งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชื่อเรื่องวิจัย : พัฒนาการของการอ่าน ออกเสียงภาษาอังกฤษ โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่าน ออกเสียง ภาษาอังกฤษ ชื่อผู้วิจัย / ตำแหน่ง : นางอนุสรณ์ จิต อารี รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชื่อเรื่องวิจัย : พัฒนาการของการอ่าน ออกเสียงภาษาอังกฤษ โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่าน ออกเสียง ภาษาอังกฤษ ชื่อผู้วิจัย / ตำแหน่ง : นางอนุสรณ์ จิต อารี รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชื่อเรื่องวิจัย : พัฒนาการของการอ่าน ออกเสียงภาษาอังกฤษ โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่าน ออกเสียง ภาษาอังกฤษ ชื่อผู้วิจัย / ตำแหน่ง : นางอนุสรณ์ จิต อารี รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ สถานศึกษาที่สังกัด : วิทยาลัยเทคโนโลยี เมืองชลบริหารธุรกิจ

2 ปัญหาใน การวิจัย จากประสบการณ์การสอนวิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 รหัสวิชา (2000- 1201) ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 1 ห้อง 3 พบว่านักเรียนมีปัญหาในการออกเสียงคำ ภาษาอังกฤษบางคำ บางครั้งยังอ่านไม่ค่อยออก ยังสะกดคำไม่ค่อยได้เพราะนักเรียนมีพื้นฐานใน การเรียนน้อยขาดความมั่นใจในการออกเสียง ภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นปัญหาในการสื่อสาร ฉะนั้นการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านออกเสียง ภาษาอังกฤษ จึงมีส่วนช่วยทำให้นักเรียนสามารถอ่านออกสียง ภาษาอังกฤษได้ถูกต้อง

3 วัตถุประ สงค์ 1. เพื่อศึกษาพัฒนาการของการอ่าน ออกเสียงภาษาอังกฤษ ของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปี ที่ 1 ห้อง 3 วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชล บริหารธุรกิจ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 หลังจากการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านออก เสียงภาษาอังกฤษ 2. เพื่อเปรียบเทียบการอ่านออกเสียง ภาษาอังกฤษของนักเรียน ระดับชั้น ประกาศนียบัตรวิชาอาชีพปีที่ 1 ห้อง 3 ภาค เรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 ก่อนและหลังการ ได้รับการฝึกอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษ โดย ใช้แบบฝึกทักษะการอ่านออกเสียง ภาษาอังกฤษ

4 สรุป ผลการวิจั ย จากการศึกษา พบว่า คะแนนสอบ Post – test มีค่ามากกว่าคะแนนสอบ Pre – test มี ความ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ หรือกลุ่มตัวอย่างก่อนใช้นวัตกรรมและหลังใช้ นวัตกรรมมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกต่างกัน จากการใช้นวัตกรรมนี้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.01 งานวิจัยนี้จึงถือว่าเป็นไปตาม สมมติฐานที่ตั้งไว้ สรุปว่า นวัตกรรมนี้ ใช้ได้

5 ตารางหรือผัง สรุปสำคัญ ตารางแสดงคะแนนการทดสอบก่อนและ หลังการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านออกเสียง ภาษาอังกฤษ ของนักเรียนปวช.1 ห้อง 3 ก่อน และหลังการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านออกเสียง ภาษาอังกฤษ โดยใช้การทดลองกับผู้เรียน 39 คน คละผู้เรียนเก่งและอ่อน 5.8214.18

6 ประโยชน์ที่ได้จาก การศึกษาวิจัย ผลการวิจัยที่ได้ สามารถนำไปใช้ ในการเรียนการสอนในรายวิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 อาจารย์ ท่านอื่น หรือสามารถนำไปประยุกต์ใช้ใน การเรียนการสอนในกลุ่มวิชาด้านการอ่าน ออกเสียงได้ โดยพิจารณาจากความ เหมาะสมของเนื้อหาในรายวิชานั้น ๆ


ดาวน์โหลด ppt ชื่อเรื่องวิจัย : พัฒนาการของการอ่าน ออกเสียงภาษาอังกฤษ โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่าน ออกเสียง ภาษาอังกฤษ ชื่อผู้วิจัย / ตำแหน่ง : นางอนุสรณ์ จิต อารี รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google