งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชื่อเรื่อง สภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการศึกษาของครู ผู้วิจัย นางสาววรันธร ปรุง เรณู

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชื่อเรื่อง สภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการศึกษาของครู ผู้วิจัย นางสาววรันธร ปรุง เรณู"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ชื่อเรื่อง สภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการศึกษาของครู ผู้วิจัย นางสาววรันธร ปรุง เรณู

3 ปัญหาการวิจัย โรงเรียนเทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพ ได้เห็นความสำคัญ และความจำเป็นในการพัฒนาครูในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการศึกษา นำมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพต่อการเรียนการ สอน และการบริหารงาน ศึกษาแนวทางในการพัฒนา เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ให้มีประสิทธิภาพอย่าง ต่อเนื่อง ประกอบกับก่อนหน้านี้โรงเรียนเทคนิคบริหารธุรกิจ ยังไม่เคยมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับสภาพการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศเพื่อการศึกษาอย่างจริงจัง ด้วยเหตุผลเบื้องต้นนี้ ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาสภาพ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ที่ส่งผลต่อการ พัฒนาความรู้ ทักษะในการคิด ของครูของโรงเรียนเทคนิค บริหารธุรกิจกรุงเทพ ว่าเป็นอย่างไร เพื่อจะได้เป็นข้อมูล เบื้องต้นสำหรับพัฒนาสถานศึกษา และสถานศึกษาที่มีการ จัดการเรียนการสอนอย่างเดียวกัน ในการพัฒนาการเรียนการ สอน ให้มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับนโยบายของการปฏิรูป การศึกษา และเป็นไป ตามกรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ พ. ศ. 2544 - 2553

4 วัตถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาสภาพการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศเพื่อการศึกษาของครู ใน 5 ด้าน คือ ด้านการใช้อินเตอร์เน็ต ด้านการใช้โปรแกรม สำนักงานสำเร็จรูป ด้านการใช้มัลติมีเดีย ด้านการ ใช้บทเรียนช่วยสอน และด้านการใช้ฐานข้อมูล 2. เพื่อเปรียบเทียบสภาพการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศเพื่อการศึกษาของครู จำแนกตาม เพศ วุฒิการศึกษา แผนก การฝึกอบรมด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ 3. เพื่อรวบรวมข้อเสนอแนะสภาพการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการศึกษา ไปใช้ในการพัฒนาของครูโรงเรียน เทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพต่อไป

5 กรอบแนวคิดในการวิจัย ปัจจัยส่วนบุคคล - เพศ - วุฒิการศึกษา - แผนก - การฝึกอบรมด้าน เทคโนโลยี สารสนเทศ สภาพการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศเพื่อการศึกษา ด้านต่าง ๆ คือ 1. ด้านการใช้อินเทอร์เน็ต 2. ด้านการใช้โปรแกรม สำนักงานสำเร็จรูป 3. ด้านการใช้มัลติมีเดีย 4. ด้านการใช้บทเรียนช่วย สอน 5. ด้านการใช้ฐานข้อมูล ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม

6 วิเคราะห์ข้อมูล ตอนที่ 1 การวิเคราะห์สถานภาพของกลุ่ม ตัวอย่าง ข้อมูลจำนวนร้อยละ เพศหญิง 73.00 ระดับการศึกษาปริญญาตรี 81.00 แผนกคอมพิวเตอร์ 28.60 ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ การศึกษา เคยผ่านการ อบรม 60.30 สรุปผลการวิจัย

7 ตอนที่ 2 การวิเคราะห์สภาพการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศเพื่อการศึกษาของครู สภาพการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ เพื่อการศึกษา ระดับ การใช้ 1. ด้านการใช้อินเตอร์เน็ต 3.38 ปานกลาง 2. ด้านการใช้โปรแกรม สำนักงานสำเร็จรูป 3.61 มาก 3. ด้านการใช้มัลติมีเดีย 3.45 ปานกลาง 4. ด้านการใช้บทเรียนช่วย สอน 3.33 ปานกลาง 5. ด้านการใช้ฐานข้อมูล 3.33 ปานกลาง

8 ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะสภาพการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศเพื่อการศึกษาของครู ข้อเสนอแนะความถี่ 1. ด้านการใช้อินเตอร์เน็ต - ผู้ดูแลระบบควรมีการตรวจสอบให้ครูสามารถ ใช้งานได้อยู่เสมอ 32 2. ด้านการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป - ควรมีการจัดอบรมให้ความรู้แก่ครูอย่าง ต่อเนื่อง 23 3. ด้านการใช้มัลติมีเดีย - ควรมีการจัดอบรมให้ความรู้แก่ครูอย่าง ต่อเนื่อง และหลากหลาย 15 4. ด้านการใช้บทเรียนช่วยสอน - ห้องเรียนควรมีเครื่องที่อำนวยความสะดวกให้ สามารถใช้บทเรียนช่วยสอนได้ 6 5. ด้านการใช้ฐานข้อมูล - ควรมีการจัดอบรมให้ความรู้แก่ครูอย่าง ต่อเนื่อง 29

9 ข้อเสนอแนะ 1. ควรมีการทำวิจัยปัญหาและแนวทางในการ แก้ปัญหา สภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ การศึกษาของครู สำหรับประกอบการตัดสินใจของ ผู้บริหาร 2. ควรมีการทำวิจัยเพื่อพัฒนา ระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาของครู เพื่อ ประโยชน์ของสถานศึกษา ให้ทันต่อเหตุการณ์ใน ปัจจุบัน

10


ดาวน์โหลด ppt ชื่อเรื่อง สภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการศึกษาของครู ผู้วิจัย นางสาววรันธร ปรุง เรณู

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google