งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชื่อเรื่องวิจัย: พัฒนาการของการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชื่อเรื่องวิจัย: พัฒนาการของการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชื่อเรื่องวิจัย: พัฒนาการของการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษ
โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านออกเสียง ภาษาอังกฤษ ชื่อผู้วิจัย/ตำแหน่ง: นางอนุสรณ์ จิตอารี รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ สถานศึกษาที่สังกัด: วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลบริหารธุรกิจ

2 ปัญหาในการวิจัย จากประสบการณ์การสอนวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 รหัสวิชา( ) ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 1 ห้อง 3 พบว่านักเรียนมีปัญหาในการออกเสียงคำภาษาอังกฤษบางคำ บางครั้งยังอ่านไม่ค่อยออก ยังสะกดคำไม่ค่อยได้เพราะนักเรียนมีพื้นฐานในการเรียนน้อยขาดความมั่นใจในการออกเสียงภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นปัญหาในการสื่อสาร ฉะนั้นการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษ จึงมีส่วนช่วยทำให้นักเรียนสามารถอ่านออกสียงภาษาอังกฤษได้ถูกต้อง

3 วัตถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาพัฒนาการของการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษ ของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 1 ห้อง 3 วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลบริหารธุรกิจ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา หลังจากการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษ 2. เพื่อเปรียบเทียบการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษของนักเรียน ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาอาชีพปีที่ 1 ห้อง 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 ก่อนและหลังการได้รับการฝึกอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษ โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษ

4 สรุปผลการวิจัย จากการศึกษา พบว่า คะแนนสอบ Post – test มีค่ามากกว่าคะแนนสอบ Pre – test มีความ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ หรือกลุ่มตัวอย่างก่อนใช้นวัตกรรมและหลังใช้นวัตกรรมมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกต่างกัน จากการใช้นวัตกรรมนี้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 งานวิจัยนี้จึงถือว่าเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ สรุปว่า นวัตกรรมนี้ใช้ได้

5 ตารางหรือผังสรุปสำคัญ
ตารางแสดงคะแนนการทดสอบก่อนและหลังการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษ ของนักเรียนปวช.1 ห้อง 3 ก่อนและหลังการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษ โดยใช้การทดลองกับผู้เรียน 39 คน คละผู้เรียนเก่งและอ่อน 5.82 14.18

6 ประโยชน์ที่ได้จากการศึกษาวิจัย
ผลการวิจัยที่ได้ สามารถนำไปใช้ในการเรียนการสอนในรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 อาจารย์ท่านอื่น หรือสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนในกลุ่มวิชาด้านการอ่านออกเสียงได้ โดยพิจารณาจากความเหมาะสมของเนื้อหาในรายวิชานั้น ๆ


ดาวน์โหลด ppt ชื่อเรื่องวิจัย: พัฒนาการของการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google