งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชื่อเรื่อง ผลการใช้เทคนิคการเรียนแบบร่วมมือ ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ของการเรียนวิชางานวัด ละเอียดช่างยนต์ของนักศึกษาชั้น ปวช.2 สาขางานยานยนต์ โรงเรียนโปลิเทคนิค.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชื่อเรื่อง ผลการใช้เทคนิคการเรียนแบบร่วมมือ ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ของการเรียนวิชางานวัด ละเอียดช่างยนต์ของนักศึกษาชั้น ปวช.2 สาขางานยานยนต์ โรงเรียนโปลิเทคนิค."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชื่อเรื่อง ผลการใช้เทคนิคการเรียนแบบร่วมมือ ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ของการเรียนวิชางานวัด ละเอียดช่างยนต์ของนักศึกษาชั้น ปวช.2 สาขางานยานยนต์ โรงเรียนโปลิเทคนิค ลานนา เชียงใหม่

2 วัตถุประสงค์ในการวิจัย 1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนปฏิบัติก่อนและหลังเรียนโดยใช้เทคนิค การเรียนแบบร่วมมือของนักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช.2) ห้องช่าง ยนต์ 2104 - 2106 สาขางานยานยนต์ โรงเรียนโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่

3 กรอบแนวคิดงานวิจัย สมมุติฐานผลสัมฤทธิ์ในการเรียน วิชางานวัดละเอียดช่างยนต์ของนักศึกษา หลังเรียนโดยใช้เทคนิคการเรียนแบบร่วมมือ สูงกว่าก่อนเรียน

4 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากร ที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็น นักศึกษาระดับ ปวช.2 ห้องช่างยนต์ 2104 - 2106 สาขางานยานยนต์ โรงเรียนโปลิ เทคนิคลานนาเชียงใหม่ กลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักศึกษาระดับ ปวช.2 สาขางานยานยนต์ โรงเรียนโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่ ปี การศึกษา 2553 ภาคเรียนที่ 2 จำนวน 84 คน ซึ่งได้มาโดยวิธีสุ่มแบบกลุ่ม

5 ลักษณะของเครื่องมือที่ใช้ใน การศึกษา เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาในครั้งนี้ ได้แก่ 1. แผนจัดการเรียนรู้ ใช้หลักการ ของเทคนิคการเรียนแบบร่วมมือ จำนวน 1 แผน 12 หน่วยการเรียน คาบละ 2 ชั่วโมง 2. แบบทดสอบวัดพื้นฐานงานวัด ละเอียดช่างยนต์ตามผลการเรียนรู้ที่ คาดหวังระดับชั้น ปวช. ปีที่ 2 สาขางานยาน ยนต์ แบบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก จำนวน 16 ข้อ แบบอัตนัย 1 ข้อ รวม 20 คะแนน

6 สรุปผลการศึกษา ผลของการใช้เทคนิคการเรียนแบบ ร่วมมือของนักศึกษาระดับ ปวช. 2 พบว่า นักศึกษาที่เรียนโดยใช้เทคนิคการเรียน แบบร่วมมือ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา งานวัดละเอียดสูงขึ้น โดยมีคะแนนที่ได้ จากการทดสอบหลังเรียนสูงกว่าคะแนนที่ ได้จากการทดสอบก่อนเรียนอย่างมี นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.01 ซึ่งเป็นไป ตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ แสดงว่าการเรียน การสอนโดยใช้เทคนิคการเรียนแบบร่วมมือ ช่วยพัฒนาการเรียนวิชางานวัดละเอียด สูงขึ้น

7 ผลกระทบที่เกิดขึ้น จากการทดลองสอนโดยใช้เทคนิคการเรียน แบบร่วมมือแล้วเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชางานวัดละเอียดก่อนและหลังเรียน พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.01 ซึ่งเป็นไปตาม สมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้เนื่องจาก การที่นักศึกษาที่มี ระดับความสามารถต่ำ ปานกลาง และสูงคละกันมา ร่วมมือกันทำกิจกรรมในชั้นเรียนของนักศึกษา ได้ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีโอกาสแลกเปลี่ยน ประสบการณ์ แสดงความคิดเห็นร่วมกัน จึงทำให้ ประสบความสำเร็จได้เท่าเทียมกัน เพราะช่วยกัน ศึกษาหาความรู้ คอยให้กำลังใจกัน นักศึกษาที่เก่งจะ ช่วยอธิบายให้เพื่อนที่อ่อนกว่า สมาชิกทุกคนจึงมี ความเชื่อมั่นในตนเอง ส่งผลให้นักศึกษามี ความสามารถในการเรียนสูงขึ้น

8 ข้อเสนอแนะการวิจัย 1.1 ผลจากการศึกษาแสดงให้เห็นว่า การเรียนการ สอนด้วยเทคนิคการเรียนแบบร่วมมือให้ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนวิชางานวัดละเอียดหลังการเรียนสูงกว่า ก่อนเรียน ดังนั้นครูผู้สอนควรนำเทคนิคการเรียน แบบกลุ่มร่วมมือไปใช้ในการเรียนการสอนเพื่อช่วย พัฒนาทักษะในการเรียน 1.2 ก่อนนำเทคนิคการเรียนแบบร่วมมือไปใช้จัด กิจกรรมการเรียนการสอน ครูผู้สอนควรเตรียมความ พร้อมในด้านการทำงานด้วยกระบวนการกลุ่มให้แก่ นักศึกษา เช่นใบงาน เครื่องมือวัดละเอียด ชิ้นส่วนที่ ทำการวัด ค่ามาตรฐานเพื่อทำการเปรียบเทียบ และ คู่มือซ่อมเครื่องยนต์แต่ละรุ่นที่ใช้ในการวัดเพื่อให้การ ทำกิจกรรมดำเนินไปอย่างราบรื่นและต่อเนื่องตลอด การเรียน


ดาวน์โหลด ppt ชื่อเรื่อง ผลการใช้เทคนิคการเรียนแบบร่วมมือ ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ของการเรียนวิชางานวัด ละเอียดช่างยนต์ของนักศึกษาชั้น ปวช.2 สาขางานยานยนต์ โรงเรียนโปลิเทคนิค.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google