งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนาทักษะการคำนวณเรื่อง ระบบเลขฐาน โดยใช้แบบฝึกทักษะของนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการ ลานนา นางพวงพลอย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนาทักษะการคำนวณเรื่อง ระบบเลขฐาน โดยใช้แบบฝึกทักษะของนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการ ลานนา นางพวงพลอย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 การพัฒนาทักษะการคำนวณเรื่อง ระบบเลขฐาน โดยใช้แบบฝึกทักษะของนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการ ลานนา นางพวงพลอย ขันเลข วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการ ลานนา เชียงใหม่

3 คณิตศาสตร์ถือเป็นวิชาหนึ่งที่มีความสำคัญยิ่งต่อการ พัฒนาความคิดของมนุษย์ โดยเฉพาะการคิดอย่างมีเหตุผล มี แบบแผน คิดสร้างสรรค์และสามารถวิเคราะห์แก้ปัญหาต่าง ๆ ได้ อย่างรอบคอบ แต่เนื่องจากคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่มีเนื้อหา นามธรรมเป็นส่วนมาก จึงยากที่จะให้นักศึกษาส่วนใหญ่เข้าใจ อย่างลึกซึ้ง ทั้งนี้ต้องมีทักษะในหลาย ๆ ด้านเพื่อช่วยในการคิด คำนวณให้ถูกต้อง เช่นเดียวกับการคำนวณเรื่องระบบเลขฐาน ผู้เรียนจะต้องใช้ทักษะการบวก ลบ คูณ หารเพื่อหาคำตอบ จากเหตุผลดังกล่าวผู้วิจัยจึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาทักษะ การคำนวณเรื่องระบบเลขฐานให้แก่ผู้เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะ ซึ่งเป็นกระบวนการเรียนรู้แบบหนึ่งที่ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วย ตนเองโดยการฝึกทักษะความเข้าใจในเรื่องที่เรียนไปแล้ว เป็น การทบทวนความรู้และเป็นพื้นฐานในการเรียนระดับสูงต่อไป ซึ่ง สอดคล้องกับทฤษฎีการเรียนรู้ของธอร์นไดด์ (Thorndike) ที่ กล่าวว่า การฝึกหัดซ้ำ ๆ ทำบ่อย ๆ จะสามารถเชื่อมโยงสิ่งเร้ากับ การตอบสนองที่ถูกต้องทำให้เกิดการเรียนรู้ที่ยาวนานและคงทน ซึ่งจะทำให้ผู้เรียนมีทักษะในการคำนวณเรื่องระบบเลขฐานได้ดี ขึ้นและมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนคณิตศาสตร์ต่อไป ความสำคัญและความเป็นมาของปัญหา

4 1. เพื่อพัฒนาทักษะการคำนวณเรื่อง ระบบเลขฐานของผู้เรียน ในระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีที่ 1 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนของผู้เรียนก่อนและหลังการใช้ แบบฝึกทักษะ วัตถุประสงค์

5 ความเป็นมาของปัญหา : ผลคะแนนการทำแบบทดสอบเรื่อง การคำนวณเรื่องระบบเลขฐานค่อนข้างต่ำ กลุ่มตัวอย่าง : นักศึกษาในระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 ห้อง 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 จำนวน 19 คน เครื่องมือที่ใช้เก็บข้อมูล : 1. แบบฝึกทักษะจำนวน 5 ชุด ซึ่งประกอบด้วยเนื้อหาดังนี้ 1.1 การเปลี่ยนเลขฐานสิบเป็นฐานอื่น ๆ 1.2 การเปลี่ยนเลขฐานอื่น ๆ เป็นฐานสิบ 1.3 การบวกเลขฐาน 1.4 การลบเลขฐาน 1.5 การคูณเลขฐาน 2. แบบทดสอบก่อนและหลังเรียนมีลักษณะเป็นแบบทดสอบ ปรนัย 4 ตัวเลือกจำนวน 30 ข้อ ผังสรุปสำคัญ

