งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นายเจตวัฒน์ สมเจริญ เกียรติ วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล บริหารธุรกิจ ผลการจัดการเรียนรู้ เรื่องการหาตำแหน่งข้อมูล วิชาการ ประยุกต์คอมพิวเตอร์กับงานสถิติ โดยใช้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นายเจตวัฒน์ สมเจริญ เกียรติ วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล บริหารธุรกิจ ผลการจัดการเรียนรู้ เรื่องการหาตำแหน่งข้อมูล วิชาการ ประยุกต์คอมพิวเตอร์กับงานสถิติ โดยใช้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นายเจตวัฒน์ สมเจริญ เกียรติ วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล บริหารธุรกิจ ผลการจัดการเรียนรู้ เรื่องการหาตำแหน่งข้อมูล วิชาการ ประยุกต์คอมพิวเตอร์กับงานสถิติ โดยใช้ E-book สำหรับ นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 สาขางาน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ

2 ลำดับ การนำเสนองานวิจัย 1 ปัญหาการ วิจัยและ วัตถุประสง ค์ 2 ตารางหรือ ผังสรุป 3 สรุป ผลการวิจั ย

3 ปัญหาการวิจัย และ วัตถุประสงค์ 1

4 ความแตกต่าง ด้านบุคคล, ระดับ สติปัญญา ความรู้พื้นฐาน, ความสามารถ ปัญหาการวิจัย และวัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์ 1. เพื่อเปรียบเทียบ ผลสัมฤทธิ์ เรื่องการหา ตำแหน่งข้อมูล วิชาการ ประยุกต์ คอมพิวเตอร์กับงาน สถิติ ของนักศึกษา ก่อนเรียน และหลังเรียนโดยใช้ E-book วัตถุประสงค์ 2. เพื่อศึกษาความพึง พอใจของนักศึกษาที่มีต่อ การใช้หนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ (E-Book )

5 2 ตาราง หรือผังสรุป

6 จำนวน คะแนนสอบ เฉลี่ยก่อน เรียน คะแนนสอบ เฉลี่ยหลัง เรียน คะแนน พัฒนาการ 38 คน 3.246.032.79

7 การนำเสนอ เนื้อหามีลำดับ ชัดเจน ระบบการ ประเมินความ พึงพอใจ E- book ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.23 อยู่ใน ระดับมาก

8 3 สรุปผลการวิจัย

9 » การเรียนรู้ด้วย E-book ทำให้ ผู้เรียนทุกคน สามารถเรียนรู้และ พัฒนาตนเองได้ เป็น การส่งเสริมและพัฒนา ผู้เรียน ผู้เรียนได้พัฒนา ตนเองตามธรรมชาติ และเต็มศักยภาพด้วย ความแตกต่างระหว่าง บุคคล ผลการวิจัย

10 ขอบคุณ ครับ » นายเจตวัฒน์ สมเจริญเกียรติ วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ » chadtawat@wbac.ac.th


ดาวน์โหลด ppt นายเจตวัฒน์ สมเจริญ เกียรติ วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล บริหารธุรกิจ ผลการจัดการเรียนรู้ เรื่องการหาตำแหน่งข้อมูล วิชาการ ประยุกต์คอมพิวเตอร์กับงานสถิติ โดยใช้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google