งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การศึกษารูปแบบการจัดการเรียนการสอน แบบ follow me เพื่อพัฒนาความรับผิดชอบทางการเรียน วิชาบัญชีเบื้องต้น 2 ของนักศึกษาระดับ ปวช.1 สาขาพณิชย การ โดย อ. ชรินทร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การศึกษารูปแบบการจัดการเรียนการสอน แบบ follow me เพื่อพัฒนาความรับผิดชอบทางการเรียน วิชาบัญชีเบื้องต้น 2 ของนักศึกษาระดับ ปวช.1 สาขาพณิชย การ โดย อ. ชรินทร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การศึกษารูปแบบการจัดการเรียนการสอน แบบ follow me เพื่อพัฒนาความรับผิดชอบทางการเรียน วิชาบัญชีเบื้องต้น 2 ของนักศึกษาระดับ ปวช.1 สาขาพณิชย การ โดย อ. ชรินทร ชะเอมเทส

2 ที่มาและความสำคัญของ ปัญหา พรบ. การศึกษาแห่งชาติ พ. ศ. 2545 และ นโยบายการจัดการศึกษาตามแผนการศึกษา แห่งชาติ พ. ศ. 2545-2559 เน้นเรื่องการสร้าง ศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ความรับผิดชอบเป็นคุณลักษณะอันพึงประสงค์ หนึ่งของผู้เรียน และถือเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้ ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์ ในกระบวนการจัดการเรียนการสอน ถ้ามีการ ติดตามและกระตุ้นเตือนในเรื่องความรับผิดชอบ ในการเรียนจะช่วยให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนที่ดีขึ้น นอกจากครูผู้สอนแล้ว ผู้ปกครองถือเป็นผู้ที่มี บทบาทสำคัญที่จะช่วยส่งเสริม และพัฒนา ความรับผิดชอบของผู้เรียน สนองตอบต่อแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใน สถานศึกษาในการสร้างความเข้มแข็งให้กับ ครอบครัวและสร้างภูมิคุ้มกันให้กับผู้เรียน

3 วัตถุประสงค์การวิจัย เพื่อพัฒนาความรับผิดชอบทางการเรียน วิชาบัญชีเบื้องต้น 2 ของนักศึกษา ระดับ ปวช.1 สาขาพณิชยการ โดยการ จัดรูปแบบการเรียนการสอนแบบ follow me ผู้เรียนมีความรับผิดชอบทางการเรียน วิชาบัญชีเบื้องต้น 2 เพิ่มขึ้นอย่างน้อย ร้อยละ 50 หลังจัดรูปแบบการเรียนการ สอนแบบ follow me สมมติฐาน การวิจัย

4 กรอบแนวคิดในการวิจัย รูปแบบการเรียน การสอนแบบ follow me ผู้สอ น ผู้เรี ยน ผู้ปกค รอง ความ รับผิดชอบ ทางการ เรียนสูงขึ้น

5 ระเบียบวิธี วิจัย ประชากร นักศึกษาระดับ ปวช.1 สาขาพณิชยการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ กลุ่มตัวอย่าง นักศึกษาระดับชั้น ปวช. 1/2 สาขาพณิชย การ จำนวน 41 คน ตัวแปรที่ศึกษา : ตัวแปรต้นการจัดการเรียนการสอนแบบ follow me ตัวแปรตามความรับผิดชอบทางการ เรียนวิชาบัญชีเบื้องต้น 2 ระยะเวลาการทำวิจัย 1 ภาคการศึกษา ( ภาคเรียนที่ 2/2555)

6 การจัดการเรียนการสอนแบบ follow me ผู้สอ น ผู้เรีย น ผู้ปกค รอง แบบบันทึก Follow me

7 ผลการ วิจัย กราฟแสดงพัฒนาการความรับผิดชอบทางการเรียน ก่อนและหลังการเรียน แบบ follow me ของนักศึกษาระดับ ปวช.1 สาขา พณิชยการ ด้านพัฒนาการความรับผิดชอบ ทางการเรียน

8 ผลการวิ จัย ด้านความคิดเห็นเกี่ยวกับการ จัดการสอนแบบ follow me นักศึกษา มีความเห็นว่าควรมีการจัดการเรียนแบบ follow me อีก ในปีการศึกษาต่อไป และควร มีในรายวิชาอื่นด้วย อีกทั้งยังช่วยให้ นักศึกษาเห็นพัฒนาการของตนเอง และ สามารถแก้ไขข้อบกพร่อง จนได้รับคำชมเชย ทั้งจากผู้สอนและผู้ปกครอง ผู้ปกครอง มีความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการสอนแบบ follow me ว่าช่วยให้ผู้ปกครองได้มีความ ใกล้ชิดกับนักศึกษามากขึ้น ได้ทราบ พัฒนาการทางการเรียน และได้ทราบ ข้อบกพร่องของนักศึกษาเพื่อช่วยกระตุ้น เตือนให้แก้ไขข้อบกพร่องดังกล่าว และ อยากให้มีการสอนแบบ follow me ใน รายวิชาอื่นๆ อีก

9 ข้อจำกัดของการวิจัย รูปแบบการสอนแบบ follow me ต้องอาศัย ความร่วมมือจาก ผู้ปกครอง สร้างแรงจูงใจเพื่อให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วม เช่น ให้คะแนนพิเศษกับ ผู้เรียนที่ผู้ปกครองตอบแบบ follow me กลับมายังผู้สอน สุ่มสัมภาษณ์ผู้ปกครอง เพื่อให้มั่นใจว่า ผู้ปกครองมีส่วนร่วมจริง

10 ข้อเสนอ แนะ 1. ควรมีการนำรูปแบบการเรียนการสอน แบบ follow me ไปใช้ในรายวิชาอื่นๆ เพื่อพัฒนาความรับผิดชอบทางการเรียน ควบคู่กับรูปแบบการสอนแบบต่างๆ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพอย่างสูงสุด 2. ควรมีการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความ รับผิดชอบของนักศึกษา ซึ่งจะทำให้การ แก้ปัญหาแบบมีส่วนร่วมมีประสิทธิภาพ ยิ่งขึ้น 3. ควรมีการศึกษาการมีส่วนร่วมและ ข้อเสนอแนะของผู้ปกครองในการจัด การศึกษา เพื่อให้สอดคล้องกับ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ. ศ. 2545 และแผนการศึกษาแห่งชาติ พ. ศ.2545 - 2559


ดาวน์โหลด ppt การศึกษารูปแบบการจัดการเรียนการสอน แบบ follow me เพื่อพัฒนาความรับผิดชอบทางการเรียน วิชาบัญชีเบื้องต้น 2 ของนักศึกษาระดับ ปวช.1 สาขาพณิชย การ โดย อ. ชรินทร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google