งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ของผู้สำเร็จการศึกษา สาขาวิชาพณิชยการและ การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว ระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง ( ปวส.) ตามความต้องการของ สถานประกอบการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ของผู้สำเร็จการศึกษา สาขาวิชาพณิชยการและ การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว ระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง ( ปวส.) ตามความต้องการของ สถานประกอบการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ของผู้สำเร็จการศึกษา สาขาวิชาพณิชยการและ การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว ระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง ( ปวส.) ตามความต้องการของ สถานประกอบการ ในจังหวัดเชียงใหม่ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ของผู้สำเร็จการศึกษา สาขาวิชาพณิชยการและ การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว ระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง ( ปวส.) ตามความต้องการของ สถานประกอบการ ในจังหวัดเชียงใหม่ นางสาวฐิตาภรณ์ นิ่มเนตร วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิค ลานนา เชียงใหม่ นางสาวฐิตาภรณ์ นิ่มเนตร วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิค ลานนา เชียงใหม่

2 ปัญหาการวิจัย สาขาวิชาพณิชยการและการ จัดการธุรกิจท่องเที่ยว วิทยาลัย เทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ มีความต้องการที่จะผลิตบุคลากร ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเพื่อ เข้าสู่ตลาดแรงงาน และให้ สอดคล้องกับความต้องการของ สถานประกอบการในจังหวัด เชียงใหม่

3 วัตถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาคุณลักษณะตามสภาพจริงของ ผู้สำเร็จการศึกษา สาขาวิชาพณิชยการและการจัดการธุรกิจ ท่องเที่ยว ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ( ปวส.) ตามความต้องการของ สถานประกอบการในจังหวัดเชียงใหม่ 2. เพื่อศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ ผู้สำเร็จการศึกษา สาขาวิชาพณิชยการและการจัดการธุรกิจ ท่องเที่ยว ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ( ปวส.) ตามความต้องการของ สถานประกอบการในจังหวัดเชียงใหม่

4 วัตถุประสงค์ ( ต่อ ) 3. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบคุณลักษณะตาม สภาพจริง และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ ผู้สำเร็จการศึกษาสาขาวิชาพณิชยการและการ จัดการธุรกิจท่องเที่ยว ระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง ( ปวส.) ตาม ความต้องการของสถานประกอบการในจังหวัด เชียงใหม่ 4. เพื่อศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ ผู้สำเร็จการศึกษาสาขาวิชาการศึกษา สาขาวิชาพณิชยการและการจัดการธุรกิจ ท่องเที่ยว ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ( ปวส.) ตามข้อเสนอแนะของสถาน ประกอบการในจังหวัดเชียงใหม่

5 ประชากร ประชากรที่ใช้ศึกษาครั้งนี้ คือ สถานประกอบการในจังหวัดเชียงใหม่ ที่มีผู้สำเร็จการศึกษาสาขาวิชา พณิชยการและการจัดการธุรกิจ ท่องเที่ยวระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง ที่ปฏิบัติงานอยู่ในปัจจุบัน จำนวน 19 แห่ง โดยใช้วิธีการเก็บข้อมูลแบบ เฉพาะเจาะจง

6 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บ ข้อมูล ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามสถานภาพส่วนตัว เกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถามเป็นแบบสอบถาม แบบตรวจสอบรายการ (check list) ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับระดับ ความสำคัญของคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ ผู้สำเร็จการศึกษาฯ เป็นแบบสอบถาม แบบมาตรา ส่วนประมาณค่า (rating scale) มีตัวเลือก 5 ระดับ ตามแนวของลิเคิร์ท (Likert’s Scale) ตอนที่ 3 สอบถามเกี่ยวกับข้อเสนอแนะ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้สำเร็จการศึกษา ฯ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านความรู้และทักษะวิชาชีพด้าน เจตคติและลักษณะนิสัยด้านความรับผิดชอบและ ด้านมนุษยสัมพันธ์ ลักษณะของแบบสอบถามเป็น แบบปลายเปิด (open ended) แบบสอบถามเพื่อการวิจัย จำนวน 3 ตอน

7 สรุปผลการศึกษา 1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ แบบสอบถาม เป็นผู้บริหารสถาน ประกอบการ เป็นเพศชายมากกว่าเพศ หญิง โดยมีอายุระหว่าง 36-40 ปี ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มี ตำแหน่งเจ้าของกิจการ มีระดับ การศึกษาระดับปริญญาตรี และมี ประสบการณ์ในการทำงานมากกว่า 10 ปี

8 สรุปผลการศึกษา 2. ความคิดเห็นของสถานประกอบการ เกี่ยวกับคุณลักษณะตามสภาพจริงของ ผู้สำเร็จการศึกษา สาขาวิชาพณิชยการ และการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ( ปวส.) ใน จังหวัดเชียงใหม่ โดยภาพรวมอยู่ในระดับ ปานกลาง 3. ความคิดเห็นของสถานประกอบการ เกี่ยวกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ ผู้สำเร็จการศึกษา สาขาวิชาพณิชยการ และ การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ( ปวส.) ใน จังหวัดเชียงใหม่ โดยภาพรวมอยู่ในระดับ มาก

9 สรุปผลการศึกษา 4. ผลเปรียบเทียบคุณลักษณะตามสภาพ จริงและ คุณลักษณะที่ พึงประสงค์ของผู้สำเร็จการศึกษา สาขาวิชาพณิชยการและ การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ( ปวส.) มี คุณลักษณะตามสภาพจริงของผู้สำเร็จ การศึกษา ต่ำกว่า คุณลักษณะที่พึงประสงค์

10


ดาวน์โหลด ppt คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ของผู้สำเร็จการศึกษา สาขาวิชาพณิชยการและ การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว ระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง ( ปวส.) ตามความต้องการของ สถานประกอบการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google