งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การออกแบบหน่วยการเรียนรู้แบบย้อนกลับ (Backward Design) เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาระดับชั้น ปวช.2/4 ในรายวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว รัตติกาล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การออกแบบหน่วยการเรียนรู้แบบย้อนกลับ (Backward Design) เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาระดับชั้น ปวช.2/4 ในรายวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว รัตติกาล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การออกแบบหน่วยการเรียนรู้แบบย้อนกลับ (Backward Design) เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาระดับชั้น ปวช.2/4 ในรายวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว รัตติกาล ก้อนแปง วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเชียงใหม่

2 ความสำคัญของปัญหาความสำคัญของปัญหา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเป็นหลักสูตรที่มี วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะและ ประสบการณ์ในงานอาชีพตรงตามมาตรฐานวิชาชีพ นำไปปฏิบัติงานอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถ เลือกวิถีการดำรงชีพและการประกอบอาชีพได้อย่าง เหมาะสมกับตนเพื่อสร้างสรรค์ความจริญต่อชุมชน ท้องถิ่นและประเทศชาติ รายวิชาอุตสาหกรรมการ ท่องเที่ยว เป็นรายวิชาชีพสาขางาน ที่นักศึกษาระดับ ปวช. สาขางานการท่องเที่ยวทุกคนต้องเรียน แต่การ จัดการเรียนการสอนที่ผ่านมา พบว่า นักศึกษายังมีผล การเรียนไม่บรรลุตามจุดประสงค์ที่ตั้งไว้ เนื่องจากเป็น การจัดการเรียนการสอนที่เน้นการบรรยายควบคู่ไป กับการปฏิบัติ นักศึกษายังไม่ได้เรียนรู้จาก ประสบการณ์จริง ดังนั้น ผู้วิจัยจึงเลือกใช้วิธีการ จัดการเรียนรู้โดยวิธีการออกแบบแบบย้อนกลับ (Backward Design) ในรายวิชา อุตสาหกรรม ท่องเที่ยว สำหรับนักศึกษาระดับชั้น ปวช.2/4 แผนก การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว เพื่อเป็นแนวทางในการ พัฒนาระดับสติปัญญาของผู้เรียน และการใช้วิธีการ ประเมินผลตามสภาพจริงของผู้เรียนทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านสาระการเรียนรู้ ด้านกระบวนการเรียนรู้ จึงถึงด้าน คุณธรรมจริยธรรม เพื่อนำผลการประเมินในสภาพจริง ไปใช้จัดกลุ่มนักศึกษาให้ตรงกับศักยภาพ เพื่อเพิ่ม ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา

3 วัตถุประสงค์ของการวิจัยวัตถุประสงค์ของการวิจัย 1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระหว่าง ก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้กระบวนการจัดการ เรียนรู้ด้วยการออกแบบแบบย้อนกลับ 2. เพื่อประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริงที่จัดการ เรียนรู้ด้วยกระบวนการออกแบบแบบย้อนกลับใน รายวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 3. เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อ การเรียนโดยใช้การจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ ออกแบบแบบย้อนกลับ

4 กรอบแนวคิดการวิจัยกรอบแนวคิดการวิจัย การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ แบบย้อนกลับ การกำหนดความรู้ ความสามารถของผู้เรียน ที่ต้องการให้เกิดขึ้น กำหนดการแสดงออกของ ผู้เรียนที่เป็นหลักฐานที่ ชัดเจน และยอมรับได้ว่า ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถตามที่กำหนด ออกแบบประสบการณ์การ เรียนรู้ และการจัดการเรียนการ ออกแบบประสบการณ์การ เรียนรู้ และการจัดการเรียนการ นำหน่วยการเรียนรู้ที่จัดทำ ขึ้นไปใช้จัดการเรียนการ สอน ทบทวน แก้ไข และปรับปรุง อย่างต่อเนื่อง ความพึงพอใจ ของนักศึกษา ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน ของนักศึกษา

5 สรุปผลการวิจัยสรุปผลการวิจัย จากการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและ หลังการจัดการเรียนรู้โดยการออกแบบแบบย้อนกลับ พบว่า ค่าเฉลี่ยของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนเรียนคิดเป็นร้อยละ 41.01 (µ = 24.61, S.D. = 53.45) และค่าเฉลี่ยของคะแนนผลสัมฤทธิ์หลังเรียน คิดเป็นร้อยละ 82.57 (µ = 49.54, S.D. = 6.64) มี ค่าแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.01

6 สรุปผลการวิจัยสรุปผลการวิจัย จากการประเมินผลความของพึงพอใจของนักศึกษา พบว่านักศึกษามีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ โดยการออกแบบแบบย้อนกลับ ในภาพรวมอยู่ในระดับ พึงพอใจมาก (µ = 4.51, S.D. = 0.26) เมื่อพิจารณา เป็นรายข้อ พบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจมากที่สุด ในด้าน กระบวนการจัดการเรียนรู้มีความเหมาะสมกับ เวลา (µ = 4.82, S.D. = 0.52) รองลงมา ได้แก่ กระบวนการจัดการเรียนรู้เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วน ร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน (µ = 4.79, S.D. = 0.48) เนื้อหาที่ใช้จัดการเรียนรู้มีความถูกต้องในด้าน วิชาการ (µ = 4.74, S.D. = 0.57) เนื้อหาที่จัดจัดการ เรียนรู้มีความน่าสนใจ (µ = 4.62, S.D. = 0.55) เครื่องมือวัดผลมีปริมาณข้อเหมาะสม (µ = 4.59, S.D. = 0.82) เครื่องมือวัดผลมีความยากง่าย เหมาะสม (µ = 4.53, S.D. = 0.71) เครื่องมือวัดผล สามารถวัดผลได้สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (µ = 4.41, S.D. = 0.70) เนื้อหาที่ใช้จัดการเรียนรู้มี ความน่าสนใจ (µ = 4.32, S.D. = 0.68) กระบวนการ จัดการเรียนรู้มีลำดับเป็นขั้นตอน (µ = 4.29, S.D. = 0.75) และเครื่องมือวัดผลการเรียนมีความเหมาะสม (µ = 4.03, S.D. = 0.94)


ดาวน์โหลด ppt การออกแบบหน่วยการเรียนรู้แบบย้อนกลับ (Backward Design) เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาระดับชั้น ปวช.2/4 ในรายวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว รัตติกาล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google