งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นายเจตวัฒน์ สมเจริญเกียรติ วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นายเจตวัฒน์ สมเจริญเกียรติ วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นายเจตวัฒน์ สมเจริญเกียรติ วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ
ผลการจัดการเรียนรู้ เรื่องการหาตำแหน่งข้อมูล วิชาการประยุกต์คอมพิวเตอร์กับงานสถิติ โดยใช้ E-book สำหรับนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ

2 ปัญหาการวิจัยและวัตถุประสงค์
ลำดับ การนำเสนองานวิจัย 1 ปัญหาการวิจัยและวัตถุประสงค์ 2 ตารางหรือ ผังสรุป 3 สรุปผลการวิจัย

3 ปัญหาการวิจัย และวัตถุประสงค์
1 ปัญหาการวิจัย และวัตถุประสงค์

4 ปัญหาการวิจัย และวัตถุประสงค์
1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ เรื่องการหา ตำแหน่งข้อมูล วิชาการประยุกต์ คอมพิวเตอร์ กับงานสถิติ ของนักศึกษา ก่อนเรียนและหลัง เรียนโดยใช้ E-book วัตถุประสงค์ 2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่ มีต่อการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book ) ความแตกต่าง ด้านบุคคล, ระดับสติปัญญา ความรู้พื้นฐาน, ความสามารถ

5 2 ตาราง หรือผังสรุป

6 คะแนนสอบเฉลี่ยก่อนเรียน คะแนนสอบเฉลี่ยหลังเรียน
ตารางแสดงค่าเฉลี่ย จำนวน คะแนนสอบเฉลี่ยก่อนเรียน คะแนนสอบเฉลี่ยหลังเรียน คะแนนพัฒนาการ 38 คน 3.24 6.03 2.79

7 ตารางแสดงความพึงพอใจ ต่อการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book)
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.23 อยู่ในระดับมาก การนำเสนอเนื้อหามีลำดับชัดเจน ระบบการประเมินความพึงพอใจ E-book

8 3 สรุปผลการวิจัย

9 ผลการวิจัย การเรียนรู้ด้วย E-book ทำให้ ผู้เรียนทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ เป็นการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองตามธรรมชาติ และเต็มศักยภาพด้วยความแตกต่างระหว่างบุคคล

10 ขอบคุณ ครับ นายเจตวัฒน์ สมเจริญเกียรติ
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ


ดาวน์โหลด ppt นายเจตวัฒน์ สมเจริญเกียรติ วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google