งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา กระบวนการ จัดทำบัญชี การจัดทำงบการเงิน โดยใช้แบบฝึกทักษะ ของนักเรียนระดับชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 สาขาการบัญชีคณะบริหารธุรกิจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา กระบวนการ จัดทำบัญชี การจัดทำงบการเงิน โดยใช้แบบฝึกทักษะ ของนักเรียนระดับชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 สาขาการบัญชีคณะบริหารธุรกิจ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา กระบวนการ จัดทำบัญชี การจัดทำงบการเงิน โดยใช้แบบฝึกทักษะ ของนักเรียนระดับชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 สาขาการบัญชีคณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยี ชลบุรี The achievement of the inventory.The preparation of financial statements using the skills.Of students. The second year Bachelor of Business Administration degree in accounting.Chonburi Techological College. ผู้วิจัย : นาย สุพัฒน์ กลัดสมบุญ

2 ปัญหาการ วิจัย วิชา กระบวนการจัดทำบัญชี เป็นวิชาที่สำคัญต่อ การทำบัญชีของทุกรายวิชาบัญชี นักเรียนจำเป็นต้องมี พื้นฐานและความรู้เกี่ยวกับงบการเงิน และ จัดทำงบการเงิน ได้อย่างถูกต้องตาม พ. ร. บ. ในภาคเรียนที่ 1 พ. ศ. 2554 และในการเรียนวิชา กระบวนการจัดทำบัญชี ระดับชั้น ปวช. ปีที่ 2 โรงเรียนเทคโนโลยีชลบุรี จำนวน 1 ห้อง ประกอบด้วย นักเรียนทั้งสิ้น 44 คน พบว่า นักเรียนจำนวน 25 คน จัดทำ งบการเงินขาดความถูกต้อง และความสะอาดเรียบร้อย เป็นผลให้ไม่่ประสบผลสำเร็จใน การเรียน จากปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะแก้ไข ปัญหาโดยการสร้างชุดแบบฝึก ทักษะ เรื่อง การจัดทำงบการเงิน เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษา และทดลองทำเพิ่มเติม และยัง เป็นวิธีที่สอดคล้องกับแนวคิดใหม่ทางการศึกษาที่ต้องการให้ การเรียนการสอนยึดผู้เรียน เป็นศูนย์กลาง

3 วัตถุประสงค์ 1. เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของชุดแบบฝึก ทักษะ เรื่อง การจัดทำงบการเงิน วิชากระบวนการ จัดทำบัญชี ชั้น ปวช. ปีที่ 2 คณะบริหารธุรกิจ 2. เพื่อหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนที่ใช้ ชุดแบบฝึกทักษะ เรื่อง การจัดทำงบการเงิน

4 ตาราง แสดงผล ตารางที่ 1 ประสิทธิภาพชุดแบบฝึกทักษะ เรื่อง การจัดทำงบการเงิน ตารางที่ 2 แสดงการเปรียบเทียบการทดสอบก่อน - หลังใช้ แบบฝึกทักษะ เรื่องการจัดทำงบการเงิน ผลการ ทดสอบ จำนวน ( N) คะแนน เต็มรวม คะแนน เฉลี่ย ร้อย ละ S.D.E2 E2 ก่อนใช้แบบ ฝึกทักษะ 25201917.4638.204.42 81.6 0 หลังใช้แบบ ฝึกทักษะ 252040816.3281.601.91 ผลต่างของ คะแนน 2178.6843.40 0.47 ผลการใช้ชุด แบบฝึก จำนวน ( N) คะแน นเต็มรวม ค่าเฉ ลี่ย ร้อย ละ S.D.E1E1 แบบฝึกทักษะ ชุด 1 252041016.4082.001.58 86.9 แบบฝึกทักษะ ชุด 2 252045918.3691.800.95

5 สรุป ผลการวิจัย การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา กระบวนการ จัดทำบัญชี การจัดทำงบการเงิน โดยใช้แบบฝึกทักษะของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นปีที่ 2 สาขาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี 1. ประสิทธิภาพของการใช้ชุดแบบฝึกทักษะ การ พัฒนาการจัดทำงบการเงินโดยใช้ แบบฝึกทักษะ มีประสิทธิภาพ 86.90/81.60 ซึ่ง เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด 2. ดัชนีประสิทธิผลของการใช้ชุดแบบฝึก การพัฒนาการ จัดทำงบการเงินรธุรกิจ มีค่าเท่ากับ 0.722 หรือคิดเป็นร้อยละ 72.20 3. การพัฒนาการจัดทำงบการเงินโดยใช้แบบฝึกทักษะ มี คะแนนผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนระหว่างก่อนและหลังได้ฝึกทักษะโดย การใช้ชุดแบบฝึกทักษะ แตกต่างกัน โดยมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน

6 อภิปรายผล จากผลการวิจัยการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชากระบวนการจัดทำบัญชี การจัดทำงบการเงินโดยใช้แบบฝึกทักษะได้ผลการวิจัย สอดคล้องกับผลงานวิจัย สายพิณ สีดา เรื่อง การพัฒนา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง รายการปรับปรุง วิชาการบัญชี เบื้องต้น 2 โดยใช้ชุดฝึกปฏิบัติของนักเรียนปวส.1 ห้อง 5 จำนวน 14 คนพบว่า ค่าเฉลี่ยหลังเรียน ( = 7.50) สูงกว่าก่อน เรียน ( = 2.85) และสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ กองเหรียญ มอนไธสง ได้ศึกษาการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้เรื่อง การ อ่านและการเขียนสะกดคำโดยใช้แบบฝึกทักษะ กลุ่มสาระการ เรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 พบว่า แผนการจัดการ เรียนรู้ที่ได้นำมาใช้กับนักเรียนมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่ กําหนด 83.34/89.77 และดัชนีประสิทธิผล ของนักเรียนที่เรียนด้วยแผนการจัดการเรียนรู้มีค่าเท่ากับ 0.678

7 ข้อเสนอแนะ 1. ควรมีการศึกษาการจัดกิจกรรมการใช้แบบฝึกทักษะใน การเรียนรู้ ในเนื้อหาอื่น หรือระดับชั้นอื่นๆ 2. ควรมีการศึกษาค้นคว้าในเรื่องเดียวกันนี้แต่สับเปลี่ยน กลุ่มศึกษากับกลุ่มใหม่ ไปเรื่อย ๆ เพื่อให้ได้ผลเปรียบเทียบกับการทดลองที่มี ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ประโยชน์ของการวิจัย 1. ผู้สอนสามารถนำแบบฝึกทักษะ เรื่อง การจัดทำงบ การเงิน ไปใช้ในการจัด กระบวนการเรียนการสอนทั้งภายในห้องเรียน หรือนอก ห้องเรียน เพื่อสร้าง องค์ความรู้ทางด้านให้กับผู้เรียนเพิ่มมากขึ้น 2. ผู้เรียนสามารถนำแบบฝึกทักษะ ฯ มาศึกษาเพิ่มเติมใน หน่วยการเรียนที่ไม่เข้าใจ เพื่อให้เข้าใจบทเรียนมากยิ่งขึ้น

8 จบการนำเสนอ ผลงานวิจัย ในชั้นเรียน ขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา กระบวนการ จัดทำบัญชี การจัดทำงบการเงิน โดยใช้แบบฝึกทักษะ ของนักเรียนระดับชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 สาขาการบัญชีคณะบริหารธุรกิจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google