6 คะแนนก่อนเรียน คะแนนหลังเรียนค่าความต่าง 3 15+12 2 10+8 0 13+13 6 23+17 จำหน่าย 3 20+17 5 27+22 จำหน่าย 10 30+20 0 9+9 จำหน่าย 4 14+10 5 20+15 คะแนนก่อนเรียน คะแนนหลังเรียนค่าความต่าง 2 19+17 7 27+20 2 15+13 2 14+12 0 2+ 2 51 258+207 จากตาราง แสดงให้เห็นถึง ความก้าวหน้าด้านทักษะ การคำนวณเรื่องระบบเลข ฐานของผู้เรียนหลังการ เรียนโดยใช้แบบ ฝึก ทักษะ ซึ่งมีระดับคะแนน ความก้าวหน้าตั้งแต่ 2 ถึง 22 คะแนน คิดเป็น ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 10.89 คะแนน โดยพบว่า คะแนนความก้าวหน้าของ ผู้เรียนส่วนใหญ่เพิ่มสูงขึ้น อย่างมีนัยสำคัญ หลังจากที่ได้เรียนโดยใช้ แบบฝึกทักษะ ตารางคะแนนก่อนเรียน หลังเรียน และค่าความต่างคะแนนของ ผู้เรียนก่อนและหลังการเรียนด้วยการใช้แบบฝึกทักษะ ( คะแนนเต็ม 30 คะแนน, จำนวนนักศึกษา 19 คน )

7 ตารางค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทักษะด้านการคำนวณเรื่องระบบเลขฐานของ ผู้เรียนก่อนและหลังการเรียนด้วยการใช้แบบ ฝึกทักษะ ( คะแนนเต็ม 30 คะแนน, จำนวนนักศึกษา 19 คน ) การทดสอบ คะแนนเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน ก่อนเรียน 3.4 7.58 หลังเรียน 17.2 2.82

8 จากตาราง แสดงให้เห็นว่า ค่าเฉลี่ยของ คะแนนจากการทำแบบทดสอบของผู้เรียนหลังจาก ที่ได้รับการสอนโดยใช้แบบฝึกทักษะสูงขึ้นจาก คะแนนที่ได้ก่อนการสอน กล่าวคือ ก่อนการ ทดลองค่าเฉลี่ย ของคะแนนจากการทำ แบบทดสอบของผู้เรียนคิดเป็น 3.4 คะแนน แต่เมื่อได้รับการสอนโดยใช้แบบฝึกทักษะแล้ว คะแนนเฉลี่ยในการทำแบบทดสอบของผู้เรียน สูงขึ้นเป็น 17.2 คะแนน ซึ่งเพิ่มขึ้น 13.8 คะแนน อีกทั้งเมื่อพิจารณาจากส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ คะแนน การทดสอบ ปรากฏว่าค่าการ กระจายของคะแนนหลังการทำแบบฝึกทักษะ น้อยลงกว่าก่อน ทำแบบฝึกทักษะดังจะเห็นได้ จากค่าของ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ลดลงจาก 7.58 เป็น 2.82 หลังจากการทำแบบฝึกทักษะ ดังนั้น จึงสามารถสรุป ได้ว่า หลังจากการสอน โดยใช้แบบฝึกทักษะแล้ว ผู้เรียนมีทักษะในการ คำนวณระบบเลขฐานเพิ่มสูงขึ้นมากกว่าก่อนเรียน โดยใช้แบบฝึกทักษะ สรุปผลการวิจัย

9 จบการนำเสนอ ขอบคุณค่ะ.... วิทยาลัยเทคโนโลยี พาณิชยการลานนา


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนาทักษะการคำนวณเรื่อง ระบบเลขฐาน โดยใช้แบบฝึกทักษะของนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการ ลานนา นางพวงพลอย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google