งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชื่อเรื่องวิจัย การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความ คงทนในการจำต่อวิชา ฮาร์ดแวร์และยูทิลิตี้เบื้องต้น ระหว่างการเรียนแบบปกติและการเรียนรู้ โดยใช้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชื่อเรื่องวิจัย การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความ คงทนในการจำต่อวิชา ฮาร์ดแวร์และยูทิลิตี้เบื้องต้น ระหว่างการเรียนแบบปกติและการเรียนรู้ โดยใช้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชื่อเรื่องวิจัย การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความ คงทนในการจำต่อวิชา ฮาร์ดแวร์และยูทิลิตี้เบื้องต้น ระหว่างการเรียนแบบปกติและการเรียนรู้ โดยใช้ แบบฝึกหัดแผนที่ความคิด (Mind Mapping) ของ นักเรียนระดับชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 2/3 วิทยาลัย เทคโนโลยีรัตนโกสินทร์ ผู้วิจัย น. ส สุนิสา แก้วมา วิทยาลัยเทคโนโลยี รัตนโกสินทร์

2 1. ปัญหาของ การวิจัย จากประสบการณ์การสอนที่ผ่านมา พบว่านักเรียน นักศึกษาส่วนใหญ่ ขาดความรู้ การคิดวิเคราะห์ ซึ่งเป็น ผลให้นักเรียน นักศึกษา มี ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำ

3 2. วัตถุประสงค์ การวิจัย เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนและความคงทนในการจำต่อวิชา ฮาร์ดแวร์และยูทิลิตี้เบื้องต้น โดยใช้ แบบฝึกหัดแผนที่ความคิด (Mind Mapping)

4 3. กรอบแนวคิดใน การวิจัย ตัวแปรอิสระ ตัวแปร ตาม (Independent Variables) (Dependent Variables) การจัดการเรียนรู้โดย ใช้แบบฝึกหัดแผนที่ ความคิด (Mind Mapping) 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนต่อวิชาฮาร์ดแวร์ และยูทิลิตี้เบื้องต้น 2. ความคงทนในการจำ

5 4. วิธีการ ดำเนินงานวิจัย 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 1.1 ประชากร คือ นักเรียนระดับชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 2/3 สาขา คอมพิวเตอร์ ธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสินทร์ จำนวน 38 คน 1.2 กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนระดับชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 2/3 สาขา คอมพิวเตอร์ ธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสินทร์ จำนวน 19 คน ซึ่งได้จากการสุ่มอย่างง่ายมาเป็นกลุ่มทดลอง

6 4. วิธีการ ดำเนินงานวิจัย ( ต่อ ) 2. เครื่องมือที่ใช้เก็บข้อมูล 2.1 แผนการจัดการเรียนรู้ 2.2 แบบฝึกหัดแผนที่ความคิด 2.3 แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 2.4 แบบสังเกตการทํางาน

7 5. ผลการ วิเคราะห์ข้อมูล ตารางที่ 5.1 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนระหว่างการเรียนแบบปกติและการเรียนรู้โดยใช้ แบบฝึกหัดแผนที่ความคิด จากตารางที่ 5.1 พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่อวิชา ฮาร์ดแวร์และยูทิลิตี้เบื้องต้น ของนักเรียนที่เรียนโดยใช้ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบฝึกหัดแผนที่ความคิด สูง กว่านักเรียนที่เรียนโดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ ปกติอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.05

8 5. ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล ( ต่อ ) ตารางที่ 5.2 ผลการเปรียบเทียบความคงทนในการจำ ของผู้เรียนหลังเรียนจบหน่วยการเรียนรู้ที่ 3 มาแล้ว 2 สัปดาห์ จากตาราง 5.2 พบว่าผลการเปรียบเทียบความคงทนใน การจำของผู้เรียนหลังเรียนจบหน่วยการเรียนรู้ที่ 3 มาแล้ว 2 สัปดาห์ ต่อวิชาฮาร์ดแวร์และยูทิลิตี้เบื้องต้น ของ นักเรียนที่เรียนโดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบฝึกหัด แผนที่ความคิด สูงกว่านักเรียนที่เรียนโดยใช้การจัด กิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ ระดับ.05 การ ทดสอบ N คะแนน เฉลี่ย หลัง เรียน คะแนนเฉลี่ย หลังเรียน มาแล้ว 2 สัปดาห์ S.DtSig กลุ่ม ควบคุม 1917.4714.373.35 -3.41.002 กลุ่ม ทดลอง 1920.6817.472.18

9 6. สรุปผลการวิจัย (1) พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ที่เรียนโดยใช้แบบฝึกหัดแผนที่ความคิด เมื่อ พิจารณาจากการทำแบบทดสอบหลังเรียน ปรากฏว่า ค่าของคะแนนเฉลี่ยสูงกว่านักเรียนที่ เรียนโดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.05 (2) ผลสัมฤทธิ์จากการทำแบบทดสอบหลังจาก ที่นักเรียน เรียนวิชาฮาร์ดแวร์และยูทิลิตี้ เบื้องต้นผ่านมาแล้ว 2 สัปดาห์ โดยใช้เทคนิค การสอนด้วยแบบฝึกหัดแผนที่ความคิด พบว่า นักเรียนมีความคงทนในการจำสูงกว่านักเรียนที่ เรียนโดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.05

10 7. ผลงาน นักเรียน จบการนำเสนอ ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt ชื่อเรื่องวิจัย การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความ คงทนในการจำต่อวิชา ฮาร์ดแวร์และยูทิลิตี้เบื้องต้น ระหว่างการเรียนแบบปกติและการเรียนรู้ โดยใช้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google