งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานวิจัยในชั้นเรียน ผู้วิจัย วิทยาลัยเทคโนโลยีเมโทร จ. เชียงใหม่ การพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้สื่อ VDO ช่วยสอน ในรายวิชาพลังงานและสิ่งแวดล้อม ของ นักศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "งานวิจัยในชั้นเรียน ผู้วิจัย วิทยาลัยเทคโนโลยีเมโทร จ. เชียงใหม่ การพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้สื่อ VDO ช่วยสอน ในรายวิชาพลังงานและสิ่งแวดล้อม ของ นักศึกษา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 งานวิจัยในชั้นเรียน ผู้วิจัย วิทยาลัยเทคโนโลยีเมโทร จ. เชียงใหม่ การพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้สื่อ VDO ช่วยสอน ในรายวิชาพลังงานและสิ่งแวดล้อม ของ นักศึกษา ปวช.2 แผนกช่างยนต์ วิทยาลัยเทคโนโลยี นางสาวปิยะกาญจน์ วงศ์ซื่อ

2 ปัญหาการวิจัย ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา พลังงานและสิ่งแวดล้อม ( รหัสวิชา 2001-0008) ใน ระดับชั้นปวช. 2 แผนกช่างยนต์ วิทยาลัย เทคโนโลยีเมโทร ข้าพเจ้าได้จัดการเรียนการสอน ด้วยวิธีการสอนแบบบรรยายและสาธิต โดยใช้ เอกสารตำราเรียนซึ่งได้จัดหาให้ตรงตามความ ต้องการของอาจารย์ผู้สอนในรายวิชานั้นๆ แต่ เนื่องจากเอกสารตำราเรียนที่ใช้ในการสอนจะเน้น ด้านทฤษฏีมากกว่าเน้นการปฏิบัติจริง จึงทำให้ นักเรียน นักศึกษา เกิดความเบื่อหน่ายในการเรียน จากเอกสารตำราเรียน เพราะเอกสารตำราเรียนมี เพียงภาพประกอบและตัวอักษรเท่านั้น จึงเป็นปัจจัย หนึ่งที่ทำให้นักเรียน นักศึกษา ไม่ให้ความสนใจ เท่าที่ควร อีกทั้งในภาคเรียนที่ 2/2556 นี้ยังมี วันหยุดนักขัตฤกษ์บ่อย จนทำให้นักศึกษาห้อง ชย - 201,202 ซึ่งเรียนร่วมกันไม่ได้เรียน มีเวลาเรียนไม่ เพียงพอ และยังส่งผลกระทบไปถึงผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนของนักเรียน นักศึกษาทำให้นักเรียน นักศึกษา มีผลการเรียนที่ต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนดอีก ด้วย

3 จากสภาพการเรียนการสอนและปัญหา ดังกล่าวข้างต้นทำให้ผู้วิจัย สนใจที่จะพัฒนา วิธีการสอนขึ้นมาเสริม เพื่อช่วยกระตุ้นการเรียนรู้ ให้กับนักเรียน นักศึกษาและเพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้พัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดย ผู้วิจัยได้ทำการผลิต สื่อประเภทวิดีโอขึ้นมาใช้ สนับสนุนในการเรียนการสอน และเพื่อศึกษาดูว่า สื่อการเรียนการสอน ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นมานี้จะ สามารถช่วยในเรื่องของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียน นักศึกษา เพราะสื่อการเรียนการ สอนที่ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้นมานี้ ประกอบด้วย ภาพเคลื่อนไหว และเสียงประกอบ ซึ่งการใช้สื่อ การสอนประเภทวิดีโอนี้เปรียบเสมือนการสอน จริง และนักเรียน นักศึกษาสามารถที่จะปฏิบัติได้ จริง ตามเนื้อหาที่เรียน และจะช่วยสอนเสริมใน ส่วนของนักเรียน นักศึกษาที่ไม่เข้าเรียนใน รายวิชา พลังงานและสิ่งแวดล้อมได้

4 วัตถุประสงค์ 1. เพื่อพัฒนาสื่อวิดีโอการเรียนการ สอนรายวิชา พลังงานและสิ่งแวดล้อม เรื่อง พลังงานทดแทน สำหรับนักเรียนชั้น ปวช.2 แผนกช่างยนต์ ภาคเรียนที่ 2/2556 ของ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมโทร 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนของนักเรียน นักศึกษา รายวิชา พลังงานและสิ่งแวดล้อม เรื่อง พลังงาน ทดแทน สำหรับนักเรียนชั้น ปวช.2 แผนก ช่างยนต์ ภาคเรียนที่ 2/2556 ของวิทยาลัย เทคโนโลยีเมโทร 3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน นักศึกษาที่มีต่อสื่อวิดีโอการเรียนการสอนที่ ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้น รายวิชา พลังงานและ สิ่งแวดล้อม พลังงานทดแทน ระดับชั้น ปวช.2 แผนกช่างยนต์ ภาคเรียนที่ 2/2556 ของ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมโทร

