งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เอื้อมพร ธาตุทำเล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เอื้อมพร ธาตุทำเล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เอื้อมพร ธาตุทำเล

2 ปัญหาของการวิจัย ผู้วิจัยซึ่งเป็นผู้สอนในวิชาอาหารและเครื่องดื่มเพื่อการท่องเที่ยว จึมีความสนใจที่จะศึกษาวิธีการจัดการเรียนการสอนแบบแข่งขันเป็นทีม (TGT) ในวิชาวิชาอาหารและเครื่องดื่มเพื่อการท่องเที่ยว เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพในการเรียนวิชาดังกล่าวและยังส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักการทำงานเป็นหมู่คณะเพื่อเตรียมความพร้อมที่จะออกไปทำงานร่วมกับสังคม

3 1. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ของการจัดการเรียนการสอนแบบการแข่งขันเป็นทีม T G T
ในวิชาอาหารและเครื่องดื่มเพื่อการท่องเที่ยว ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ 2. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนแบบการแข่งขันเป็นทีม T G T ในวิชาอาหารและเครื่องดื่มเพื่อการท่องเที่ยว

4 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การจัดการเรียนการสอน แบบแข่งขันเป็นทีม TGT
ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การจัดการเรียนการสอน แบบแข่งขันเป็นทีม TGT ความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนแบบการแข่งขันเป็นทีม TGT

5 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักศึกษาระดับระกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้น ปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 จำนวน 30 คน

6 การแข่งขันจะเกิดขึ้น หลังจากที่ผู้สอนได้สอนเนื้อหาของแต่ละหน่วย แล้วทำการทดสอบความรู้ด้านทฤษฎีจบลงไปแล้ว โดยกำหนดกิจกรรมให้นักศึกษาลงมือปฏิบัติการแข่งขัน ดังนี้ 1. ทักษะในการเตรียมการบริการอาหารและเครื่องดื่ม 2. การพับผ้าเช็ดปาก 3. การจัดโต๊ะอาหารค่ำ 4. การผสมเครื่องดื่ม

7 ภาพการจัดกิจกรรม

8 สรุปผลการวิจัย ตอนที่ 1 ความคิดเห็นของนักศึกษาต่อแรงจูงใจของนักศึกษา ในการเรียน วิชาอาหารและเครื่องดื่มเพื่อการท่องเที่ยว แบบการแข่งขันเป็นทีม TGT คะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับ มาก (3.82) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.87 กิจกรรมการเรียนแบบ TGT ทำให้ข้าพเจ้า มีความกระตือรือร้นที่จะนำความรู้ในเนื้อหามาปรึกษาเพื่อในกลุ่ม คะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับ มาก (3.90) ข้าพเจ้าชอบเล่นเกมการแข่งขันในกิจกรรมการเรียนแบบ TGT คะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับ ปานกลาง (3.30)

9 ตอนที่ 2 ความคิดเห็นของนักศึกษาต่อบทบาทของครูในกระบวนการสอนโดยใช้กิจกรรมการเรียนการสอน แบบการแข่งขันเป็นทีม TGT คะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับ มาก (3.71) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.89 การนำเข้าสู่บทเรียนของครูสอดคล้องกับเนื้อหาที่สอนคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับ มาก (3.92) ขณะนักศึกษาทำงานครูคอยช่วยเหลืออยู่ห่างๆ คะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับ มาก(3.85) ครูให้นักศึกษากรอกผลการแข่งขันกันเองคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับ มาก (3.55) ครูเน้นย้ำถึงความสำเร็จของกลุ่มว่ามาจากความร่วมมือกันภายในกลุ่มคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับ มาก (3.52)

10 ตอนที่ 3 ความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการสอนโดยใช้กิจกรรมการเรียนแบบการแข่งขันเป็นทีม TGT ที่มีผลต่อตัวนักศึกษา คะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับ มาก (3.77) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน =0.82 การเรียนที่มีการทำกิจกรรมมากๆ ทำให้เกิดความสนุกสนาน คะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับ มาก(3.92) การเรียนแบบ TGT มีหลายขั้นตอนทำให้เกิดความตื่นเต้นในการเรียนของข้าพเจ้า คะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับ มาก (3.90) ข้าพเจ้าพยายามเต็มที่ในการเล่นเกมการแข่งขันเพื่อคะแนนของกลุ่มคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับ มาก (3.62) ข้าพเจ้าสามารถถ่ายทอดเนื้อหาให้เพื่อนได้เข้าใจมากขึ้นคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับ มาก (3.57)

11 Thank You!


ดาวน์โหลด ppt เอื้อมพร ธาตุทำเล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google