งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลงานวิจัยเรื่อง การเปรียบเทียบ ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนรู้ก่อนเรียนและหลัง เรียนจากการใช้สื่อ E-book เรื่อง บัญชีเบื้องต้น 1 ของนักเรียนระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลงานวิจัยเรื่อง การเปรียบเทียบ ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนรู้ก่อนเรียนและหลัง เรียนจากการใช้สื่อ E-book เรื่อง บัญชีเบื้องต้น 1 ของนักเรียนระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผลงานวิจัยเรื่อง การเปรียบเทียบ ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนรู้ก่อนเรียนและหลัง เรียนจากการใช้สื่อ E-book เรื่อง บัญชีเบื้องต้น 1 ของนักเรียนระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล ศรีย่าน

2 จากการเรียนวิชาการบัญชีเบื้องต้น 1 ในปีการศึกษาที่ผ่านมานั้น สำหรับนักเรียน ระดับชั้นปวช. 1 นักเรียนไม่ชอบที่จะทำบัญชีเพราะมีเนื้อหามาก ยากที่จะเข้าใจ และยังต้องมีการฝึกตีตารางแบบฟอร์มต่างๆ อีกมากมาย จึงทำให้นักเรียนไม่สนใจ และไม่ตั้งใจเรียน ส่งผลถึงการเรียนที่ตกต่ำคะแนนไม่ดีเท่าที่ควรเพื่อให้นักเรียน มีความสนใจในการเรียนและทำบัญชีได้อย่างถูกต้อง ดังนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องหา วิธีแก้ไขปัญหาดังกล่าว นั่นคือการนำสื่อการสอนมาประยุกต์และปรับให้เหมาะสม กับการสอนเพื่อให้นักเรียนสนใจการเรียนและจัดทำบัญชีได้ถูกต้อง ผู้สอนจึงจัดทำ สื่อการเรียนการสอนขึ้น คือ E-book เรื่องการบัญชีเบื้องต้น 1

3 1. เพื่อหาประสิทธิภาพของสื่อ การสอน E -book เรื่อง การบัญชีเบื้องต้น 1 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนรู้ก่อนเรียน และหลังเรียน โดยใช้สื่อ E- book เรื่อง การบัญชี เบื้องต้น 1

4 ประชากร : นักเรียนระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล ศรีย่าน จำนวน 490 คน กลุ่มตัวอย่าง : นักเรียนระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล ศรีย่าน ห้อง 1101 บ่าย จำนวน 47 คน ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย : 1. ตัวแปรต้น คือ สื่อการสอน E-book เรื่อง การบัญชีเบื้องต้น 1 2. ตัวแปรตาม คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการบัญชีเบื้องต้น 1 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย : 1. สื่อการสอน E- book เรื่อง การบัญชีเบื้องต้น 1 2. แบบทดสอบวัด ผลสัมฤทธิ์ 20 ข้อ

5 ตาราง 1 ประสิทธิภาพของการพัฒนาการ เรียนการสอนโดยใช้สื่อการสอน E-book เรื่อง การบัญชีเบื้องต้น 1 คะแนนคะแนนระหว่าง เรียน E1 คะแนนหลัง เรียน E2 ประสิทธิภาพ ของ E-book คะแนนเต็ม 4010 ค่าเฉลี่ย 32.1488.70280.37/87.02 ร้อยละของ ค่าเฉลี่ย 80.3787.02 จากตารางวิเคราะห์ พบว่า ผลการหาประสิทธิภาพ E 1 และ E 2 ของสื่อการ สอน E-book เรื่อง การบัญชีเบื้องต้น 1 สำหรับนักเรียน ระดับชั้น ปวช.1 คะแนนแบบฝึกระหว่างเรียน เท่ากับ 80.37 และ คะแนนหลังเรียน เท่ากับ 87.02 แสดงว่า สื่อการสอน E –book มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80

6 ตาราง 2 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน และหลังเรียนด้วยสื่อการสอน E-book เรื่อง การบัญชีเบื้องต้น 1 คะแนน สอบ NSD.tSig. ก่อนเรียน 475.511.93 2 24.4 85.000 หลังเรียน 4716.0 6 2.26 9 จากตารางวิเคราะห์ แสดงว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่า ก่อนเรียน นั่นหมายถึงนักเรียนที่เรียนโดยใช้สื่อ E-book เรื่องการบัญชีเบื้องต้น 1 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ หลังเรียนสูงกว่า ก่อนเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.05

7 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ก่อนเรียน และหลังการใช้สื่อ E-book เรื่อง การบัญชีเบื้องต้น 1 ของนักเรียนระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 พบว่า นักเรียนที่เรียน โดยใช้สื่อ E-book หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมี นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และค่า S.D. หลังเรียนมี ค่าสูงกว่าก่อนเรียน แสดงว่าหลังจากเรียนโดยใช้สื่อ E- book นักเรียนมีคะแนนสูงขึ้น การที่ได้ผลการศึกษา เช่นนี้ อาจเนื่องมาจากการเรียนโดยใช้สื่อ E-book ซึ่ง เป็นสื่อการเรียนรู้แบบใหม่ที่มีประสิทธิภาพสำหรับ นักเรียนกลุ่มตัวอย่าง จึงทำให้นักเรียนมีความสนใจที่จะ เรียนด้วยสื่อชนิดนี้ อีกทั้งโดยใช้สื่อ E-book ใช้แทนคำ บรรยายทำให้นักเรียนไม่เสียเวลาและเบื่อหน่ายการอ่าน เนื้อหา เสริมสร้างบรรยากาศในการเรียนให้มีความผ่อน คลายสามารถจดจำเนื้อหาได้ดีกว่าและนักเรียนที่เรียน โดยใช้สื่อ E-book มีการตรวจสอบความรู้อยู่เสมอจาก การทำแบบทดสอบท้ายกิจกรรม ซึ่งจัดเป็นแบบทดสอบ ย่อย เพื่อหาข้อบกพร่องของตนเองและเรียนรู้ที่จะแก้ไข ข้อบกพร่องนั้น ช่วยให้นักเรียนสามารถทบทวนความรู้ เดิมก่อนไปเรียนเนื้อหา


ดาวน์โหลด ppt ผลงานวิจัยเรื่อง การเปรียบเทียบ ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนรู้ก่อนเรียนและหลัง เรียนจากการใช้สื่อ E-book เรื่อง บัญชีเบื้องต้น 1 ของนักเรียนระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google