งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เอื้อมพร ธาตุทำเล. ปัญหาของการวิจัย ผู้วิจัยซึ่งเป็นผู้สอนในวิชาอาหารและ เครื่องดื่มเพื่อการท่องเที่ยว จึมีความสนใจที่ จะศึกษาวิธีการจัดการเรียนการสอนแบบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เอื้อมพร ธาตุทำเล. ปัญหาของการวิจัย ผู้วิจัยซึ่งเป็นผู้สอนในวิชาอาหารและ เครื่องดื่มเพื่อการท่องเที่ยว จึมีความสนใจที่ จะศึกษาวิธีการจัดการเรียนการสอนแบบ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เอื้อมพร ธาตุทำเล

2 ปัญหาของการวิจัย ผู้วิจัยซึ่งเป็นผู้สอนในวิชาอาหารและ เครื่องดื่มเพื่อการท่องเที่ยว จึมีความสนใจที่ จะศึกษาวิธีการจัดการเรียนการสอนแบบ แข่งขันเป็นทีม (TGT) ในวิชาวิชาอาหารและ เครื่องดื่มเพื่อการท่องเที่ยว เพื่อส่งเสริมให้ นักเรียนเกิดการเรียนรู้ได้อย่างมี ประสิทธิภาพในการเรียนวิชาดังกล่าวและยัง ส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักการทำงานเป็นหมู่คณะ เพื่อเตรียมความพร้อมที่จะออกไปทำงาน ร่วมกับสังคม

3 1. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ของการจัดการ เรียนการสอนแบบการแข่งขันเป็นทีม T G T ในวิชาอาหารและเครื่องดื่มเพื่อการ ท่องเที่ยว ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูง วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลาน นา เชียงใหม่ 2. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาที่มี ต่อการจัดการเรียนการสอนแบบการ แข่งขันเป็นทีม T G T ในวิชาอาหารและ เครื่องดื่มเพื่อการท่องเที่ยว

4 ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม การจัดการเรียนการสอน แบบแข่งขันเป็นทีม TGT ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความคิดเห็นของ นักศึกษาที่มีต่อการ จัดการเรียนการสอน แบบการแข่งขันเป็นทีม TGT

5 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักศึกษา ระดับระกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้น ปีที่ 1 ภาคเรียน ที่ 1 ปีการศึกษา 2556 จำนวน 30 คน

6 การแข่งขันจะเกิดขึ้น หลังจากที่ผู้สอน ได้สอนเนื้อหาของแต่ละหน่วย แล้วทำ การทดสอบความรู้ด้านทฤษฎีจบลงไป แล้ว โดยกำหนดกิจกรรมให้นักศึกษาลง มือปฏิบัติการแข่งขัน ดังนี้ 1. ทักษะในการเตรียมการบริการอาหาร และเครื่องดื่ม 2. การพับผ้าเช็ดปาก 3. การจัดโต๊ะอาหารค่ำ 4. การผสมเครื่องดื่ม

7 ภาพการจัดกิจกรรม

8 สรุป ผลการวิจัย ตอนที่ 1 ความคิดเห็นของนักศึกษาต่อ แรงจูงใจของนักศึกษา ในการเรียน วิชาอาหารและเครื่องดื่มเพื่อการท่องเที่ยว แบบการแข่งขันเป็นทีม TGT คะแนนเฉลี่ยอยู่ใน ระดับ มาก (3.82) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.87 กิจกรรมการเรียนแบบ TGT ทำให้ข้าพเจ้า มีความ กระตือรือร้นที่จะนำความรู้ในเนื้อหามาปรึกษาเพื่อ ในกลุ่ม คะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับ มาก (3.90) ข้าพเจ้าชอบเล่นเกมการแข่งขันในกิจกรรมการเรียน แบบ TGT คะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับ ปานกลาง (3.30)

9 ตอนที่ 2 ความคิดเห็นของนักศึกษาต่อ บทบาทของครูในกระบวนการสอนโดยใช้ กิจกรรมการเรียนการสอน แบบการแข่งขัน เป็นทีม TGT คะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับ มาก (3.71) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.89 การนำเข้า สู่บทเรียนของครูสอดคล้องกับเนื้อหาที่สอน คะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับ มาก (3.92) ขณะ นักศึกษาทำงานครูคอยช่วยเหลืออยู่ห่างๆ คะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับ มาก (3.85) ครูให้ นักศึกษากรอกผลการแข่งขันกันเองคะแนนเฉลี่ย อยู่ในระดับ มาก (3.55) ครูเน้นย้ำถึงความสำเร็จ ของกลุ่มว่ามาจากความร่วมมือกันภายในกลุ่ม คะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับ มาก (3.52)

10 ตอน ที่ 3 ความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการ สอนโดยใช้กิจกรรมการเรียนแบบการ แข่งขันเป็นทีม TGT ที่มีผลต่อตัวนักศึกษา คะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับ มาก (3.77) ส่วน เบี่ยงเบนมาตรฐาน =0.82 การเรียนที่มีการทำ กิจกรรมมากๆ ทำให้เกิดความสนุกสนาน คะแนน เฉลี่ยอยู่ในระดับ มาก (3.92) การเรียนแบบ TGT มีหลายขั้นตอนทำให้เกิดความตื่นเต้นในการเรียน ของข้าพเจ้า คะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับ มาก (3.90) ข้าพเจ้าพยายามเต็มที่ในการเล่นเกมการแข่งขัน เพื่อคะแนนของกลุ่มคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับ มาก (3.62) ข้าพเจ้าสามารถถ่ายทอดเนื้อหาให้เพื่อน ได้เข้าใจมากขึ้นคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับ มาก (3.57)

11 Thank You!


ดาวน์โหลด ppt เอื้อมพร ธาตุทำเล. ปัญหาของการวิจัย ผู้วิจัยซึ่งเป็นผู้สอนในวิชาอาหารและ เครื่องดื่มเพื่อการท่องเที่ยว จึมีความสนใจที่ จะศึกษาวิธีการจัดการเรียนการสอนแบบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google