งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิจัยในชั้นเรียน เรื่อง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิจัยในชั้นเรียน เรื่อง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิจัยในชั้นเรียน เรื่อง
การพัฒนาทักษะการจดจำคำศัพท์ภาษาจีน ของนักเรียนระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 (ปวช.2) รายวิชา ภาษาจีน 2 สาขาธุรกิจค้าปลีก นางสาวนพาวรรณ์ ใจสุข แผนกวิชาภาษาต่างประเทศ ภาควิชาพื้นฐาน วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์

2 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา การเรียนภาษาจีนนั้นการจำตัวอักษรเป็นสิ่งที่ยากมาก เนื่องจากมีจำนวนขีดที่ยุ่งยากซับซ้อน จากการสอนพบว่าที่นักเรียนไม่ประสบผลสำเร็จในการเรียนวิชาภาษาจีนก็เนื่องจากว่านักเรียนจำคำศัพท์ไม่ได้ หรือลืมง่าย จุดประสงค์การวิจัย 1. เพื่อพัฒนาทักษะในการจดจำคำศัพท์ภาษาจีนของนักเรียน โดยใช้ ชุดฝึกทักษะการจดจำคำศัพท์ภาษาจีน 2.เพื่อวัดประสิทธิภาพของชุดฝึกทักษะการจดจำคำศัพท์ภาษาจีนชุดนี้

3 ได้ชุดฝึกทักษะการจดจำคำศัพท์ที่มีประสิทธิภาพ
ขอบเขตการวิจัย นักเรียนกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนา เป็นนักเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระดับชั้น ปวช.2 / 10 จำนวน 37 คน สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 ตัวแปรที่ศึกษา ตัวแปรอิสระ ได้แก่ การเรียนจากชุดฝึกทักษะการจดจำคำศัพท์ภาษาจีน ตัวแปรตาม ได้แก่ ชุดฝึกทักษะการจดจำภาษาจีน ผลที่คาดว่าจะได้รับ สามารถพัฒนาทักษะการจดจำคำศัพท์ภาษาจีนของนักเรียนโดยใช้ชุดฝึกทักษะการจดจำคำศัพท์ภาษาจีน ได้ชุดฝึกทักษะการจดจำคำศัพท์ที่มีประสิทธิภาพ

4 การทดลองครั้งที่ 1 ตารางที่ 1
การทดลองครั้งที่ 1 ตารางที่ 1 นักเรียนคนที่ คะแนนก่อนเรียน ( X1) คะแนนหลังเรียน( X2) คะแนนความก้าวหน้า(X2-X1) 1 14 27 +13 2 13 28 +15 3 10 18 +8 4 9 16 +7 5 15 29 +14 6 24 +11 7 12 8 11 25 23 +10 คะแนนรวม 450 890 440 คะแนนเฉลี่ย 12.16(X1) 24.05(X2) +11.89

5 การทดลองครั้งที่ 2 ตารางที่ 2
การทดลองครั้งที่ 2 ตารางที่ 2 นักเรียนคนที่ คะแนนก่อนเรียน ( X1) คะแนนหลังเรียน( X2) คะแนนความก้าวหน้า(X2-X1) 1 15 28 +13 2 13 29 +16 3 11 20 +9 4 9 22 5 12 +17 6 14 27 7 +14 8 +15 26 +12 10 คะแนนรวม 469 960 491 คะแนนเฉลี่ย 12.67(X) 25.95(X) +13.27

6 สรุปผลการวิจัย นักเรียนที่เรียนจากชุดฝึกทักษะการจดจำคำศัพท์ภาษาจีน มีความสามารถในการจดจำคำศัพท์ภาษาจีนได้สูงขึ้นกว่า เกณฑ์ที่กำหนด

7 อภิปรายผล จากผลการวิจัยที่พบว่า ทักษะการจดจำคำศัพท์ภาษาจีนของผู้เรียนหลังจากใช้ ชุดฝึกทักษะการจดจำภาษาจีนสูงกว่าก่อนการเรียนโดยใช้ชุดฝึกทักษะนี้ ซึ่งเป็นไป ตามสมมุติฐานการวิจัย การที่ได้ข้อสรุปเช่นนี้ อาจเนื่องมาจากสาเหตุดังต่อไปนี้ นักเรียนได้ฝึกคัดตัวอักษรจีนหลายครั้ง และที่สำคัญนักเรียนได้วาดรูปเกี่ยวกับ คำศัพท์นั้น ๆ ซึ่งเป็นการจำคำศัพท์จากภาพ จึงทำให้นักเรียนจำคำศัพท์ใหม่ที่ยาก ได้ง่ายขึ้น การฝึกจำคำศัพท์ตามขั้นตอนการฝึกในแบบฝึกทักษะฯช่วยให้นักเรียนจำคำศัพท์ได้ ง่ายขึ้น

8 ข้อเสนอแนะ 1.การนำชุดฝึกทักษะการจดจำคำศัพท์ภาษาจีนไปช้าในการ จัดการเรียนรู้ ควรให้นักเรียนได้ เรียนจากชุดฝึกทักษะฯ ตามลำดับของหน่วยการเรียนจนครบทุกหน่วย โดยอาจจัดให้ เรียนเป็นรายบุคคล หรือ รายกลุ่มก็ได้ 2.เพื่อให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับผลการใช้ชุดฝึกทักษะการจดจำ คำศัพท์ภาษาจีนที่ครอบคลุมชัดเจนมากขึ้น ควรจะได้ศึกษา เพิ่มเติมเกี่ยวกับเจตนาคติหรือความพึงพอใจของนักเรียนที่มี ต่อการเรียนโดยใช้ชุดฝึกทักษะฯ นี้


ดาวน์โหลด ppt วิจัยในชั้นเรียน เรื่อง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google