งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนาทักษะการจดจำคำศัพท์ภาษาจีน ของนักเรียนระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 ( ปวช.2) รายวิชา ภาษาจีน 2 สาขาธุรกิจค้าปลีก นางสาวนพาวรรณ์ ใจสุข.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนาทักษะการจดจำคำศัพท์ภาษาจีน ของนักเรียนระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 ( ปวช.2) รายวิชา ภาษาจีน 2 สาขาธุรกิจค้าปลีก นางสาวนพาวรรณ์ ใจสุข."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนาทักษะการจดจำคำศัพท์ภาษาจีน ของนักเรียนระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 ( ปวช.2) รายวิชา ภาษาจีน 2 สาขาธุรกิจค้าปลีก นางสาวนพาวรรณ์ ใจสุข แผนกวิชาภาษาต่างประเทศ ภาควิชาพื้นฐาน วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์

2 จุดประสงค์การวิจัย 1. เพื่อพัฒนาทักษะในการจดจำคำศัพท์ ภาษาจีนของนักเรียน โดยใช้ชุดฝึกทักษะการ จดจำคำศัพท์ภาษาจีน 2. เพื่อวัดประสิทธิภาพของชุดฝึกทักษะการจดจำ คำศัพท์ภาษาจีนชุดนี้

3  ขอบเขตการวิจัย นักเรียนกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนา เป็นนักเรียน ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระดับชั้น ปวช.2 / 10 จำนวน 37 คน สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก วิทยาลัยเทคโนโลยี ปัญญาภิวัฒน์ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 ตัวแปรที่ศึกษา ตัวแปรอิสระ ได้แก่ การเรียนจากชุดฝึกทักษะการจดจำ คำศัพท์ภาษาจีน ตัวแปรตาม ได้แก่ ชุดฝึกทักษะการจดจำภาษาจีน ผลที่คาดว่าจะได้รับ 1. สามารถพัฒนาทักษะการจดจำคำศัพท์ ภาษาจีนของนักเรียนโดยใช้ชุดฝึกทักษะการ จดจำคำศัพท์ภาษาจีน 2. ได้ชุดฝึกทักษะการจดจำคำศัพท์ที่มี ประสิทธิภาพ

4 นักเรียน คนที่ คะแนนก่อน เรียน ( X1) คะแนนหลัง เรียน ( X2) คะแนน ความก้าวหน้า (X2- X1) 1 1427+13 2 1328+15 3 1018+8 4 916+7 5 1529+14 6 1324+11 7 1227+15 8 1125+14 9 1323+10 10 1528+13 คะแนนรวม 450890440 คะแนนเฉลี่ย 12.16(X1)24.05(X2)+11.89

5 นักเรียน คนที่ คะแนนก่อน เรียน ( X1) คะแนนหลัง เรียน ( X2) คะแนน ความก้าวหน้า (X2- X1) 1 1528+13 2 1329+16 3 1120+9 4 922+13 5 1229+17 6 1427+13 7 1428+14 8 1227+15 9 1426+12 10 1428+14 คะแนนรวม 469960491 คะแนนเฉลี่ย 12.67(X)25.95(X)+13.27

6  นักเรียนที่เรียนจากชุดฝึกทักษะการ จดจำคำศัพท์ภาษาจีน มี ความสามารถในการจดจำคำศัพท์ ภาษาจีนได้สูงขึ้นกว่าเกณฑ์ที่กำหนด

7  จากผลการวิจัยที่พบว่า ทักษะการจดจำคำศัพท์ภาษาจีน ของผู้เรียนหลังจากใช้ชุดฝึกทักษะการจดจำภาษาจีนสูง กว่าก่อนการเรียนโดยใช้ชุดฝึกทักษะนี้ ซึ่งเป็นไปตาม สมมุติฐานการวิจัย การที่ได้ข้อสรุปเช่นนี้ อาจ เนื่องมาจากสาเหตุดังต่อไปนี้  นักเรียนได้ฝึกคัดตัวอักษรจีนหลายครั้ง และที่สำคัญ นักเรียนได้วาดรูปเกี่ยวกับคำศัพท์นั้น ๆ ซึ่งเป็นการจำ คำศัพท์จากภาพ จึงทำให้นักเรียนจำคำศัพท์ใหม่ที่ยาก ได้ง่ายขึ้น  การฝึกจำคำศัพท์ตามขั้นตอนการฝึกในแบบฝึกทักษะฯ ช่วยให้นักเรียนจำคำศัพท์ได้ง่ายขึ้น

8 1. การนำชุดฝึกทักษะการจดจำคำศัพท์ ภาษาจีนไปช้าในการจัดการเรียนรู้ ควรให้ นักเรียนได้ เรียนจากชุดฝึกทักษะฯ ตามลำดับของหน่วยการเรียนจนครบทุก หน่วย โดยอาจจัดให้เรียนเป็นรายบุคคล หรือ รายกลุ่มก็ได้ 2. เพื่อให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับผลการใช้ชุดฝึก ทักษะการจดจำคำศัพท์ภาษาจีนที่ ครอบคลุมชัดเจนมากขึ้น ควรจะได้ศึกษา เพิ่มเติมเกี่ยวกับเจตนาคติหรือความพึง พอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้ ชุดฝึกทักษะฯ นี้


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนาทักษะการจดจำคำศัพท์ภาษาจีน ของนักเรียนระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 ( ปวช.2) รายวิชา ภาษาจีน 2 สาขาธุรกิจค้าปลีก นางสาวนพาวรรณ์ ใจสุข.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google