งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

LOGO.  สำหรับผู้ที่เรียนในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจนั้น หลักการ เขียนโปรแกรมเป็นอีกรายวิชาหนึ่งที่ผู้เรียนต้องมีความรู้และ ความเข้าใจ เพื่อให้ในการพัฒนาโปรแกรมและเพื่อนำไป.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "LOGO.  สำหรับผู้ที่เรียนในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจนั้น หลักการ เขียนโปรแกรมเป็นอีกรายวิชาหนึ่งที่ผู้เรียนต้องมีความรู้และ ความเข้าใจ เพื่อให้ในการพัฒนาโปรแกรมและเพื่อนำไป."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 LOGO

2  สำหรับผู้ที่เรียนในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจนั้น หลักการ เขียนโปรแกรมเป็นอีกรายวิชาหนึ่งที่ผู้เรียนต้องมีความรู้และ ความเข้าใจ เพื่อให้ในการพัฒนาโปรแกรมและเพื่อนำไป ประยุกต์ใช้ให้เหมาะกับงานด้านต่าง ๆ จากการสอนในรายวิชา หลักการเขียนโปรแกรม ระดับชั้น ปวช. 2/4 พบว่า ผู้เรียน จำนวนมาก ขาดทักษะในการเขียนผังงาน โดยไม่สามารถวาด รูปผังงานโปรแกรม จากกระบวนการประมวลผลได้ และไม่ เข้าใจขั้นตอนในการประมวลผลโปรแกรม เมื่อผู้วิจัยทำการ ซักถามในขั้นตอนการประมวลผล นักเรียนไม่สามารถอธิบาย และตอบคำถามได้ถูกต้อง

3  จากปัญหาที่พบ ผู้วิจัยจึงได้ค้นหาวิธีการที่จะให้การเขียนผัง งานเป็นเรื่องที่สามารถทำความเข้าใจได้ง่าย และศึกษาลำดับ ขั้นตอนการประมวลผล ได้ง่ายขึ้น และได้พบโปรแกรมที่ชื่อว่า Raptor Flowchart เป็นโปรแกรมที่จำลองการทำงานของ Flowchart โดยที่นักเรียนสามารถวาดผังงานโปรแกรม และ จำลองการทำงานตามลำดับขั้นตอนการประมวล ซึ่งทำให้ นักเรียนสามารถศึกษาทำความเข้าใจเรื่องการเขียนผังงาน โปรแกรม ซึ่งเป็นพื้นฐานของการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ใน ระดับสูงต่อไป โดยใช้วิธีการสาธิตการใช้งานโปรแกรม Raptor Flowchart มาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

4 เพื่อพัฒนาความสามารถในการเขียนผังงาน โปรแกรมของนักเรียนระดับชั้น ปวช. 2/4 จำนวน 31 คนให้มี ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 50

5 ผลการสอบจำนวนร้อยละ สอบผ่าน825.81 สอบไม่ผ่าน1548.38 ขาดสอบ825.81 รวม31100 ผลการสอบจำนวนร้อยละ สอบผ่าน1961.29 สอบไม่ผ่าน825.81 ขาดสอบ412.90 รวม31100

6 ตารางแสดงค่าเฉลี่ยของผลการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน รายการประเมินค่าเฉลี่ยระดับพฤติกรรม 1.การซักถามที่ตรงประเด็นน่าสนใจ4.10ดีมาก 2.การตอบคำถาม4.13ดีมาก 3.การร่วมกิจกรรม4.24ดีมาก 4.การร่วมอภิปรายตรงประเด็น4.02ดีมาก 5.การแสดงความคิดเห็นใหม่ๆ4.00ดีมาก

7 จากการที่ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์จำนวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 61.29 มีผลมาจากการที่ผู้เรียนได้เรียนรู้ กระบวนการ การสอนโดยวิธีสาธิตการใช้โปรแกรม Raptor Flowchart 1 3 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า หลังจากการสอนโดยการสาธิตการใช้ งานโปรแกรม Raptor Flowchart ทำให้ ผู้เรียนสามารถทำ แบบทดสอบได้ ผ่านได้เพิ่มมากขึ้น หรือมีคะแนนเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับ การทำใบงาน และจากการสังเกตพฤติกรรมผู้เรียน ขณะเรียน ผู้เรียนให้ความสนใจในการเรียนเพิ่มมากขึ้น มีการสอบถามข้อ สงสัย แสดงให้เห็นว่าการเรียนการสอนแบบสาธิตเป็นวิธีการหนึ่ง ที่เหมาะสมในการเรียนและดึงดูดความสนใจของผู้เรียนในรายวิชา หลักการเขียนโปรแกรม เรื่องการเขียนผังงาน ได้เป็นอย่างดี

8 ผู้สอนได้จัดกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายมากขึ้น 1 ผู้สอนได้พัฒนาการจัดกระบวนการเรียนการสอนของตนเอง 2 ผู้เรียนมีความสนใจในการเรียนเพิ่มขึ้น 3 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์การเรียนที่เพิ่มขึ้น 4

9

10 LOGO


ดาวน์โหลด ppt LOGO.  สำหรับผู้ที่เรียนในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจนั้น หลักการ เขียนโปรแกรมเป็นอีกรายวิชาหนึ่งที่ผู้เรียนต้องมีความรู้และ ความเข้าใจ เพื่อให้ในการพัฒนาโปรแกรมและเพื่อนำไป.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google