งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนาการเรียนรู้โดยใช้ชุดฝึกปฏิบัติ เรื่อง “ การวิเคราะห์รายการค้า ” ของ นักเรียนชั้นปวช. ปีที่ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรพณิชยการ กรุงเทพมหานคร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนาการเรียนรู้โดยใช้ชุดฝึกปฏิบัติ เรื่อง “ การวิเคราะห์รายการค้า ” ของ นักเรียนชั้นปวช. ปีที่ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรพณิชยการ กรุงเทพมหานคร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนาการเรียนรู้โดยใช้ชุดฝึกปฏิบัติ เรื่อง “ การวิเคราะห์รายการค้า ” ของ นักเรียนชั้นปวช. ปีที่ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรพณิชยการ กรุงเทพมหานคร ผู้วิจัย นางยุวดี ชีชนะ วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรพณิชยการ เลขที่ 2 ถนนมหาราช แขวง พระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

2 ปัญหาการวิจัย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ. ศ มาตรา 22 ระบุว่าการจัดการศึกษาต้อง ยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้ และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมี ความสำคัญที่สุด ในด้านการเรียนรู้ทางวิชาการ บัญชีนั้นต้องให้เกิดทั้งความรู้ ทักษะ และเจต คติที่ดีในวิชาชีพการบัญชี ในปัจจุบันวงการ ธุรกิจได้ขยายตัวมากขึ้นการจัดทำบัญชีมี ความสำคัญมากขึ้นประกอบกับสถานการณ์ทาง เศรษฐกิจและการค้าของประเทศได้วิวัฒนาการ ไปอย่างรวดเร็ว ความสำคัญของข้อมูลการ บัญชีต้องอาศัยความถูกต้อง แน่นอน และ เชื่อถือได้ ผู้วิจัยจึงได้ตระหนักถึงความจำเป็น อย่างยิ่งที่ต้องปรับปรุงการเรียนการสอนวิชา บัญชีเบื้องต้น 1 ขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติที่เน้นผู้เรียน เป็นสำคัญ พอสรุปประเด็นปัญหาในการเรียน การสอนวิชาบัญชีเบื้องต้น 1 ได้ดังนี้

3 ปัญหาการวิจัย ( ต่อ ) นักเรียนระดับชั้น ปวช. 1 บางส่วนไม่ สามารถวิเคราะห์รายการค้าได้ เนื่องจาก 1. ไม่สามารถจำแนกได้ว่าอะไรเป็น สินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของเจ้าของ 2. ไม่สามารถทำแบบฝึกปฏิบัติ “ เรื่อง การ วิเคราะห์รายการค้า ” ได้ จากปัญหาดังกล่าวทำให้ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนต่ำไม่สามารถพัฒนาการเรียนรู้ได้ ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะปรับปรุงการเรียนการ สอนวิชาการบัญชีเบื้องต้น 1 โดยการ พัฒนาการเรียนรู้ เรื่อง “ การวิเคราะห์รายการ ค้า ” โดยใช้ชุดฝึกปฏิบัติของนักเรียนชั้นปวช. ปีที่ 1

4 วัตถุประสงค์การ วิจัย เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ โดยใช้ชุดฝึกปฏิบัติ เรื่อง “ การวิเคราะห์รายการค้า ” ของนักเรียนชั้นปวช. ปีที่ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรง จิตรพณิชยการ กรุงเทพมหานคร

5 สรุปผลการวิจัย จากตารางพบว่า ค่าคะแนนก่อนเรียนของ กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 45 คน มีค่าคะแนนสูงสุด 13 คะแนน จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน ค่าคะแนนต่ำสุด 5 คะแนน จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ คิดเป็นร้อยละ ค่าคะแนน หลังเรียนของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 45 คน มีค่า คะแนนสูงสุด 19 คะแนน จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน ค่าคะแนนต่ำสุด 15 คะแนน จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ คิดเป็นร้อยละ รายการ จำนว น ( คน ) คะแนน สูงสุด คะแนน ต่ำสุด ค่าเฉลี่ยร้อยละ คะแนนก่อน เรียน คะแนนหลัง เรียน

6 สรุปผลการวิจัย ( ต่อ ) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาบัญชี เบื้องต้น 1 เรื่อง “ การ วิเคราะห์รายการค้า ” ของนักเรียนมี ค่าเฉลี่ยหลังเรียน (16.60) สูงกว่า ก่อนเรียน (10.51)

7 ขอบพระ คุณทุก ท่าน


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนาการเรียนรู้โดยใช้ชุดฝึกปฏิบัติ เรื่อง “ การวิเคราะห์รายการค้า ” ของ นักเรียนชั้นปวช. ปีที่ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรพณิชยการ กรุงเทพมหานคร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google