งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี รายงานการวิจัย ความพึงพอใจของ นายจ้าง / ผู้ใช้บัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ รุ่นปีการศึกษา 2546 เสนอสภามหาวิทยาลัย 12 พฤศจิกายน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี รายงานการวิจัย ความพึงพอใจของ นายจ้าง / ผู้ใช้บัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ รุ่นปีการศึกษา 2546 เสนอสภามหาวิทยาลัย 12 พฤศจิกายน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี รายงานการวิจัย ความพึงพอใจของ นายจ้าง / ผู้ใช้บัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ รุ่นปีการศึกษา 2546 เสนอสภามหาวิทยาลัย 12 พฤศจิกายน 2548

2 ความพึงพอใจของนายจ้าง รายงาน กพร. QA สมศ. ปรับปรุงการ ดำเนินงานของ มหาวิทยาลัย นำไปใช้ประโยชน์

3 วัตถุประสงค์ของการวิจัย  ศึกษาระดับความพึงพอใจของ นายจ้าง / ผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อ บัณฑิต มอ. รุ่นปีการศึกษา 2546  เปรียบเทียบความพึงพอใจ ของนายจ้าง / ผู้ใช้บัณฑิต ภาครัฐกับความพึงพอใจของ นายจ้าง / ผู้ใช้บัณฑิต ภาคเอกชนตามกลุ่มสาขาวิชา  สำรวจหลังจากบัณฑิตทำงาน แล้ว 1 ปี

4 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง บัณฑิตรุ่นปี 2546 สำเร็จ 2,987 คน แบบสำรวจ 2,848 คน ทำงานแล้ว 2,065 คน ( ไม่รวมอาชีพอิสระ 101 คน ) ๐ บัณฑิตทำงานแล้ว 2,166 คน ๐ มีสถานที่ตั้งของที่ ทำงานชัดเจน ครบถ้วน 1,489 คน (1 หน่วยงาน อาจมีบัณฑิต ทำงาน >1 คน ) ๐ ส่งแบบสำรวจให้ นายจ้าง 1,489 ฉบับ ได้รับ 757 ฉบับ คิดเป็น ร้อยละ 50.8 หรือ 34.9% ของบัณฑิตที่ได้ งานทำ

5 ประเด็นที่สำรวจ...4 ประเด็น 1. ด้านความรู้ทางวิชาการ / วิชาชีพ 2. ด้านความรู้ทั่วไป 3. ด้านบุคลิกภาพ 4. ด้านคุณธรรมจริยธรรม

6 ความหมายของคะแนน ระดับคะแนน ความหมาย > 8.00 พึงพอใจ มากที่สุด 7.00-7.99 พึง พอใจมาก 6.00-6.99 พึง พอใจ 5.00-5.99 พึง พอใจน้อย < 4.99 พึงพอใจ น้อยที่สุด เกิน 7.00 น่า พอใ จ

7 ความพึง พอใจของ นายจ้าง

8 ความรู้ด้านวิชาการ / วิชาชีพ และ ความรู้ทั่วไป.. คะแนนยังไม่สูง คะแนนสูงสุดด้าน จริยธรรม ภาพรวม ระดับพึงพอใจมาก ( ค่าเฉลี่ย 7.65) นายจ้างมีความพึงพอใจบัณฑิต มอ. 3 ประเด็นสูงสุด 1. ความซื่อสัตย์สุจริต ( คะแนน = 8.35) 2. การประพฤติตนอยู่ในศีลธรรม อันดี ( คะแนน = 8.29) 3. การอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมี ความสุข ( คะแนน = 8.21) นายจ้างมีความพึงพอใจบัณฑิต มอ. 3 ประเด็นน้อยสุด 1. ความสามารถในการใช้ ภาษาอังกฤษ ( คะแนน = 6.67) 2. ความสามารถในการบริหารจัดการ ( คะแนน = 7.01) 3. ความเป็นผู้นำ ( คะแนน = 7.11)

9 2545 2546 เปรียบเทียบความพึงพอใจนายจ้าง 2545 VS 2546 ดีขึ้นเล็กน้อยทุกประเด็น

10 ภาพรวมความพึงพอใจ.... กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ เฉลี่ย =7.86

11 ภาพรวมความพึงพอใจ.... กลุ่มวิทย์ฯ & เทคโนโลยี เฉลี่ย =7.42

12 ภาพรวมความพึงพอใจ.... กลุ่มสังคมศาสตร์ เฉลี่ย =7.70

13 เปรียบเทียบภาพรวมความพึงพอใจรายกลุ่มสาขา

14 จุดอ่อนบัณฑิต มอ. ที่เราเป็นห่วง... ภาษาอังกฤษ ความพึงพอใจของนายจ้าง.. ต่อประเด็นความสามารถภาษาอังกฤษ ต้องปรับปรุง ต่ำกว่า 7.0

15 คณะที่ได้คะแนนสูง 3 ลำดับแรก … ด้านวิชาการ / วิชาชีพ อิสลามศึกษา กับ เขตการศึกษา ตรัง มีค่าเฉลี่ยสูง หลายประเด็น

16 เปรียบเทียบความ พอใจนายจ้าง ภาครัฐ VS ภาคเอกชน เอกชนให้ความพึงพอใจต่ำกว่าภาครัฐ หรือมีความคาดหวังสูงกว่าภาครัฐ เอกชนให้ความพึงพอใจต่ำกว่าภาครัฐ หรือมีความคาดหวังสูงกว่าภาครัฐ

17 ภาครัฐ ภาคเอกชน นายจ้างภาครัฐ VS เอกชน...... กลุ่มวิทย์สุขภาพ

18 ภาครัฐ ภาคเอกชน นายจ้างภาครัฐ VS เอกชน...... กลุ่มวิทย์ & เทคโน

19 ภาครัฐ ภาคเอกชน นายจ้างภาครัฐ VS เอกชน...... กลุ่มสังคม

20 นายจ้างมีความพึงพอใจบัณฑิต มอ. 3 ประเด็นน้อยสุด 1. ความสามารถในการใช้ ภาษาอังกฤษ ( คะแนน = 6.67) 2. ความสามารถในการบริหารจัดการ ( คะแนน = 7.01) 3. ความเป็นผู้นำ ( คะแนน = 7.11) สรุป :- มหาวิทยาลัยต้องเร่งปรับปรุง

21 THE END


ดาวน์โหลด ppt กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี รายงานการวิจัย ความพึงพอใจของ นายจ้าง / ผู้ใช้บัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ รุ่นปีการศึกษา 2546 เสนอสภามหาวิทยาลัย 12 พฤศจิกายน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google