งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา สถิติ โดยกิจกรรม Pre Test & Post Test The Improvement of Learning Achievement in the Statistics through the Activities.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา สถิติ โดยกิจกรรม Pre Test & Post Test The Improvement of Learning Achievement in the Statistics through the Activities."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา สถิติ โดยกิจกรรม Pre Test & Post Test The Improvement of Learning Achievement in the Statistics through the Activities Pre Test & Post Test

2 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา วัตถุประสงค์ของโครงการ สมมติฐานของการดำเนินโครงการ ขอบเขตของการดำเนินโครงการ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ผลสัมฤทธิ์ ประโยชน์ที่ได้รับ ประเด็นที่นำเสนอ

3 คำนว ณทาง สถิติ พื้นฐาน การใช้ สูตร วิธีการ ทำ เข้าใจ ยาก ปัญหาของการวิจัย

4 1. เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสถิติ ของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง ( ปวส.) สาขาคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ โดยมีเป้าหมายให้นักศึกษามีความรู้ความ เข้าใจเพิ่มมากขึ้น และมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนที่ดีขึ้น 2. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผู้เรียนเกี่ยวกับ การจัดการเรียนการสอนในวิชาสถิติ Objective

5 เนื้อหากิจกรรมทดสอบสื่อ

6

7 1. ระดับความพึงพอใจพบว่า ระดับความพึงพอใจ ของนักเรียน นักศึกษาต่อคุณภาพการสอน ของครูโดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก ( = 4.40) ซึ่งนับว่าเป็นสิ่งที่น่าพึงพอใจในระดับ หนึ่งต่อคุณภาพการสอนของครู วิทยาลัย เทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ 2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการหาค่าดรรชนี ประสิทธิผล (E.I.) ผลที่ได้คือ 0.67 จึงเป็นค่าที่ ยอมรับได้และ การคำนวณหาค่าสกอร์ (Average T-score) ผลที่ได้คือ 22.8907 จึง เป็นค่าที่ยอมรับได้จะเห็นได้ว่านักเรียนกลุ่มนี้มี ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น

8 การวิเคราะห์ข้อมูลจาก Pre - Test& Post Test ค่าดรรชนีประสิทธิผล (E.I.)

9 ค่าเฉลี่ยทีสกอร์ (Average T-score)

10 สรุปผลการวิจัย จากการวิเคราะห์ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนวิชาสถิติ โดยใช้กิจกรรม Pre Test& Post Test ผลการวิจัยสรุปได้ ดังนี้ การวิเคราะห์ข้อมูลจาก Pre - Test& Post Test ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการหาค่า ดรรชนีประสิทธิผล (E.I.) ผลที่ได้คือ 0.67 จึงเป็นค่าที่ยอมรับได้และ การคำนวณหา ค่าสกอร์ (Average T-score) ผลที่ได้คือ 22.8907 จึงเป็นค่าที่ยอมรับได้ การวิเคราะห์ความพึงพอใจของ นักศึกษา นักศึกษา มีความพึงพอใจต่อคุณภาพการ สอนวิชาสถิติของครูวิทยาลัยเทคโนโลยี อาเซียนบริหารธุรกิจ โดยรวมมีค่า 4.40 อยู่ในระดับมาก


ดาวน์โหลด ppt การเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา สถิติ โดยกิจกรรม Pre Test & Post Test The Improvement of Learning Achievement in the Statistics through the Activities.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google