งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชื่อเรื่องวิจัย การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้แบบฝึกวิชาภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารในงานอาชีพเรื่อง PRESENT SIMPLE TENSE สำหรับนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชื่อเรื่องวิจัย การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้แบบฝึกวิชาภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารในงานอาชีพเรื่อง PRESENT SIMPLE TENSE สำหรับนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชื่อเรื่องวิจัย การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้แบบฝึกวิชาภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารในงานอาชีพเรื่อง PRESENT SIMPLE TENSE สำหรับนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นปีที่ 3 ห้องชกบ. 314 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ ชื่อผู้วิจัย ธนัชชา ทองมิตร สถาบันที่สังกัด วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล บริหารธุรกิจ

2 ปัญหาการวิจัย จากการที่ผู้วิจัยเป็นครูผู้สอน พบว่านักศึกษาขาดทักษะการใช้ ประโยคโครงสร้างของ PRESENT SIMPLE TENSE ผู้วิจัยจึงใช้แบบฝึกวิชาภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารในงานอาชีพเรื่อง PRESENT SIMPLE TENSE เพื่อ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้ของ นักศึกษาให้สูงขึ้น

3 วัตถุประสงค์การวิจัย เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนก่อนและหลังการใช้แบบฝึกวิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงาน อาชีพเรื่อง PRESENT SIMPLE TENSE สำหรับนักศึกษาในระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นปีที่ 3

4 ตารางสรุปผลสัมฤทธิ์การทำแบบทดสอบ ของกลุ่มตัวอย่างก่อน - หลัง การ ทดสอบ NXS.D ∑D∑D T-test ก่อน เรียน 3917.694.132882.5522.11 หลัง เรียน 3925.024.96

5 สรุปผลการวิจัย 1. ประสิทธิภาพของแบบฝึกการใช้ Present Simple Tense เท่ากับ 84.23/83.42 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้ 2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การใช้แบบฝึก การใช้ Present Simple Tense ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นปีที่ 3 ก่อน และหลังการเรียนมี ความแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญที่ ระดับ.01 โดยค่าเฉลี่ยของคะแนน ผลสัมฤทธิ์หลัง เรียนจะสูงกว่าค่าเฉลี่ย ของคะแนนก่อนการเรียนโดยใช้แบบฝึก

6 ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย 1. นักศึกษานำทักษะโครงสร้างของ PRESENT SIMPLE TENSE ไปใช้ได้อย่างถูกต้อง 2. เป็นแนวทางในการพัฒนาแบบฝึกวิชา ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการใช้ ไวยากรณ์ในเรื่องอื่น ๆต่อไป

7


ดาวน์โหลด ppt ชื่อเรื่องวิจัย การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้แบบฝึกวิชาภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารในงานอาชีพเรื่อง PRESENT SIMPLE TENSE สำหรับนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google