งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นางสาวนรินรัตน์ กล้าหาญ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นางสาวนรินรัตน์ กล้าหาญ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นางสาวนรินรัตน์ กล้าหาญ
การเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสถิติ โดยกิจกรรม Pre Test & Post Test The Improvement of Learning Achievement in the Statistics through the Activities Pre Test & Post Test นางสาวนรินรัตน์ กล้าหาญ วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ

2 ประเด็นที่นำเสนอ ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา วัตถุประสงค์ของโครงการ
สมมติฐานของการดำเนินโครงการ ขอบเขตของการดำเนินโครงการ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ผลสัมฤทธิ์ ประโยชน์ที่ได้รับ

3 ปัญหาของการวิจัย คำนวณทางสถิติ พื้นฐานการใช้สูตร วิธีการทำเข้าใจยาก

4 Objective เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสถิติของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)สาขาคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ โดยมีเป้าหมายให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเพิ่มมากขึ้น และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้น เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผู้เรียนเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนในวิชาสถิติ

5 เข้าเรียน ผลสัมฤทธิ์การเรียน ประเมินผล ประเมินผล เนื้อหา กิจกรรม สื่อ
ทดสอบ สื่อ เข้าเรียน ประเมินผล ไม่ผ่านเกณฑ์ ผ่านเกณฑ์ ประเมินผล ผ่านเกณฑ์ ไม่ผ่านเกณฑ์ ผลสัมฤทธิ์การเรียน

6

7 Achievement ผลการวิจัยเรื่องผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสถิติ โดยใช้
กิจกรรม Pre Test & Post Test มีประเด็นที่ควรนำมาอภิปรายดังนี้ ระดับความพึงพอใจพบว่า ระดับความพึงพอใจของนักเรียน นักศึกษาต่อคุณภาพการสอนของครูโดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก ( = 4.40) ซึ่งนับว่าเป็นสิ่งที่น่าพึงพอใจในระดับหนึ่งต่อคุณภาพการสอนของครู วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการหาค่าดรรชนีประสิทธิผล (E.I.) ผลที่ได้คือ 0.67 จึงเป็นค่าที่ยอมรับได้และ การคำนวณหาค่าสกอร์ (Average T-score) ผลที่ได้คือ จึงเป็นค่าที่ยอมรับได้จะเห็นได้ว่านักเรียนกลุ่มนี้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น

8 การวิเคราะห์ข้อมูลจาก Pre - Test& Post Test
ค่าดรรชนีประสิทธิผล (E.I.)

9 ค่าเฉลี่ยทีสกอร์ (Average T-score)

10 สรุปผลการวิจัย จากการวิเคราะห์ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสถิติ โดยใช้กิจกรรม Pre Test& Post Test ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ การวิเคราะห์ข้อมูลจาก Pre - Test& Post Test ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการหาค่าดรรชนีประสิทธิผล (E.I.) ผลที่ได้คือ 0.67 จึงเป็นค่าที่ยอมรับได้และ การคำนวณหาค่าสกอร์ (Average T-score) ผลที่ได้คือ จึงเป็นค่าที่ยอมรับได้ การวิเคราะห์ความพึงพอใจของ นักศึกษา นักศึกษา มีความพึงพอใจต่อคุณภาพการสอนวิชาสถิติของครูวิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ โดยรวมมีค่า 4.40 อยู่ในระดับมาก


ดาวน์โหลด ppt นางสาวนรินรัตน์ กล้าหาญ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google