งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนาการเรียนรู้โดยใช้ชุดฝึกปฏิบัติ เรื่อง “ การวิเคราะห์รายการค้า ” ของ นักเรียนชั้นปวช. ปีที่ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรพณิชยการ กรุงเทพมหานคร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนาการเรียนรู้โดยใช้ชุดฝึกปฏิบัติ เรื่อง “ การวิเคราะห์รายการค้า ” ของ นักเรียนชั้นปวช. ปีที่ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรพณิชยการ กรุงเทพมหานคร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนาการเรียนรู้โดยใช้ชุดฝึกปฏิบัติ เรื่อง “ การวิเคราะห์รายการค้า ” ของ นักเรียนชั้นปวช. ปีที่ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรพณิชยการ กรุงเทพมหานคร ผู้วิจัย นางยุวดี ชีชนะ วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรพณิชยการ เลขที่ 2 ถนนมหาราช แขวง พระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

2 ปัญหาการวิจัย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ. ศ. 2542 มาตรา 22 ระบุว่าการจัดการศึกษาต้อง ยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้ และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมี ความสำคัญที่สุด ในด้านการเรียนรู้ทางวิชาการ บัญชีนั้นต้องให้เกิดทั้งความรู้ ทักษะ และเจต คติที่ดีในวิชาชีพการบัญชี ในปัจจุบันวงการ ธุรกิจได้ขยายตัวมากขึ้นการจัดทำบัญชีมี ความสำคัญมากขึ้นประกอบกับสถานการณ์ทาง เศรษฐกิจและการค้าของประเทศได้วิวัฒนาการ ไปอย่างรวดเร็ว ความสำคัญของข้อมูลการ บัญชีต้องอาศัยความถูกต้อง แน่นอน และ เชื่อถือได้ ผู้วิจัยจึงได้ตระหนักถึงความจำเป็น อย่างยิ่งที่ต้องปรับปรุงการเรียนการสอนวิชา บัญชีเบื้องต้น 1 ขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติที่เน้นผู้เรียน เป็นสำคัญ พอสรุปประเด็นปัญหาในการเรียน การสอนวิชาบัญชีเบื้องต้น 1 ได้ดังนี้

3 ปัญหาการวิจัย ( ต่อ ) นักเรียนระดับชั้น ปวช. 1 บางส่วนไม่ สามารถวิเคราะห์รายการค้าได้ เนื่องจาก 1. ไม่สามารถจำแนกได้ว่าอะไรเป็น สินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของเจ้าของ 2. ไม่สามารถทำแบบฝึกปฏิบัติ “ เรื่อง การ วิเคราะห์รายการค้า ” ได้ จากปัญหาดังกล่าวทำให้ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนต่ำไม่สามารถพัฒนาการเรียนรู้ได้ ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะปรับปรุงการเรียนการ สอนวิชาการบัญชีเบื้องต้น 1 โดยการ พัฒนาการเรียนรู้ เรื่อง “ การวิเคราะห์รายการ ค้า ” โดยใช้ชุดฝึกปฏิบัติของนักเรียนชั้นปวช. ปีที่ 1

4 วัตถุประสงค์การ วิจัย เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ โดยใช้ชุดฝึกปฏิบัติ เรื่อง “ การวิเคราะห์รายการค้า ” ของนักเรียนชั้นปวช. ปีที่ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรง จิตรพณิชยการ กรุงเทพมหานคร

5 สรุปผลการวิจัย จากตารางพบว่า ค่าคะแนนก่อนเรียนของ กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 45 คน มีค่าคะแนนสูงสุด 13 คะแนน จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน ค่าคะแนนต่ำสุด 5 คะแนน จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 10.51 คิดเป็นร้อยละ 52.56 ค่าคะแนน หลังเรียนของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 45 คน มีค่า คะแนนสูงสุด 19 คะแนน จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน ค่าคะแนนต่ำสุด 15 คะแนน จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 16.60 คิดเป็นร้อยละ 83.00 รายการ จำนว น ( คน ) คะแนน สูงสุด คะแนน ต่ำสุด ค่าเฉลี่ยร้อยละ คะแนนก่อน เรียน 4513510.5152.56 คะแนนหลัง เรียน 45191516.6083.00

6 สรุปผลการวิจัย ( ต่อ ) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาบัญชี เบื้องต้น 1 เรื่อง “ การ วิเคราะห์รายการค้า ” ของนักเรียนมี ค่าเฉลี่ยหลังเรียน (16.60) สูงกว่า ก่อนเรียน (10.51)

7 ขอบพระ คุณทุก ท่าน


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนาการเรียนรู้โดยใช้ชุดฝึกปฏิบัติ เรื่อง “ การวิเคราะห์รายการค้า ” ของ นักเรียนชั้นปวช. ปีที่ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรพณิชยการ กรุงเทพมหานคร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google