5 กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย การศึกษาสื่อการ เรียนการสอน รายวิชา พลังงานและ สิ่งแวดล้อม เรื่อง พลังงานทดแทน การ เรียนรู้ ด้วย ตนเอง (SDL) ผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนในรายวิชา พลังงานและ สิ่งแวดล้อมเรื่อง พลังงานทดแทน ผลความพึงพอใจ ของนักศึกษา ต่อสื่อการเรียนการ สอนรายวิชา พลังงานและ เรื่อง พลังงานทดแทน

6 ตารางแสดงการวิเคราะห์ข้อมูล N Mea n S.D. ผลต่าง ของ ค่าเฉลี่ ย tdf Sig 1 tailed ชอ - 201,20 2306.900.84 -0.57 - 2.23 0 580.015 ชย - 201,20 2307.471.11 จากตาราง พบว่า การทดสอบความ แตกต่างของค่าเฉลี่ยทั้งสองกลุ่มของผู้เรียน ห้องชอ -201,202 มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 6.90 คะแนน ห้องชย -201,202 มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 7.47 คะแนน เมื่อเปรียบเทียบแล้วมีความแตกต่างกันเท่ากับ - 0.57 คะแนนดังนั้นจากการทดสอบสถิติ t-test พบว่า ค่าเฉลี่ยระหว่างผู้เรียนห้องชย 201,202 กับห้อง ชอ -201,202 สูงกว่าอย่างมีนัยสำคัญ ทางสถิติที่ระดับ 0.05

7 รายการ ระดับความพึงพอใจ 54321 ดีมากดีปาน กลาง พอใช้ปรับปรุ ง N คน. N N N N สื่อมีความน่าสนใจ 2211 0 62426--- - สื่อช่วยให้นักศึกษาเข้าใจ มากขึ้น 2814 0 28----- - สามารถช่วยในการเรียนการ สอนได้ 2512 5 520----- - สามารถนาสื่อไปเผยแพร่ ให้กับผู้ที่สนใจ 2110 5 936----- - ผู้ใช้มีความพึงพอใจต่อสื่อ การสอน 2613 0 416----- - คะแนนเต็มและคะแนนที่ได้ จาการประเมิน 610104600 คะแนนเต็มทั้งหมด 22 50 720/2250 = 0.32x15 =4.80 สรุปความพึงพอใจที่ได้คือ 4. 80 คิดเป็นร้อยละ 96 หมายเหตุ : จากผู้ประเมินทั้งหมด 30 คน

8 สรุปผลการวิจัย 1. มีการพัฒนาสื่อวิดีโอการเรียนการสอนรายวิชา พลังงานและ เรื่อง พลังงานทดแทน เพื่อใช้ ประกอบการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนชั้น ปวช.2 แผนกช่างยนต์ ภาคเรียนที่ 2/2556 ของวิทยาลัย เทคโนโลยีเมโทร 2. จากการเรียนการสอนแบบใช้สื่อการสอนวิดีโอ รายวิชา พลังงานและสิ่งแวดล้อม เรื่อง พลังงานทดแทน แล้วส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน นักศึกษา ดังนี้ นักเรียน นักศึกษา ชั้น ปวช.2 ห้องชย - 201,202 ที่ไม่มีเรียนเพราะมีวันหยุดบ่อย มีค่าเท่ากับ 7.47 คะแนน กับ ห้อง ชอ -201,202 ที่เรียนในห้องเรียน ปกติ มีค่าเท่ากับ 6.90 คะแนน เมื่อเปรียบเทียบแล้วมี ความแตกต่างกันเท่ากับ -0.57 คะแนน ดังนั้นค่าเฉลี่ย ระหว่างผู้เรียนห้องชย -201,202 กับห้องชอ -201,202 สูงกว่าอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 3. นักเรียน นักศึกษามีความพึงพอใจต่อสื่อวิดีโอ การเรียนการสอนที่ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้น รายวิชา พลังงานและสิ่งแวดล้อม เรื่อง พลังงานทดแทน ระดับชั้น ปวช.2 ร้อยละ 96 ซึ่งถือว่าอยู่ในระดับ ดีมาก


ดาวน์โหลด ppt งานวิจัยในชั้นเรียน ผู้วิจัย วิทยาลัยเทคโนโลยีเมโทร จ. เชียงใหม่ การพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้สื่อ VDO ช่วยสอน ในรายวิชาพลังงานและสิ่งแวดล้อม ของ นักศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google