งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิจัยเรื่อง การพัฒนาการเรียนรู้เรื่องวิธีการสืบทอด วัฒนธรรมไทยในรายวิชาชีวิตและวัฒนธรรม ไทยของนักศึกษาระดับชั้น ปวส.1/6 วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีธนาพณิชยการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิจัยเรื่อง การพัฒนาการเรียนรู้เรื่องวิธีการสืบทอด วัฒนธรรมไทยในรายวิชาชีวิตและวัฒนธรรม ไทยของนักศึกษาระดับชั้น ปวส.1/6 วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีธนาพณิชยการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิจัยเรื่อง การพัฒนาการเรียนรู้เรื่องวิธีการสืบทอด วัฒนธรรมไทยในรายวิชาชีวิตและวัฒนธรรม ไทยของนักศึกษาระดับชั้น ปวส.1/6 วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีธนาพณิชยการ เชียงใหม่ ภาคเรียนที่ 2/2555 โดยการศึกษาดูงานจาก แหล่งเรียนรู้จริง นายภาณุวัฒน์ วงศ์เทพ เตียน วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีธนาพณิชย การ เชียงใหม่

2 ปัญหาการวิจัย นักศึกษาไม่ค่อยมี โอกาสได้เรียนรู้จากการดู งานในสถานที่จริงและขาด การเรียนรู้จากผู้ที่มี ประสบการณ์และความ ชำนาญในเรื่องที่เกี่ยวกับ การสืบทอดวัฒนธรรมไทย

3 วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาการเรียนรู้เรื่อง วิธีการสืบทอดวัฒนธรรมไทยใน รายวิชาชีวิตและวัฒนธรรมไทย โดยการศึกษาดูงานจากแหล่ง เรียนรู้จริงของนักศึกษาระดับชั้น ปวส.1/6 ให้มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนสูงขึ้น

4 ตัวแปร ตัวแปรที่ใช้ศึกษา ตัวแปรต้น ได้แก่ การศึกษาดูงานจากแหล่ง เรียนรู้ ตัวแปรตาม ได้แก่ นักศึกษาระดับชั้น ปวส. 1/6 จำนวน 10 คน มี ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้เรื่อง วิธีการสืบทอด วัฒนธรรมไทย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 1. จากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ สถิติที่ ใช้โดยการหาค่าเฉลี่ย 2. จากการทำใบงาน สถิติที่ใช้โดยการหา ค่าเฉลี่ยและค่าร้อยละ 3. จากการทำแบบทดสอบ สถิติที่ใช้โดยการหา ค่าเฉลี่ยและค่าร้อยละ

5 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ยของผลการสังเกตพฤติกรรม การเรียนรู้ของนักศึกษา ระดับชั้น ปวช. 1/6 ภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2555 วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีธนาพณิชยการ เชียงใหม่

6 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ตารางที่ 2 แสดงค่าเฉลี่ยจากการทำใบงาน ของนักศึกษา ระดับชั้น ปวส. 1/6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีธนา พณิชยการ เชียงใหม่

7 สรุปผลการวิจัย นักศึกษา ระดับชั้น ปวส. 1/6 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จำนวน 10 คน สามารถ พัฒนาการเรียนรู้ เรื่องวิธีการสืบ ทอดวัฒนธรรมไทยได้

8 ประโยชน์ที่ได้จากการศึกษา นักศึกษาพัฒนาการเรียนรู้ เอกลักษณ์ทางสังคม ปัจจัยที่มีผลต่อ การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมและ สามารถหาวิธีการพัฒนาและสืบทอด วัฒนธรรมไทยได้ถูกต้องเหมาะสม

9


ดาวน์โหลด ppt วิจัยเรื่อง การพัฒนาการเรียนรู้เรื่องวิธีการสืบทอด วัฒนธรรมไทยในรายวิชาชีวิตและวัฒนธรรม ไทยของนักศึกษาระดับชั้น ปวส.1/6 วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีธนาพณิชยการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google