงานกัน กำไรภายใต้ความพึงพอใจลูกค้า แนวความคิดการขาย แนวความคิดการตลาด จุดเริ่มต้น จุดเน้น วิธีการเป้าหมาย

10 การสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า : บริหารงานลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Relationship Management or CRM) การพัฒนาและเปลี่ยนแปลงลูกค้า (Customer Development) ลูกค้ า สงสั ยจะ ซื้อ ลูกค้ า มุ่งห วัง ลูกค้า ไม่มี คุณสม บัติที่จะ ซื้อ ลูกค้า ซื้อ ครั้ง แรก ลูกค้ า ซื้อ ซ้ำ ลูกค้ า ที่ซื้อ บ่อย ๆ ตลาด ออก จาก การเป็น ลูกค้า ลูกค้า ที่เป็น หุ้นส่ว น ลูกค้า ที่เป็น สมาชิ ก การตลาดในธุรกิจยุคปัจจุบัน (Marketing in the Present Business) Asst.Prof.Dr.Pattana Sirichotpundit, Ph.D. 10

11 การตลาดในธุรกิจยุคปัจจุบัน (MARKETING IN THE PRESENT BUSINESS) 11 Asst.Prof.Dr.Pattana Sirichotpundit, Ph.D. Q&A


ดาวน์โหลด ppt การตลาดในธุรกิจยุคปัจจุบัน (MARKETING IN THE PRESENT BUSINESS) ความหมายและความสำคัญของการตลาด (Definition and Importance of Marketing) แนวความคิดหลักทางการตลาด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google