งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

“ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์วิชางานฝึกฝีมือ เรื่องงานร่าง แบบด้วยมือโดยใช้ชุดฝึกทักษะ ของ นักเรียนระดับชั้น ปวช.1 แผนกช่างอุตสาหกรรม ปีการศึกษา 2553 โรงเรียนเทคโนโลยี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "“ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์วิชางานฝึกฝีมือ เรื่องงานร่าง แบบด้วยมือโดยใช้ชุดฝึกทักษะ ของ นักเรียนระดับชั้น ปวช.1 แผนกช่างอุตสาหกรรม ปีการศึกษา 2553 โรงเรียนเทคโนโลยี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 “ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์วิชางานฝึกฝีมือ เรื่องงานร่าง แบบด้วยมือโดยใช้ชุดฝึกทักษะ ของ นักเรียนระดับชั้น ปวช.1 แผนกช่างอุตสาหกรรม ปีการศึกษา 2553 โรงเรียนเทคโนโลยี ชลบุรี ” ผลงานวิจัยเรื่อง โดยนายกมล ศรีวัฒนะ

2 วัตถุประสงค์ 1. เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชางานฝึกฝีมือ เรื่อง งานร่างแบบด้วยมือโดยใช้ชุดฝึกทักษะของนักเรียนระดับ ชั้นปวช.1 แผนกช่างอุตสาหกรรม โรงเรียนเทคโนโลยีชลบุรี 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ก่อน และหลังเรียนการใช้ชุดฝึกทักษะ

3 กรอบแนวคิดในการวิจัย

4 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากร เป็นนักเรียนช่างไฟฟ้าและช่างอิเล็กทรอนิกส์ ชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553 โรงเรียนเทคโนโลยีชลบุรี จำนวน 165 คน กลุ่มตัวอย่าง เป็นนักเรียนไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินงานร่าง แบบด้วยมือร้อยละ 50 โดยการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จำนวนทั้งหมด 32 คน

5 ลักษณะของเครื่องมือที่ใช้ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน งานฝึกฝีมือ เรื่องงานร่างแบบด้วยมือ ผู้วิจัยได้แบ่งการสร้าง เครื่องมือออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 1. บทเรียนงานฝึกฝีมือเรื่องงานร่างแบบด้วยมือ 2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง งานร่างแบบด้วยมือ

6 ลักษณะของเครื่องมือที่ใช้

7 สรุปผลการวิจัย การทดลองใช้นวัตกรรมเกี่ยวกับชุดฝึกทักษะงานร่างแบบ ด้วยมือ ปรากฏว่า ผลสัมฤทธิ์จากการเรียนรู้ของผู้เรียน จำนวน 32 คน มีผลสัมฤทธิ์เพิ่มขึ้นทุกคนการนำเอา นวัตกรรม การเรียนรู้มาใช้ในกระบวนการเรียนการสอน สามารถที่จะช่วยครูผู้สอนเพิ่มทักษะผู้เรียนได้เป็นอย่างดี

8 ผลกระทบที่เกิดขึ้น เป็นการพัฒนารูปแบบการสอน เพื่อการเรียนรู้งานร่างแบบ ด้วยมือเพราะนักเรียนที่นำมาฝึกทักษะกับชุดฝึกทักษะแล้ว มีระดับคะแนนสูงขึ้น รวมทั้งมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิชา งานฝึกฝีมือ

9 ข้อเสนอแนะการวิจัย ควรส่งเสริมเทคนิค วิธีการใหม่ ๆ และติดตามปรับปรุงงานวิจัย ให้ต่อเนื่องเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์สูงสุด และนำไปใช้ ในการศึกษาต่อในระดับสูง การนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน การ ประกอบอาชีพ

10


ดาวน์โหลด ppt “ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์วิชางานฝึกฝีมือ เรื่องงานร่าง แบบด้วยมือโดยใช้ชุดฝึกทักษะ ของ นักเรียนระดับชั้น ปวช.1 แผนกช่างอุตสาหกรรม ปีการศึกษา 2553 โรงเรียนเทคโนโลยี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google