งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชื่อ ผลงานวิจัย : การพัฒนาทักษะการ คิด คำนวณเรื่องการบวก และ การลบจำนวนเต็มของ นักเรียน ชั้นประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นปีที่ 1 โดย ใช้การจัดกิจกรรมฝึก คิดเสริมทักษะ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชื่อ ผลงานวิจัย : การพัฒนาทักษะการ คิด คำนวณเรื่องการบวก และ การลบจำนวนเต็มของ นักเรียน ชั้นประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นปีที่ 1 โดย ใช้การจัดกิจกรรมฝึก คิดเสริมทักษะ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชื่อ ผลงานวิจัย : การพัฒนาทักษะการ คิด คำนวณเรื่องการบวก และ การลบจำนวนเต็มของ นักเรียน ชั้นประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นปีที่ 1 โดย ใช้การจัดกิจกรรมฝึก คิดเสริมทักษะ ชื่อ ผู้วิจัย :

2 ปัญหาการวิจัย สภาพปัญหา สภาพปัญหา นักเรียนขาดความรู้ความชำนาญในเรื่อง การบวกและการลบจำนวนเต็ม คือนักเรียน ส่วนใหญ่มักสับสนเกี่ยวกับเครื่องหมายบวก หรือลบ เช่น (–10) + 3 ต้องเท่ากับ –7 แต่นักเรียน มักตอบ –13 เป็นต้น กล่าวคือปัญหาที่เกิดขึ้นนี้เกี่ยวข้องกับทักษะ การคิดคำนวณของนักเรียนเป็นส่วนใหญ่ซึ่ง จำเป็นต้องเร่งดำเนินการแก้ไขเนื่องจาก เนื้อหาสาระนี้เป็นพื้นฐานความรู้ในเนื้อหา ต่อไป

3 วัตถุประสงค์ การวิจัย วัตถุประสงค์การวิจัย 1. เพื่อพัฒนาทักษะการคิดคำนวณเรื่อง การบวกและการลบจำนวนเต็มของนักเรียน ชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 โดยใช้ การจัดกิจกรรมฝึกคิดเสริมทักษะ 2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน นักเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 ที่มีต่อกิจกรรมฝึกคิดเสริมทักษะ

4 วัตถุประสงค์ การวิจัย กรอบความคิดในการวิจัย กรอบความคิดในการวิจัย / กรอบ แนวคิด

5 ประชากรและ กลุ่มตัวอย่าง นักเรียนชั้น ประกาศนียบัตร วิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 ห้อง 1/16, 1/17, 1/19, 1/21 วิทยาลัยเทคโนโลยี สยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี ประชากรที่ใช้ ในการวิจัย นักเรียนชั้น ประกาศนียบัตร วิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยี สยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี จำนวน 23 คน กลุ่มตัวอย่าง

6 ผลวิเคราะห์ ข้อมูล ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของ คะแนนสอบก่อนและเรียนโดยใช้ กิจกรรมฝึกคิดเสริมทักษะ ก่อนเรียนหลังเรียนtค่าเฉลี่ยS.D.ค่าเฉลี่ยS.D. 5.223.1514.914.0827.51**

7 ผลวิเคราะห์ ข้อมูล ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัด กิจกรรมฝึกคิดเสริมทักษะ ข้อที่ / รายการ ค่าเฉลี่ยS.D.อันดับที่ 7. การเสริมแรงทางบวก เช่น ชมเชย ให้กำลังใจ 4.91.291 9. การอธิบาย / ให้คำแนะนำเพิ่มเติมของครู 4.91.291 1. การจัดการแข่งขันการคิดคำนวณเป็นกลุ่ม 4.87.343 10. เวลาที่ใช้ในการจัดกิจกรรมฝึกคิดเสริมทักษะ 4.78.524 8. การแทรกกิจกรรมนันทนาการ เช่น เต้นหรือทำท่าประกอบเพลง 4.65.655 3. การกำหนดโจทย์ปัญหาการบวกลบโดยครู 4.61.506 6. ความหลากหลายของโจทย์ปัญหาที่ครูและนักเรียนกำหนด 4.61.586 4. การเปิดโอกาสให้นักเรียนได้กำหนดโจทย์ปัญหาและเฉลยคำตอบ 4.57.598 2. การจัดการแข่งขันการคิดคำนวณเป็นรายบุคคล 4.22.529 5. ความเหมาะสมของโจทย์ปัญหาที่นักเรียนกำหนด 4.04.8210 เฉลี่ยรวม4.62.51

8 สรุปผลการวิจัย 1. นักเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ ชั้นปีที่ 1 มีพัฒนาการทาง ทักษะการคิดคำนวณเรื่องการบวก และการลบจำนวนเต็มสูงขึ้น อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 หลังจากเรียนรู้โดยใช้ กิจกรรมฝึกคิดเสริมทักษะที่ผู้วิจัย คิดค้นขึ้น 2. นักเรียนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อ การจัดกิจกรรมฝึกคิดเสริม ทักษะโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด

9 ข้อเสนอแนะ 1. ควรนำกิจกรรมฝึกคิดเสริมทักษะไป ประยุกต์ใช้กับวิชาอื่นๆ ประยุกต์ใช้กับวิชาอื่นๆ หรือ หรือ ห้องเรียนอื่นๆ เพื่อแก้ปัญหาให้กับนักเรียนที่ขาดทักษะ การคิดด้านต่างๆต่อไป 2. ควรมีการศึกษาวิจัยว่าการเสริมแรง ทางบวกมีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หรือไม่ หรือไม่ อย่างไร อย่างไร เพื่อจะได้นำผลมาพัฒนา กระบวนการเรียนรู้และประยุกต์ใช้ในการ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้เหมาะสม ยิ่งขึ้น ยิ่งขึ้น อันจะเป็นผลให้กระบวนการเรียนรู้มี ประสิทธิผลและประสิทธิภาพต่อไป

10 ขอบคุณ ครับ


ดาวน์โหลด ppt ชื่อ ผลงานวิจัย : การพัฒนาทักษะการ คิด คำนวณเรื่องการบวก และ การลบจำนวนเต็มของ นักเรียน ชั้นประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นปีที่ 1 โดย ใช้การจัดกิจกรรมฝึก คิดเสริมทักษะ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google