งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชื่อเรื่อง พฤติกรรมการเข้าชั้นเรียนไม่ ตรงต่อเวลาในวิชาการพัฒนางานด้วย ระบบ คุณภาพ - และ เพิ่มผลผลิต ของนักศึกษา ชั้น ปวส ปีที่ 1 ผู้วิจัย นางสาววัชราภรณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชื่อเรื่อง พฤติกรรมการเข้าชั้นเรียนไม่ ตรงต่อเวลาในวิชาการพัฒนางานด้วย ระบบ คุณภาพ - และ เพิ่มผลผลิต ของนักศึกษา ชั้น ปวส ปีที่ 1 ผู้วิจัย นางสาววัชราภรณ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชื่อเรื่อง พฤติกรรมการเข้าชั้นเรียนไม่ ตรงต่อเวลาในวิชาการพัฒนางานด้วย ระบบ คุณภาพ - และ เพิ่มผลผลิต ของนักศึกษา ชั้น ปวส ปีที่ 1 ผู้วิจัย นางสาววัชราภรณ์ กอน แก้ว

2  ผู้วิจัยสังเกตว่ามีนักศึกษาบาง กลุ่มเข้าชั้นเรียนไม่ตรงต่อเวลา ในรายวิชา การพัฒนางานด้วย ระบบคุณภาพและเพิ่มผลผลิต บางทีผู้วิจัยได้ทำการสอนผ่านไป แล้วเป็นเวลาสิบนาทีนักศึกษา กลุ่มนี้ส่วนใหญ่ก็ยังไม่มา

3  1. เพื่อปรับพฤติกรรมของ นักศึกษาชั้นประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง สาขาการตลาด  2. เพื่อนำผลการวิจัยเป็น แนวทางในการแก้ปัญหาของ นักศึกษาชั้นประกาศนัยบัตร วิชาชีพชั้นสูง สาขาการตลาด

4 ตัวแปรที่ ศึกษา ประชากรและกลุ่ม ตัวอย่าง  1. ตัวแปรต้น ได้แก่ แผนกาจัดการเรียนรู้ที่ สอดแทรกการใช้ แบบสอบถามปัญหาใน ชั้นเรียน, แบบสัมภาษณ์ พฤติกรรมนักศึกษา รายบุคคล  2. ตัวแปรตาม ได้แก่ พฤติกรรมการเข้าชั้น เรียนให้ตรงเวลานักเรียน ชั้น ปวส ปีที่ 1 ห้อง 4104-4501 สาขา การตลาด ปีการศึกษา 2554 วิทยาลัย เทคโนโลยีโปลิเทคนิค ลานนา เชียงใหม่ จำนวน 19 คน  คือ นักเรียนระดับ ประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง ชั้น ปีที่ 1 ห้อง 4101- 4501 จำนวน 19 คน สาขางาน การตลาด ปี การศึกษา 2554 วิทยาลัย เทคโนโลยีโปลิ เทคนิคลานนา เชียงใหม่

5 ลำดับจำนวน นักเรียน ทั้งหมด ( คน ) จำนวน นักเรียนที่ ตรงเวลา ( คน ) ร้อยละของ นักเรียนที่ ตรงเวลา 1187 38 219947 31912 63 41915 78

6  นักศึกษากลุ่มเป้าหมาย สามารถปรับปรุงตนเองเมื่อ ทราบข้อตกลงเบื้องต้นในการ เข้าชั้นเรียนตรงเวลากับ ครูผู้สอนแล้ว  นักศึกษามีการกระตือรือร้นใน การเรียนมากขึ้น มีการพัฒนา ตนเองได้อย่างชัดเจนและ ครูผู้สอนได้บวกคะแนนเพิ่ม ตามที่ตกลงกันไว้ทุกๆครั้งจึง เป็นแนวหนึ่งที่สามารถ แก้ปัญหาในเรื่องการเข้าเรียน ไม่ตรงต่อเวลาของนักศึกษาได้ อีกแนวทางหนึ่ง

7  1. นักศึกษามีพฤติกรรมในการ เข้าชั้นเรียนในรายวิชาการ พัฒนางานด้วยระบบคุณภาพ และเพิ่มผลผลิต ที่ส่ง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น เมื่อมีคะแนนตรงเวลามากขึ้น  2. นักศึกษามีพฤติกรรมในการ เช้าชั้นเรียนในรายวิชาอื่น ๆ ตรงเวลามากขึ้น


ดาวน์โหลด ppt ชื่อเรื่อง พฤติกรรมการเข้าชั้นเรียนไม่ ตรงต่อเวลาในวิชาการพัฒนางานด้วย ระบบ คุณภาพ - และ เพิ่มผลผลิต ของนักศึกษา ชั้น ปวส ปีที่ 1 ผู้วิจัย นางสาววัชราภรณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google