งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประเภทการเรียนการสอน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประเภทการเรียนการสอน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประเภทการเรียนการสอน
  การนำเสนอผลงานวิจัย ประเภทการเรียนการสอน

2 ผู้วิจัย / ตำแหน่ง สถานที่สังกัด ชื่อเรื่องวิจัย
การพัฒนาทักษะการเขียนเรียงความโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะที่ หลากหลาย ของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหก ผู้วิจัย / ตำแหน่ง นางสาวอุบลวรรณ บ่วงศิริ ตำแหน่ง ครูผู้สอน หมวดวิชาสามัญ สถานที่สังกัด วิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหก

3 ปัญหาการวิจัย ภาษาไทยเป็นเอกลักษณ์แสดงความเป็นชาติไทย คนไทยทุกคนควรภาคภูมิใจที่ เรามีภาษาเป็นของเราเองและควรฝึกฝนใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องเหมาะสม การเขียนเรียงความเป็นงานเขียนที่ผู้เขียนมีจุดประสงค์เพื่อที่จะถ่ายทอด ความรู้สึกนึกคิด ความรู้ ความเข้าใจ ทัศนคติของตนออกมาเป็นเรื่องราวให้ ผู้อื่นทราบและเข้าใจโดยใช้ถ้อยคำที่เรียบเรียงอย่างชัดเจน สละสลวยน่าอ่าน แต่ในสภาพปัจจุบันพบว่า นักเรียนชั้น ปวช. 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหก เขียนเรียงความไม่เป็น ไม่มีความคิดสร้างสรรค์ เรียงความขาดความน่าสนใจ ไม่สามารถจูงใจให้ผู้อ่านเกิดความ ดังนั้น จึงควรปรับปรุงแก้ไขให้นักเรียนมี ทักษะการเขียนที่ดีขึ้น ผู้วิจัยเห็นสมควรให้มีการพัฒนาทักษะการเขียน เรียงความ เพราะการเขียนเรียงความจะเป็นการฝึกทักษะการเขียนที่ถูกต้องมี องค์ประกอบครบถ้วน เพื่อนักเรียนจะได้นำสำนวนการเขียนไปใช้ในงานเขียน อื่นๆ และนำไปใช้ในการประกอบอาชีพต่อไป

4 วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการเขียนเรียงความ ของนักเรียนชั้น ปวช.1 เพื่อศึกษาผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการเขียน เรียงความที่หลากหลาย เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การพัฒนาการเขียน เรียงความก่อนเรียนและหลังเรียน

5 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ทดลองได้จากการสุ่ม อย่างง่าย (sample random sampling) โดยวิธีจับ ฉลากจากประชากรนักเรียนระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพปีที่ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหก ภาค เรียนที่ 2 ปีการศึกษา จำนวน 9 คน

6 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล
- แบบฝึกเสริมทักษะการเขียนเรียงความ - แบบประเมินก่อนการใช้แบบฝึกและหลังการใช้แบบฝึก (1) แบบทดสอบก่อนเรียน โดยกำหนดให้นักเรียนเขียน เรียงความเรื่อง ภาษาไทย คือหัวใจของชาติ (2) แบบทดสอบหลังเรียนโดยกำหนดให้นักเรียนเขียน เรียงความเรื่อง เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อพัฒนาชาติไทย ให้ยั่งยืน

7 สถิติในการวิจัย นำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ยทาง คณิตศาสตร์ แล้วนำค่ามาเปรียบเทียบระหว่างก่อน การใช้แบบฝึกและหลังการใช้แบบฝึก

8 สรุปผลการวิจัย จากผลการวิจัยการพัฒนาทักษะการเขียนเรียงความโดยใช้แบบฝึกที่หลากหลาย ของนักเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 1 สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้ 1)ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ แบบฝึกที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นได้หาคุณภาพจาก ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 5 ท่าน โดยภาพรวมมีความคิดเห็นในระดับเหมาะสมมากที่สุด 2) ผลการพัฒนาแบบฝึกชุด“ฝึกเรียงร้อยถ้อยคำกับการเขียนเรียงความ” ปรากฏ ผล ว่ามีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้คิดเป็น 70/70 อันเนื่องมาจากแบบฝึกนี้สร้าง จากเนื้อหาง่ายไปหายากนักเรียนได้ฝึกอย่างมีขั้นตอน มีตัวอย่างที่หลากหลายทำให้ เกิดความเข้าใจ เป็นการเขียนจากความคิดของนักเรียนเอง 3) การเปรียบเทียบความสามารถในการเขียนเรียงความจากการศึกษาเปรียบเทียบ ความสามารถในการเขียนเรียงความหลังการทดลอง ปรากฏว่าโดยคะแนนเฉลี่ย ความสามารถในการเขียนเรียงความของนักเรียนหลังจากที่ได้รับการสอนโดยใช้แบบ ฝึกการเขียนเรียงความมีคะแนนสูงขึ้น

9 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt ประเภทการเรียนการสอน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google