งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ภาษาไทยเป็นเอกลักษณ์แสดงความเป็นชาติไทย คน ไทยทุกคนควรภาคภูมิใจที่เรามีภาษาเป็นของเราเอง และควรฝึกฝนใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องเหมาะสม ภาษาไทยเป็นเอกลักษณ์แสดงความเป็นชาติไทย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ภาษาไทยเป็นเอกลักษณ์แสดงความเป็นชาติไทย คน ไทยทุกคนควรภาคภูมิใจที่เรามีภาษาเป็นของเราเอง และควรฝึกฝนใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องเหมาะสม ภาษาไทยเป็นเอกลักษณ์แสดงความเป็นชาติไทย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 ภาษาไทยเป็นเอกลักษณ์แสดงความเป็นชาติไทย คน ไทยทุกคนควรภาคภูมิใจที่เรามีภาษาเป็นของเราเอง และควรฝึกฝนใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องเหมาะสม ภาษาไทยเป็นเอกลักษณ์แสดงความเป็นชาติไทย คน ไทยทุกคนควรภาคภูมิใจที่เรามีภาษาเป็นของเราเอง และควรฝึกฝนใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องเหมาะสม การเขียนเรียงความเป็นงานเขียนที่ผู้เขียนมี จุดประสงค์เพื่อที่จะถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิด ความรู้ ความเข้าใจ ทัศนคติของตนออกมาเป็นเรื่องราวให้ ผู้อื่นทราบและเข้าใจโดยใช้ถ้อยคำที่เรียบเรียงอย่าง ชัดเจน สละสลวยน่าอ่าน แต่ในสภาพปัจจุบันพบว่า นักเรียนชั้น ปวช. 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหก เขียนเรียงความไม่เป็น ไม่มีความคิดสร้างสรรค์ เรียงความขาดความน่าสนใจ ไม่สามารถจูงใจให้ ผู้อ่านเกิดความ ดังนั้น จึงควรปรับปรุงแก้ไขให้ นักเรียนมีทักษะการเขียนที่ดีขึ้น ผู้วิจัยเห็นสมควรให้ มีการพัฒนาทักษะการเขียนเรียงความ เพราะการ เขียนเรียงความจะเป็นการฝึกทักษะการเขียนที่ ถูกต้องมีองค์ประกอบครบถ้วน เพื่อนักเรียนจะได้นำ สำนวนการเขียนไปใช้ในงานเขียนอื่นๆ และนำไปใช้ ในการประกอบอาชีพต่อไป การเขียนเรียงความเป็นงานเขียนที่ผู้เขียนมี จุดประสงค์เพื่อที่จะถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิด ความรู้ ความเข้าใจ ทัศนคติของตนออกมาเป็นเรื่องราวให้ ผู้อื่นทราบและเข้าใจโดยใช้ถ้อยคำที่เรียบเรียงอย่าง ชัดเจน สละสลวยน่าอ่าน แต่ในสภาพปัจจุบันพบว่า นักเรียนชั้น ปวช. 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหก เขียนเรียงความไม่เป็น ไม่มีความคิดสร้างสรรค์ เรียงความขาดความน่าสนใจ ไม่สามารถจูงใจให้ ผู้อ่านเกิดความ ดังนั้น จึงควรปรับปรุงแก้ไขให้ นักเรียนมีทักษะการเขียนที่ดีขึ้น ผู้วิจัยเห็นสมควรให้ มีการพัฒนาทักษะการเขียนเรียงความ เพราะการ เขียนเรียงความจะเป็นการฝึกทักษะการเขียนที่ ถูกต้องมีองค์ประกอบครบถ้วน เพื่อนักเรียนจะได้นำ สำนวนการเขียนไปใช้ในงานเขียนอื่นๆ และนำไปใช้ ในการประกอบอาชีพต่อไป

4 เพื่อพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการ เขียนเรียงความของนักเรียนชั้น ปวช.1 เพื่อพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการ เขียนเรียงความของนักเรียนชั้น ปวช.1 เพื่อศึกษาผลการใช้แบบฝึกเสริม ทักษะการเขียนเรียงความที่ หลากหลาย เพื่อศึกษาผลการใช้แบบฝึกเสริม ทักษะการเขียนเรียงความที่ หลากหลาย เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การ พัฒนาการเขียนเรียงความก่อน เรียนและหลังเรียน เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การ พัฒนาการเขียนเรียงความก่อน เรียนและหลังเรียน

