งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

“ ผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนการสอนรูปแบบซิปปา (CIPPA MODEL) เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์การเรียนวิชาภาษาอังกฤษสำหรับสถาน ประกอบการสำหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "“ ผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนการสอนรูปแบบซิปปา (CIPPA MODEL) เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์การเรียนวิชาภาษาอังกฤษสำหรับสถาน ประกอบการสำหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 “ ผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนการสอนรูปแบบซิปปา (CIPPA MODEL) เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์การเรียนวิชาภาษาอังกฤษสำหรับสถาน ประกอบการสำหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 ( ปวช. 3) แผนกช่างอุตสาหกรรม โรงเรียนเทคโนโลยีชลบุรี ” ผลงานวิจัยเรื่อง โดยนางวิลาวรรณ เตร์ยาซิงห์

2 วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาผลการใช้กิจกรรมการเรียนการสอนรูปแบบ ซิปปา (CIPPA MODEL) พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนวิชาภาษาอังกฤษสำหรับสถานประกอบการ

3 กรอบแนวคิดในการวิจัย ตัวแปรต้น (Independent Variable) * ชุดกิจกรรมการการเรียนการสอนรูปแบบซิปปา (CIPPA MODEL) ตัวแปรตาม (Dependent Variable) * ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษสำหรับ สถานประกอบการ

4 ความหมายของ CIPPA MODEL C = Construct หมายถึง การสร้างความรู้ด้วยตนเอง I = Interaction หมายถึง การปฏิสัมพันธ์กับเพื่อน P = Process Skill หมายถึง ทักษะกระบวนการต่างๆ P = Physical Participation หมายถึง การเคลื่อนไหวทางกาย A = Application หมายถึง การประยุกต์ใช้ความรู้

5 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 (ปวช. 3) แผนกช่างอุตสาหกรรม โรงเรียนเทคโนโลยีชลบุรี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553 จำนวน 216 คน เป็นผู้ที่มีผลคะแนนการเรียน ต่ำกว่าร้อยละ 60 จำนวน 23 คน ก่อนการใช้รูปแบบกิจกรรม การสอน CIPPA MODEL

6 ลักษณะของเครื่องมือที่ใช้ เครื่องมือ 1. ศึกษาเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 2. สร้างชุดกิจกรรมการเรียนการสอนรูปแบบซิปปา 3. นำชุดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบซิปปา ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเพื่อดูความเที่ยงตรงด้าน เนื้อหาและปรับปรุง

7 สรุปผลการวิจัย ผู้เรียนจำนวน 23 คน มีค่าเฉลี่ยของคะแนน ก่อนใช้ นวัตกรรม รวม 2.35 คะแนนและค่าเฉลี่ยหลังใช้ เป็น 7.04 จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน โดยคิดค่าผลต่างของ คะแนนเป็น 4.65 โดยสรุปผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.01

8 ผลกระทบที่เกิดขึ้น 1. ได้ชุดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ รูปแบบ ซิปปา 2. ได้พัฒนาพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนชั้น ปวช.3 แผนกช่างอุตสาหกรรม 3. นำผลการวิจัยไปพัฒนาการเรียนการสอนรายวิชาอื่น 4. ได้จัดการเรียนรู้ให้เหมาะกับศักยภาพผู้เรียน

9


ดาวน์โหลด ppt “ ผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนการสอนรูปแบบซิปปา (CIPPA MODEL) เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์การเรียนวิชาภาษาอังกฤษสำหรับสถาน ประกอบการสำหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google