งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนาความรู้เกี่ยวกับคำศัพท์ ภาษาอังกฤษทางด้านการบัญชีของ นักศึกษา แผนกการบัญชีด้วยวิธีการ จัดการเรียนรู้โดยแผนการจัดการเรียนรู้ ณัฐเกียรติฉิมภู่ การพัฒนาความรู้เกี่ยวกับคำศัพท์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนาความรู้เกี่ยวกับคำศัพท์ ภาษาอังกฤษทางด้านการบัญชีของ นักศึกษา แผนกการบัญชีด้วยวิธีการ จัดการเรียนรู้โดยแผนการจัดการเรียนรู้ ณัฐเกียรติฉิมภู่ การพัฒนาความรู้เกี่ยวกับคำศัพท์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนาความรู้เกี่ยวกับคำศัพท์ ภาษาอังกฤษทางด้านการบัญชีของ นักศึกษา แผนกการบัญชีด้วยวิธีการ จัดการเรียนรู้โดยแผนการจัดการเรียนรู้ ณัฐเกียรติฉิมภู่ การพัฒนาความรู้เกี่ยวกับคำศัพท์ ภาษาอังกฤษทางด้านการบัญชีของ นักศึกษา แผนกการบัญชีด้วยวิธีการ จัดการเรียนรู้โดยแผนการจัดการเรียนรู้ ณัฐเกียรติฉิมภู่

2 ความเป็นมาและความสำคัญของ ปัญหา เนื่องจากในปี พ. ศ.2558 ประเทศไทย ต้องเข้าสู่อาเซียน ผู้วิจัยจึงมองเห็น ความสำคัญของภาษาที่ต้องมีการสื่อสาร กันมากขึ้น แต่เนื่องจากผู้เรียนขาดทักษะการใช้ ภาษาอังกฤษทางด้านการบัญชี ผู้วิจัยจึง ต้องหาวิธีการที่จะทำให้ผู้เรียนตระหนัก และมีความรู้มากขึ้น

3 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 1. เพื่อพัฒนาความรู้เกี่ยวกับคำศัพท์ ภาษาอังกฤษทางการบัญชีของ ผู้เรียน 2. เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้เรียนใน การใช้ศัพท์ทาง การ บัญชี

4 สมมติฐานการวิจัย ให้ คำศัพท์ ภาษาอัง กฤษ เขียนเป็น ภาษาไท ย ใช้ แผนการ จัดการ เรียนรู้ ให้ คำศัพท์ ภาษาไท ยเขียน เป็น ภาษาอัง กฤษ Pretest Posttest เปรียบเทียบ เปรียบเทียบ

5 ตาราง ผลการวิเคราะห์จากแบบทดสอบก่อน เรียนและหลังเรียน

6 สรุปผลการศึกษาวิจัย จากผลการทดสอบก่อนเรียน เปรียบเทียบกับผลการทดสอบหลัง เรียนของผู้เรียนปรากฏผลว่า มี ผู้เรียนสามารถสอบได้คะแนนเพิ่มขึ้น จำนวน 21 คน

7 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 1. ผู้เรียนสามารถแก้โจทย์ที่เป็นภาษาอังกฤษได้ 2. ผู้เรียนมีความเชื่อมั่นในการศึกษาต่อหรือ ทำงานในสถานประกอบการ


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนาความรู้เกี่ยวกับคำศัพท์ ภาษาอังกฤษทางด้านการบัญชีของ นักศึกษา แผนกการบัญชีด้วยวิธีการ จัดการเรียนรู้โดยแผนการจัดการเรียนรู้ ณัฐเกียรติฉิมภู่ การพัฒนาความรู้เกี่ยวกับคำศัพท์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google