5 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ทดลองได้จากการสุ่มอย่างง่าย (sample random sampling) โดยวิธีจับฉลากจากประชากร นักเรียนระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพปีที่ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยี พระรามหก ภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2555 จำนวน 9 คน ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ทดลองได้จากการสุ่มอย่างง่าย (sample random sampling) โดยวิธีจับฉลากจากประชากร นักเรียนระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพปีที่ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยี พระรามหก ภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2555 จำนวน 9 คน

6 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล - แบบฝึกเสริมทักษะการเขียนเรียงความ - แบบประเมินก่อนการใช้แบบฝึกและหลัง การใช้แบบฝึก (1) แบบทดสอบก่อนเรียน โดย กำหนดให้นักเรียนเขียน เรียงความเรื่อง ภาษาไทย คือหัวใจของชาติ (2) แบบทดสอบหลังเรียนโดย กำหนดให้นักเรียนเขียน เรียงความเรื่อง เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อพัฒนาชาติไทย ให้ยั่งยืน ให้ยั่งยืน

7 นำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์หา ค่าเฉลี่ยทางคณิตศาสตร์ แล้วนำ ค่ามาเปรียบเทียบระหว่างก่อน การ ใช้แบบฝึกและหลังการใช้แบบฝึก นำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์หา ค่าเฉลี่ยทางคณิตศาสตร์ แล้วนำ ค่ามาเปรียบเทียบระหว่างก่อน การ ใช้แบบฝึกและหลังการใช้แบบฝึก

8 จากผลการวิจัยการพัฒนาทักษะการเขียนเรียงความโดยใช้ แบบฝึกที่หลากหลาย ของนักเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 1 สามารถ อภิปรายผลได้ดังนี้ 1) ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ แบบฝึกที่ผู้วิจัยสร้าง ขึ้นได้หาคุณภาพจาก ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 5 ท่าน โดยภาพรวมมีความคิดเห็น ในระดับเหมาะสมมากที่สุด 2) ผลการพัฒนาแบบฝึกชุด “ ฝึกเรียงร้อยถ้อยคำกับการ เขียนเรียงความ ” ปรากฏ ผลว่ามีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่ กำหนดไว้คิดเป็น 70/70 อันเนื่องมาจากแบบฝึกนี้สร้าง จากเนื้อหาง่ายไปหายากนักเรียนได้ฝึกอย่างมีขั้นตอน มี ตัวอย่างที่หลากหลายทำให้เกิดความเข้าใจ เป็นการเขียน จากความคิดของนักเรียนเอง 2) ผลการพัฒนาแบบฝึกชุด “ ฝึกเรียงร้อยถ้อยคำกับการ เขียนเรียงความ ” ปรากฏ ผลว่ามีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่ กำหนดไว้คิดเป็น 70/70 อันเนื่องมาจากแบบฝึกนี้สร้าง จากเนื้อหาง่ายไปหายากนักเรียนได้ฝึกอย่างมีขั้นตอน มี ตัวอย่างที่หลากหลายทำให้เกิดความเข้าใจ เป็นการเขียน จากความคิดของนักเรียนเอง 3) การเปรียบเทียบความสามารถในการเขียนเรียงความ จากการศึกษาเปรียบเทียบความสามารถในการเขียน เรียงความหลังการทดลอง ปรากฏว่าโดยคะแนนเฉลี่ย ความสามารถในการเขียนเรียงความของนักเรียนหลังจาก ที่ได้รับการสอนโดยใช้แบบฝึกการเขียนเรียงความมี คะแนนสูงขึ้น

9


ดาวน์โหลด ppt ภาษาไทยเป็นเอกลักษณ์แสดงความเป็นชาติไทย คน ไทยทุกคนควรภาคภูมิใจที่เรามีภาษาเป็นของเราเอง และควรฝึกฝนใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องเหมาะสม ภาษาไทยเป็นเอกลักษณ์แสดงความเป็นชาติไทย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google