งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนาความรู้เกี่ยวกับคำศัพท์ภาษาอังกฤษทางด้านการบัญชีของนักศึกษา แผนกการบัญชีด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้โดยแผนการจัดการเรียนรู้ ณัฐเกียรติ ฉิมภู่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนาความรู้เกี่ยวกับคำศัพท์ภาษาอังกฤษทางด้านการบัญชีของนักศึกษา แผนกการบัญชีด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้โดยแผนการจัดการเรียนรู้ ณัฐเกียรติ ฉิมภู่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนาความรู้เกี่ยวกับคำศัพท์ภาษาอังกฤษทางด้านการบัญชีของนักศึกษา แผนกการบัญชีด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้โดยแผนการจัดการเรียนรู้ ณัฐเกียรติ ฉิมภู่

2 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา
เนื่องจากในปี พ.ศ.2558 ประเทศไทยต้องเข้าสู่อาเซียน ผู้วิจัยจึงมองเห็นความสำคัญของภาษาที่ต้องมีการสื่อสารกันมากขึ้น แต่เนื่องจากผู้เรียนขาดทักษะการใช้ภาษาอังกฤษทางด้านการบัญชี ผู้วิจัยจึงต้องหาวิธีการที่จะทำให้ผู้เรียนตระหนักและมีความรู้มากขึ้น

3 วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อพัฒนาความรู้เกี่ยวกับคำศัพท์ภาษาอังกฤษทางการบัญชีของ ผู้เรียน 2. เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้เรียนในการใช้ศัพท์ทาง การ บัญชี

4 สมมติฐานการวิจัย Pretest Posttest ให้คำศัพท์ภาษาอังกฤษเขียนเป็นภาษาไทย
ให้คำศัพท์ภาษาไทยเขียนเป็นภาษาอังกฤษ ใช้แผนการจัดการเรียนรู้ เปรียบเทียบ

5 ตาราง ผลการวิเคราะห์จากแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน
ตาราง ผลการวิเคราะห์จากแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน ลำดับที่ ชื่อ นามสกุล คะแนนก่อนเรียน คะแนนหลังเรียน ผลคะแนน 1 นางสาว ยุพา 8 12 +4 2 ชุพาพร 6 3 วิกาญดา +9 4 นันทวดี +2 5 อุทุมพร 20 +8 อำภา 18 7 พนิดา 9 สปันงา ฐานิดา 10 15 +5 ปัทมา 11 อมรรัตน์ พรสุดา 13 โชติกา 16 +7 14 สุรีรัตน์ ภรณิภา สุวรรณยา 17 พิมพ์ชนก จุติพร +6 19 นิภาพร สุภาภรณ์ +3 21 รุ่งนภาพร 23 25

6 สรุปผลการศึกษาวิจัย สรุปผลการศึกษาวิจัย จากผลการทดสอบก่อนเรียนเปรียบเทียบกับผลการทดสอบหลังเรียนของผู้เรียนปรากฏผลว่า มีผู้เรียนสามารถสอบได้คะแนนเพิ่มขึ้นจำนวน 21 คน

7 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ผู้เรียนสามารถแก้โจทย์ที่เป็นภาษาอังกฤษได้ 2. ผู้เรียนมีความเชื่อมั่นในการศึกษาต่อหรือทำงานในสถานประกอบการ


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนาความรู้เกี่ยวกับคำศัพท์ภาษาอังกฤษทางด้านการบัญชีของนักศึกษา แผนกการบัญชีด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้โดยแผนการจัดการเรียนรู้ ณัฐเกียรติ ฉิมภู่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google